In een typische HD situatie wordt de vrouw over de knie gelegd voor een klinkend pak op haar blote billen. Hoewel vaak wordt aangeraden een pak slaag rustig op te bouwen (om blauwe plekken te voorkomen), geven sommige mannen er de voorkeur aan om direct vanaf het begin krachtig toe te slaan. Bij sommige stellen gebeurt dit met de vlakke hand, terwijl anderen de voorkeur geven aan een instrument, zoals een riem of een paddle. Ongeacht de gebruikte techniek is het belangrijk hoeveel klappen ze te incasseren krijgt.

Nu is het vaak niet zo dat de man een van te voren bepaald aantal kletsen toedient. In plaats daarvan duurt het pak slaag een bepaalde tijd. Of er wordt geslagen tot de vrouw moet huilen en oprecht berouw heeft van haar gedrag. Hoewel beide methoden behoorlijk beproefd zijn, gaat dit artikel nader in op de situatie dat iedere klets hardop meegeteld wordt door de man of door de vrouw. Het meetellen van de klappen is een effectieve manier om het gedrag van een vrouw te corrigeren. Als het goed gedaan wordt, zal het tellen het disciplinaire karakter van de straf versterken.

In dit artikel gaat het om het hardop meetellen van de klappen, niet om het tellen in stilte. Hoewel sommige mannen de klappen voor zichzelf meetellen als ze hun vrouw een pak op haar bips geven, heeft dat niet hetzelfde effect dan wanneer de kletsen hardop meegeteld worden. (Ongeacht of het de heer des huizes of zijn vrouw is die het tellen voor de rekening neemt).

Het is niet de bedoeling van dit artikel om het hardop meetellen te promoten en ook niet om het te ontmoedigen. Sommige mannen vermijden het hardop meetellen omdat ze vinden dat dit een grens trekt in de toe te dienen straf. Ze geven er veel meer de voorkeur aan om haar een pak op haar billen te geven tot ze moet huilen om vervolgens door te gaan tot ze de indruk hebben dat zij haar lesje goed geleerd heeft. Als er van tevoren een arbitrair aantal klappen is vastgesteld, kan het zijn dat het aantal kletsen al is bereikt voor dat de straf zijn reinigende effect heeft behaald en er sprake is van overgave. Deze mannen vinden een meer organische benadering beter op zijn plaats, omdat dan rekening gehouden kan worden met de lichamelijke en emotionele reacties van de vrouw. Door goed te kijken hoe een vrouw op het pak op haar billen reageert, kan een veel beter effect behaald worden, omdat de straf beter in relatie gebracht kan worden met de behoefte.

Laten we om te beginnen eens de aanpak onder de loep nemen waarbij de heer des huizes de klappen hardop meetelt. Het is goed om te bedenken dat wanneer de man de kletsen hardop meetelt, hij van tevoren zijn vrouw heeft laten weten hoeveel klappen ze tegemoet kan zien. Het doel is om hardop te tellen tot het van tevoren vastgestelde doel gehaald is. Veel mannen denken dat wanneer er geen einddoel vastgesteld is, tellen niet zoveel zin heeft.

Er is daarentegen wel een reden te bedenken waarom de heer des huizes zou kunnen tellen, wanneer er geen einddoel is vastgesteld. Door hardop te tellen, geeft haar de indruk dat hij een bepaald getal in zijn hoofd heeft, maar dat zij hier niet over geïnformeerd wordt, tot deze bereikt is. Dit zal haar gedurende de hele straf in het ongewisse laten. Ze zal zich steeds afvragen hoeveel ze zal moeten incasseren, terwijl ze het getal steeds verder hoort oplopen. Ze zal mogelijk terug denken aan eerdere keren dat ze voor een soortgelijk vergrijp op haar blote bips kreeg. Zou ze nu evenveel klappen krijgen als die keer? Of zou haar partner het haar deze keer zwaarder aanrekenen? Deze onzekerheid kan een gunstig effect hebben op de effectiviteit van haar straf. Het maakt haar ervan bewust dat ze geen enkele invloed heeft op het aantel klappen dat ze uiteindelijk zal krijgen.

Als de man de klappen hardop meetelt, heeft dit een aantal voordelen. Om te beginnen kan het gevoel van schaamte erdoor vergroot worden. Het feit dat de man hardop meetelt als hij haar op haar blote billen slaat, bevordert haar gevoel van schaamte meer, dan wanneer hij haar in stilte een pak slaag geeft. Dit verschilt natuurlijk van vrouw tot vrouw, maar zal in het algemeen het geval blijken te zijn.

Wanneer de heer des huizes de klappen hardop meetelt, dan zal zij zich meer bewust zijn van zijn autoriteit. Niet alleen voelt ze de pijn van iedere klap die op haar bips neerdaalt, maar ze hoort tegelijkertijd zijn stem, die haar op gebiedende wijze confronteert met de zwaarte van haar straf. De voordelen die dit heeft, moeten niet onderschat worden.

Veel mensen geloven dat het tellen van de klappen het strafproces ten goede komt. Ze hebben het gevoel dat het voor een soort ritme zorgt dat zou ontbreken als er niet geteld zou worden. Voor veel mannen zal het tellen het straffen een formeel tintje geven en de ernst ervan benadrukken. Ze zijn van mening dat het tellen van de klappen helpt om hun vrouw de ernst van de zaak duidelijk te maken.

Het formele karakter wat met het meetellen bewerkstelligd wordt, zal het justitiële karakter versterken. Dit zal de juiste grondslag van haar straf benadrukken (hoewel het goed is om eraan te herinneren, zoals beschreven wordt in het artikel over “onterechte straf”). Door iedere klap hardop te tellen, zal de vrouw er iedere klets aan herinnert worden dat de straf passend is voor haar gedrag. Op kleinere overtredingen staan 20 klappen, op zwaardere overtredingen wel 200 kletsen. Het aantal klappen is natuurlijk van meerdere factoren afhankelijk, maar ook de kracht waarmee de klappen worden toegediend en indien van toepassing, welk instrument gebruikt wordt.

De genoemde aantal klappen zijn natuurlijk voorbeelden. Sommige mannen zullen minder klappen toedienen, anderen juist meer. De hier genoemde aantallen zijn niet bedoeld als richtlijnen, omdat iedere vrouw anders is en haar strafmaat het beste door haar partner bepaald kan worden. Verder zal het aantal klappen ook sterk afhangen van de kracht waarmee ze toegebracht worden. Houd echter de uitgangspunten zoals genoemd in het artikel over “opwarmen” in gedachte, die stelt dat je een straf langzaam en voorzichtig moet beginnen. Door in het begin te hard te slaan, loop je het risico op blauwe plekken, maar ook op “ontoereikende straf”.

Een ander voordeel van het hardop tellen van de klappen door de heer des huizes is het gevoel van onvermijdelijkheid van iedere afzonderlijke klap die dit bij de vrouw te weeg brengt. Wanneer een van tevoren bepaald aantal klappen bekend is, is ze zich ervan bewust dat iedere klap van begin tot eind onvermijdelijk is. Dit gevoel van onvermijdelijkheid zal haar helpen zich aan de autoriteit van haar partner te over te geven.

Laten we vervolgens kijken naar een aantal negatieve neveneffecten van het hardop meetellen door de heer des huizes. Eén van de grootste problemen met hardop meetellen is dat hierdoor het uitdelen van een standje bemoeilijkt of zelfs onmogelijk maakt. Een “standje” is, zoals uitgelegd wordt in het gelijknamige artikel, een essentieel onderdeel van een effectieve straf. Het is over het algemeen effectiever de tranen los te maken dan de lichamelijke pijn die een pak op de billen met zich meebrengt. Als de heer des huizes zich te veel bezig houdt met het hardop meetellen van de klappen, is het niet ondenkbaar dat hij de gelegenheid haar eens goed te laten weten waar het opstaat, laat varen.

Effectief zullen tellen en het geven van een standje geïntegreerd dienen te worden:

“EEN… Ik zal je voor eens en voor altijd… TWEE… duidelijk maken… DRIE… dat je gedrag… VIER… alle grenzen te buiten gaat… VIJF… ik zal je een lesje leren… ZES… dat je niet snel zult vergeten… ZEVEN… jongedame… ACHT… en wanneer ik klaar met je ben… NEGEN… zul je me er netjes voor bedanken… TIEN… is het niet? … ELF… ik vroeg je wat!… TWAALF… dat klinkt al een stuk beter… DERTIEN… zo komen we tenminste ergens… VEERTIEN… Ik geloof dat ik tot je door… VIJFTIEN… begin te dringen… ZESTIEN… zo wordt je weer een… ZEVENTIEN… een welopgevoed meisje… ACHTTIEN… die niet meer… NEGENTIEN… ongehoorzaam… TWINTIG… disrespectvol… EENENTWINTIG… en oneerlijk is… TWEEENTWINTIG… niet waar? … DRIEENTWINTIG… mooi zo….”

Enzovoort, enzovoort. Let erop hoe de heer des huizes zijn vrouw bij de les roept als zij na de tiende klap op haar bips geen antwoord geeft op zijn vraag. Iedere onoplettendheid aan de kant van de vrouw zou met een aantal extra klappen beantwoord moeten worden.

Een negatief effect van het hardop meetellen van de heer des huizes is dat wanneer van tevoren een maximum aantal genoemd is, de vrouw het gevoel kan hebben dat het eind in zicht is. Dit zal het effect van de laatste klappen negatief beïnvloeden, omdat zij zich concentreert op het einde van haar straf, in plaats van op de pijn en schaamte, zoals zou moeten. Het kan tot gevolg hebben dat ze haar tanden op elkaar zet in de wetenschap dat het eind nabij is, in plaats van zich over te geven aan haar straf en de autoriteit van haar partner. Een pak op haar billen is voor een vrouw niet een uithoudingstest, het is een leerervaring. Alles wat haar een verkeerde voorstelling van zaken geeft, zal een averechts effect hebben op haar vermogen zich aan hem over te geven.

Een ander negatief effect van het hardop meetellen door de heer des huizes is dat het hem af kan leiden van het goed toedienen van het pak op haar bips, zeker als hij de hierboven beschreven methode gebruikt van meetellen en een standje geven. Dit zal voor een beginnende heer des huizes meer problemen geven dan bij een meer gevorderde. Met de nodige ervaring moet hij in staat geacht worden tegelijkertijd te slaan, te tellen en een standje uit te delen, er ondertussen voor zorgend dat hij zijn vrouw fysiek onder controle houdt.

Sommige mannen laten hun vrouw de klappen hardop meetellen. Dit doen ze om uiteenlopende redenen. Eén daarvan is dat hij zich kan concentreren op het pak op haar billen en op het uitdelen van een standje. Nu hij de klappen niet zelf hoeft te tellen, heeft hij zijn handen vrij om zich te wijden aan de belangrijkste elementen van de straf, namelijk het toedienen van een pak slaag en het uitdelen van een standje.

Een ander voordeel van de vrouw hardop mee laten tellen van de klappen is dat ze betrokken wordt bij de uitvoer van haar straf. Het effect hiervan is in het algemeen dat haar schaamte toe zal nemen, waardoor de effectiviteit van de straf toeneemt. Door haar iedere klap hardop mee te laten tellen nadat deze op haar brandende bips is neergedaald, is dat ze zich steeds beter zal kunnen overgeven.

Een derde voordeel van een vrouw de klappen hardop mee te laten tellen is om haar extra de consequenties van haar gedrag te laten voelen. Mocht ze het idee hebben dat haar laatste pak slaag (welke periodiek geweest kan zijn) niet zoveel voorstelde, dan kan de motivatie om haar beste beentje voor te zetten, minder groot geweest zijn. Maar als ze onderscheid kan maken tussen een relatief mild periodiek pak op haar billen en een flink pak op haar bips voor straf bestaande uit een precies aantal klappen voor een bepaalde overtreding, dan zal de kans dat ze snel de fout weer ingaat, aanzienlijk kleiner zijn.

Wat zijn de negatieve kanten aan het hardop mee moeten tellen als ze een flink pak op haar billen krijgt? Om te beginnen, kan de straf erdoor vertraagd worden. Sommige mannen dienen de klappen het liefst vlot achter elkaar door, zodat hun vrouw er wanhopig van wordt en haar emotionele verzet tegen zijn autoriteit snel overwonnen wordt. Het vertragen van het pak slaag door het meetellen, kan betekenen dat de tranen langer uitblijven.

In aansluiting hierop, wanneer een vrouw iedere klap moet meetellen, dan zal dit afhangen van haar vermogen te kunnen praten als ze op haar billen krijgt. Als ze moet huilen of naar adem ligt te happen tijdens het pak slaag, dan zal ze tijdelijk niet kunnen praten en daarom niet hardop mee kunnen tellen. Dit kan frustrerend zijn voor de heer des huizes die zijn vrouw een lesje wil leren en het strafproces op gang wil houden.

Het is aan de andere kant goed mogelijk het tempo erin te houden door de vrouw te bestraffen voor iedere klap die niet snel genoeg geteld wordt. Eén klap aan het totaal toe voegen is wellicht de eenvoudigste manier, maar is sommige gevallen wordt gekozen 5 of 10 extra klappen toe te voegen. Dit houdt haar scherp ten aanzien van haar verantwoordelijkheden tijdens een pak slaag.

Een probleem dat zich hierbij paradoxaal genoeg kan voordoen, is dat de vrouw haar tranen minder makkelijk kan laten gaan. Ze is te veel bezig met het tellen van de klappen in een poging extra straf te ontlopen, waardoor de tranen als het ware weggedrukt worden. Dit is echter het laatste ter wereld wat de heer des huizes wil bereiken. Haar te stimuleren haar tranen te laten gaan is een belangrijk onderdeel van het ontspannen en zich over te geven aan zijn autoriteit.

Een ander probleem wat zich kan voordoen als een vrouw de klappen hardop moet meetellen, is dat de aandacht afgeleid wordt van hetgeen waarvoor ze gestraft wordt. Ook al is ze zich ervan bewust dat ze voor bepaald gedrag bestraft wordt, is het enige dat haar bezig houdt het eerstvolgende getal dat ze moet roepen. Ze zou zich daarentegen beter bezig kunnen houden met hoe ze zich gedragen heeft en waarom ze daarvoor bestraft wordt.

Er zijn manieren om een paar nadelen van het hardop meetellen tijdens een pak slaag weg te nemen. Eén daarvan is het tellen flexibeler te maken. Dit houdt is dat de heer des huizes het totaal aantal klappen kan aanpassen, afhankelijk van zijn observaties hoe de straf aankomt. Als ze nog niet in de buurt van de tranen komt, zou hij de behoefte kunnen hebben, extra klappen toe te voegen zodat dit effect wel bereikt wordt.

Het verhogen van het totaal aantal klappen kan efficiënt zijn, het verlagen ervan is dit vaak niet. Wanneer een vrouw 40, of 100 of 200 kletsen op haar bips verwacht en dit aantal wordt uiteindelijk door haar partner gehalveerd, dan kan dit het effect hebben van een ontoereikende straf, ook al vloeien de tranen rijkelijk. Wanneer het aankomt op het straffen van een vrouw, blijkt soepelheid vaak een grote vergissing. Beter wordt iets te streng opgetreden dan te zacht. Zij kan er vaak maar moeilijk begrip voor op brengen wanneer hij haar strafmaat verlaagd, omdat het haar eenzaam en ongeliefd doet voelen. Een heer des huizes die echt van zijn vrouw houdt, zal zich eerder te streng dan te soepel opstellen wanneer hij haar een pak op haar bips geeft. Het is in beiderlei belang dat hij dit doet.

Zoals eerder opgemerkt, of er tijdens het pak slaag meegeteld moet worden of niet, is ter beoordeling van iedere heer des huizes. Er kleven zowel positieve als negatieve kanten aan. Meetellen is niet onlosmakelijk verbonden aan de levensstijl van de huiselijke discipline, maar is in dit artikel behandeld omdat sommige stellen zich ervan bedienen. Door middel van het zorgvuldig afwegen van de voor- en nadelen zal de heer des huizes moeten bepalen of het voor zijn relatie een toegevoegde waarde heeft. Iedereen die er voor kiest om het hardop meetellen tijdens het pak slaag in te voeren, moet zich afvragen of het een meerwaarde heeft of niet. Als het meetellen van de klappen een gunstig effect heeft op de vrouw, dan is het de moeite waard. Als de gevolgen ongunstig zijn, dan moet het tellen achterwege gelaten worden.