In dit artikel zullen we de mogelijkheden bekijken van wanneer de HdH (Heer des huizes) iets fout doet en hoe de vrouw in zo’n geval zou moeten reageren vanuit het perspectief van de huiselijke discipline (HD). Dit is een gevoelig onderwerp, eentje die niet eenvoudig te bespreken valt, maar niettemin is het eentje die regelmatig de kop op steekt als het over HD gaat. Ik ben van mening dat het voor de onderdanige vrouw zowel belangrijk als noodzakelijk is om te weten hoe ze hier het beste mee om kan gaan. Hoe dan ook, ondanks de gevoeligheid van het onderwerp hoop ik niet dat ik de HdH met dit artikel tegen de schenen schop. Mocht  dit wel zo zijn, dan biedt ik hiervoor mijn nederige excuses aan.

Het is erg belangrijk om te stellen dat ‘fout doen’ zoals in dit artikel besproken wordt, niet inhoudt dat er vraagtekens gezet worden bij de regels van de HdH omdat ze ons als vrouw toevallig niet goed uitkomen. Vrouwen moeten hier goed van doordrongen zijn als ze dit artikel lezen. In een relatie met huiselijke discipline komen fouten alleen maar aan de orde als en wanneer de HdH zijn fouten verkend en deze met zijn vrouw bespreekt. Goede leiders zijn te allen tijde bereid toe te geven dat ze fouten gemaakt hebben – het staat voor de grootheid en de integriteit als man. De HdH heeft vaak het totaal overzicht, iets waar de vrouw heel vaak geen weet van heeft. Wat vrouwen kortzichtig als ‘fout’ definiëren, zou te laatste leste wel eens ‘goed’ kunnen blijken te zijn. We zijn niet altijd op de hoogte wat de bedoeling van onze partner is. Hij maakt de plannen en wij stellen ons volgend op. De heer des huizes staat aan het roer van zijn gezin. De vrouw voegt zich in de door de man geleide relatie en voegt zich onvoorwaardelijk naar zijn autoriteit.

Geen enkele heer des huizes is het maken van fouten vreemd. Geen enkele HdH is onfeilbaar. De heer des huizes is niet de een of andere godheid. Het zijn gewone mensen en maken fouten, net als iedereen. Het enige verschil zit hem erin dat wanneer een vrouw een fout maakt ze hiervoor ter verantwoording geroepen en gestraft wordt door haar partner. Wanneer de HdH een fout maakt hoeft hij hier alleen ten opzichte van zichzelf verantwoording af te leggen. Om deze reden kan het extra pijnlijk zijn wanneer de HdH een fout maakt, het kan hem in een isolement drukken. Vrouwen weten dat een flink pak op de blote bips het krachtige effect kent van het laten verdwijnen van het schuldgevoel dat we vlak voor de correctie nog voelden. Het na-effect van het pak op de billen zorgt dat we ons opgeruimd en afgerekend voelen wanneer we berouwvol in de armen van onze partner te liggen snikken. Maar wanneer de heer des huizes iets fout gedaan heeft, dan zal hij vaak door zijn vrouw in twijfel getrokken worden als leider en HdH.

Ik denk dat we als vrouw teveel van onze heer des huizes verwachten – we hebben soms onrealistische en bijna goddelijke verwachtingen van hem. Terwijl het waar is dat onze HdH in de positie zit van autoriteit en leiderschap , is hij tegelijkertijd maar een mens en dan ook nog eentje zonder bovenmenselijke krachten. Mensen die de macht hebben, maken fouten, maar dit veranderd er niets aan dat ze de macht hebben.  Soms zijn de beslissingen die hij neemt goed en soms zijn ze fout. Het is aan de vrouw om de accepteren dat het maken van fouten onvermijdelijk is.

Wat zou de vrouw moeten doen als de HdH iets fout doet?

Het is de plicht van een vrouw als partner en liefhebbende echtgenote om de heer des huizes te steunen welke foute beslissing of actie hij ook genomen heeft. Het is de plicht van een vrouw als liefhebbende echtgenote om haar HdH te vergeven, zoals hij op zijn beurt haar zo vaak vergeven heeft. In ruil haar liefde, overgave, begrip en steun zal de HdH zijn vrouw op handen dragen. Sommige mensen denken abusievelijk dat een onderdanige vrouw zwak is, maar niets is minder waar. Het kan zijn dat op hooggespannen momenten als deze dat de overgave en de kracht van een vrouw tot het uiterste getest worden.

Het is waar dat een vrouw de nodige plichten heeft om haar partner te steunen en lief te hebben, in de huiselijke discipline worden haar verantwoordelijkheden vergroot. Wanneer een leider een vergissing maakt, dan is hijzelf vaak degene die daar de meeste last van heeft. Mannen hebben het met hun vrienden niet op dezelfde manier over hun gevoelens zoals vrouwen dit doen. Wanneer een leider een vergissing maakt (en vooral als dit een grote vergissing is) dan zal hij vaak vraagtekens zetten bij zijn eigen leiderschapskwaliteiten en autoriteit. Het is heel erg moeilijk voor de HdH om zijn autoriteit over zijn vrouw te laten gelden wanneer hij zelf een fout heeft gemaakt. Het is daarom van eminent belang dat de vrouw haar overgave, gehoorzaamheid en respect tentoon spreidt om het zelfvertrouwen van haar partner te vergroten. Dit zal hem laten zien dat ze te allen tijde bereid is om zijn beslissingen te volgen en dat ze begrijpt dat fouten nu eenmaal gemaakt worden.

Een HdH zal alleen maar in staat zijn zichzelf te vergeven als hun liefhebbende echtgenote hen vergeven heeft. Iemand verbaal laten weten dat je hem vergeeft heeft lang zo’n krachtige uitwerking niet dan wanneer je iemand laat zien dat je hem vergeven hebt. Zowel door het te vertellen als het fysiek uit te stralen dat je de HdH vergeven hebt, is van eminent belang om de harmonie en de balans in de relatie te herstellen. De kleine, alledaagse signalen die ze als vrouw afgeeft zullen de heer des huizes stimuleren een goede en gewaardeerde leider te zijn.

Veel vrouwen die nieuw in een relatie met huiselijke discipline stappen, hebben het gevoel dat het niet eerlijk mis dat zij een flink pak op hun blote bips krijgen als ze iets verkeerd hebben gedaan, terwijl het gedrag van hun partner geen gevolgen kent. Het duurt even voor dat deze vrouwen de dynamiek van de huiselijke discipline begrijpen. De meest fundamentele reden voor veel vrouwen om naar een relatie met HD te verlangen ligt in het willen ontdekken van hun onderdanigheid en vrouwelijkheid. Wanneer ze hun onderdanige behoeften en instincten leren accepteren zullen ze meer in staat zijn om in cotact te treden met hun vrouwelijkheid en seksualiteit. De ontdekking van hun ware vrouwelijke natuur zal ze weer in contact brengen met hun basis en hun innerlijke kind. Een dergelijk contact zal meer rust en harmonie in hun binnenste brengen. Een diepere graad van overgave is een van de doelen die vrouwen nastreven in een HD relatie en dit kan bereikt worden door de mannelijke autoriteit te erkennen.

Wanneer een man besluit zijn autoriteit in zijn relatie te laten gelden en de rol van heer des huizes op zich neemt dan moet de vrouw accepteren dat hij het recht heeft om de beslissingen te nemen. Het is het goed recht van de vrouw om haar mening te geven, maar aan het eind van het verhaal zal de man het uiteindelijke besluit nemen. Het kan best zijn dat hij in een later stadium van gedachten veranderd, maar hij draagt uiteindelijk de eindverantwoording voor zijn gezin. Een onderdanige vrouw zou nooit vraagtekens bij de autoriteit van haar partner moeten zetten. Ik ben ervan overtuigd dat een van de redenen voor het stuk lopen van veel relaties èn de reden waarom zoveel mensen zich wenden tot de huiselijke discipline gelegen is in het feit dat de samenleving ons geleerd heeft het gezin te zien als een verzameling individuen. Door het leven van een egoïstische en individualistische kant te bekijken wordt de eenheid en het partnerschap die in een relatie zo noodzakelijk is, ernstig geweld aangedaan. Het partnerschap houdt in dat als een team geopereerd wordt. En net zoals in ieder team zijn regels noodzakelijk. Deze regels worden samen opgesteld en vervolgens kijkt de man erop toe dat de regels nageleefd worden.

Het is niet meer dan gewoon dat de vrouw soms boos is op de HdH, maar ze moet haar zelfbeheersing bewaren en zorgen dat de emoties niet de overhand krijgen. Ze moet de tijd nemen om na te gaan wat er precies aan de hand is en welk aandeel zij had (als dit al het geval was) in de misstap van haar partner. Het is haar plicht als vrouw en onderdeel van de huwelijksgelofte haar man bij te staan bij alle problemen die hij onbedoeld veroorzaakt heeft.

Soms kan de aanblik van het lijden van een ander het eigen lijden wegnemen of op zijn minst behoorlijk verzachten. Soms kan de aanblik van mensen die moed hebben getoond het eigen leed verzachten. Zo zag ik laatst een documentaire van iemand die langdurig gegijzeld geweest is. Hij vertelde dat zijn gijzelnemers niet in staat geweest waren zijn zelfcontrole van hem af te nemen. Hij weigerde bij de pakken neer te gaan zitten en hield zijn geest zo actief en zo positief mogelijk. Toen ik hem hoorde praten, moest ik eraan denken hoeveel leiderschapskwaliteiten hij had en dat hij een goede HdH zou kunnen zijn. De meesten zouden de moed hebben opgegeven en iedere dag gedacht hebben dat hun laatste uur geslagen had. Niet veel mensen beschikken over zoveel wilskracht.

Een sterk karakter is iets waar veel vrouwen mee aan de slag zouden moeten. Vrouwen die een relatie hebben met de levensstijl van de huiselijke discipline zijn geen deurmatten of mensen zonder ruggengraat. Zoals vrouwen een man bewonderen die een sterk karakter hebben en die zich als echte leiders presenteren, hebben veel mannen bewondering voor vrouwen met een sterk karakter. Als de heer des huizes iets mocht overkomen waardoor de vrouw voor zichzelf zal moeten zorgen, dan moet de HdH erop kunnen vertrouwen dat zijn vrouw sterk is en haar mannetje staat. Als de heer des huizes een kapitale fout zou maken waarvan het hele gezin de gevolgen zou dragen, dan moet de HdH weten dat zijn vrouw sterk genoeg is om zij aan zij met hem de klus te klaren. Soms worden vrouwen zo in beslag genomen door hun eigen (relatief kleine) ongemak dat ze niet meer in staat is om nog oog te hebben voor de mooie dingen die ze samen hebben. Gezondheid en een harmonieus gezinsleven kunnen op een gegeven moment als iets vanzelfsprekends ervaren worden, zodat het een ramp lijkt als het even tegen zit.

Het is belangrijk voor een vrouw om zich te realiseren dat geen pijn te groot is. Zelfs beschaamd vertrouwen kan herstelt worden…

Wat een vrouw niet moet doen als de HdH iets fout doet!

Vrouwen in een relatie met huiselijke discipline zouden hun emoties nooit moeten verliezen. Hoewel emoties goed, positief en natuurlijk zijn, deze verliezen en boosheid en woede de kans geven te knagen is erg slecht. Als de vrouw de controle verliest, gaat schreeuwen en met spullen gaat gooien, gaat vloeken (of de hemel verhoedde) lichamelijk geweld gaat gebruiken, dan moet ze een ongenadig pak op haar blote bips hebben, hard en onverbiddelijk, ongeacht het gedrag waar de HdH zich aan beschuldigd heeft! De vrouw krijgt dan geen pak slaag voor de fout van de heer des huizes (zoals veel vrouwen dom genoeg denken), maar ze wordt gestraft voor haar eigen attitude en haar opstelling jegens de fout die haar partner gemaakt heeft.

Sommige vrouwen denken dat als de heer des huizes iets fout doet, hij dan hard van zijn voetstuk valt. Ze nemen abusievelijk aan dat hij nog slechts een hoge morele standaard kent en dat hij geen emoties kent. Er moet streng tegen dergelijk gedrag opgetreden worden. De dynamiek van de huiselijke discipline heeft alles te maken met de synergie van mannelijke en vrouwelijke energie. De vrouw moet al haar krachten aanspreken om zich over te kunnen geven en de man moet zijn uiterste best doen om haar in die tostand te houden. De vrouw zou haar overgave als niets anders moeten koesteren, omdat het integraal onderdeel van zichzelf is. Haar overgave is wie zij is, wat ze is en hoe ze zich gedraagt. Door deze natuurlijke en vrouwelijke staat ook maar even los te laten, verloochend de vrouw haar ware aard en uiting van haar vrouwelijkheid. Als een vrouw zich losgeslagen is en zich door haar emoties overmand voelt, dan zou ze de heer des huizes heel lief moeten vragen of hij haar een flink pak op haar blote bips wil geven (preventief of om de stress te verdrijven) om het optimale niveau van overgave te behouden. Wanneer een vrouw een stevig pak op haar billen gehad heeft en zich gereinigd voelt, dan is de tijd rijp om met haar partner de gekwetste gevoelens te bespreken mochten die er zijn. Het bespreken van haar verdriet omdat ze zich door de HdH in de steek gelaten voelt, kan na een pak slaag heel effectief zijn omdat de vrouw dan in een rustige geestestoestand verkeert. Na het pak op haar bips zal de vrouw coherenter zijn en veel beter in staat zijn in alle redelijkheid met haar partner te bespreken hoe hij zich gedragen heeft. Dergelijke redelijkheid zal tot meer begrip, invoelend vermogen en mededogen leiden hoe haar partner zich moet voelen welke op zijn beurt weer leidt tot oprechte vergeving.

Soms kan een vrouw ogenschijnlijk erg rustig lijken, maar ken ze zich onderdanig aanbieden voor een pak op haar billen om de spanning bij haar man af te laten vloeien. Andere keren kan de vrouw eveneens rustig lijken, maar zal ze niet in staat zijn een dergelijke service aan te bieden. Haar partner kan haar desondanks zonder aanleiding een pak slaag geven om zijn eigen stress te kanaliseren of hij kan besluiten een pak slaag geven om haar overgave te bevorderen omdat ze niet attent genoeg is op zijn behoeften en zichzelf aan te bieden.

Wanneer de HdH iets verkeerds gedaan heeft, is het eerste dat veel vrouwen voelen dat ze moeten doen, is het bespreken met een vriendin. Het is natuurlijk heel legitiem dat ze dit wil, maar zulke acties kan ernstige gevolgen hebben, zeker als haar vriendin geen aanhanger is van de huiselijke discipline. Als de vrouw haar vriendin is en niet een gezamenlijke vriendin, dan zal alle steun die de vrouw zal ervaren op haar gericht zijn en haar partner en hun relatie buiten beschouwing blijven. Verder kunnen de hoog opgelopen emoties van de vrouw zorgen dat één en ander schromelijk overdreven wordt en kunnen beide vrouwen elkaar in negatieve zin beïnvloedden. Iedere vorm van steun kunnen de zaken verergeren doordat de vrouw aangezet wordt tot verzet en rebellie en andere vormen van misdragingen. Dus, zal het gesprek tussen de twee vrouwen op zijn gunstigst uitdraaien op beschadigende roddel jegens de heer des huizes, of nog erger, zal de vriendin ideeëngoed zaaien die uit kan groeien tot een echtscheiding.  De vriendin zal haar zelfs schuldig of zwak kunnen laten voelen als ze bij haar man blijft.

Het bespreken van de problemen met andere vrouwen die in dezelfde situatie zitten zou ideaal zijn, zeker als die ander ook een relatie heeft met huiselijke discipline.  Een vrouw die in hetzelfde schuitje zit zal heel goed in staat zijn om goede adviezen te geven, steun kunnen bieden of een schouder te bieden om op uit te huilen. Dit is omdat haar best zal doen om haar vriendin te stimuleren zich over te geven aan haar HdH in deze zware tijden. Als tegenwicht zou het zelfs nog beter zijn om advies te vragen aan een andere heer des huizes, zeker als hij een vriend is van haar partner. Een groot voordeel die mannen hebben is dat ze niet toestaan dat hun emoties de overhand krijgen. Een andere HdH om advies vragen is een goed ding omdat hij in staat zal zijn objectief en vanuit het perspectief van de man naar het gedrag haar partner te kijken om haar vervolgens van advies te voorzien.

Concluderend,

In een relatie met huiselijke discipline kan het fout opgevat worden wanneer een HdH zijn vrouw laat weten dat hij fout zat. Alle vermeende fouten die een vrouw veronderstelt of vanuit haar perspectief meent waar te nemen, moet geduid worden als ongewenste bemoeienis en moet dienovereenkomstig streng bestraft worden. Een HdH is geen godheid en is niet onfeilbaar en maakt fouten, net zoals iedereen. Dit houdt niet in dat hij ongeschikt is om een goede leider of HdH te zijn.

Een liefhebbende, onderdanige vrouw moet er altijd naar streven de HdH te steunen met haar begrip, vergevingsgezindheid en mededogen. Haar onderworpen gedrag zal de heer des huizes stimuleren zijn rol als leider op te pakken op de momenten van twijfel. Blijvende overgave, ook op de moeilijkste momenten is essentieel. Hiaten in het disciplinaire karakter van de relatie is het kind met het badwater weggooien. Juist is moeilijke tijden zijn de stabiliserende effecten van de huiselijke discipline het hardst noodzakelijk.

Zelfdiscipline zijn in deze omstandigheden van doorslaggevend belang. De vrouw mag niet toestaan dat de emoties bij haar de overhand krijgen. De vrouw zou heel beleefd moeten vragen om een pak op haar bips om de stress te verdrijven en om haar te ontdoen van opgekropte boosheid en frustratie. Woede-uitbarstingen moeten hard gestraft worden. Verder zou een vrouw moeten aanbieden een pak op haar billen in ontvangst te nemen om de stress bij haar partner te kanaliseren. Dit aanbod is een non-verbale service die de autoriteit van de HdH versterkt en zijn positie herstelt. Dit betrekkelijk kleine gebaar is met name belangrijk wanneer de HdH denkt dat zijn positie als leider in het gedrang komt.

Het bespreken van intieme details met een derde partij moet zeer zorgvuldig afgewogen worden. Een vriendin hiervoor uitkiezen die zelf betrokken is in een HD relatie zou ideaal zijn. Iedere geboden hulp zou het stel moeten betreffen en zich niet op één van beiden richten. Iedere hulp zou erop gericht moeten zijn om de vrouw te helpen zich aan haar partner over te geven en hem te gehoorzamen. Door een vriend te kiezen voor wie HD bekend terrein is, is ideaal omdat alle steun erop gericht zal zijn om het stel weer in contact te brengen met de levensstijl van de huiselijke discipline, die erop gericht is om een relatie te versterken door eenheid, harmonie, vergeving en liefde te bewerkstelligen.