Gehoorzaamheid

Wat is gehoorzaamheid? Als je het woordenboek erop naslaat, vind je de volgende omschrijving: het onderworpen zijn aan het gezag van anderen. Als je deze definitie aanpast ten behoeve van huiselijke discipline kom je op het volgende uit: het onderworpen zijn van een vrouw aan het gezag van haar heer des huizes. Haar heer des huizes is haar man of vriend die haar leiding geeft, waar nodig bijstuurt en straft als ze over de schreef gaat. In deze context houdt gehoorzaamheid dus in dat zij zich aan zijn autoriteit onderwerpt. Dat ze luistert als hij haar iets verbiedt (‘Niet doen!”), maar ook als hij haar iets gebiedt “Rijd voorzichtig!”).

In een huwelijk is gehoorzaamheid een belangrijke zaak. Waarom zou het anders (vroeger) onderdeel van de huwelijksbelofte hebben uitgemaakt? Daarbij beloofde de bruid in spé haar man lief te hebben, te eerbiedigen en te gehoorzamen. Sinds een jaar of twintig, dertig is die zinsnede geschrapt, omdat het idee erachter niet meer bij de moderne opvattingen over het huwelijk aansluit. Toch zie je de belofte te gehoorzamen de laatste tijd steeds vaker terugkomen, evenals het feit dat steeds meer vrouwen weer de naam van hun echtgenoot aannemen wanneer ze trouwen. Dit zou erop kunnen duiden, dat steeds meer vrouwen zich aan hun partner willen onderwerpen en hem gehoorzaam willen zijn, wellicht omdat ze zich realiseren dat zij op die manier hun eigen vrouwelijkheid kunnen ontplooien. De laatste decennia zagen vrouwen zichzelf vaak als de rivale van hun partner. Deze rivaliteit leidde niet alleen tot veel spanningen in hun huwelijk, maar ging ook ten koste van hun gevoel van vrouwelijkheid.

In een levensstijl met huiselijke discipline is gehoorzaamheid een belangrijk onderwerp, dat op verschillende manieren tot uiting kan komen. Daarbij staat voorop, dat van een vrouw te allen tijde gehoorzaamheid verwacht wordt op het moment dat ze gestraft wordt. Gehoorzaamt ze dan niet, dan verdient ze, naast de straf die haar toch al te wachten staat, extra straf. Maar ook op andere momenten dient ze gehoorzaam te zijn.


Een vrouw in een relatie met huiselijke discipline dient altijd de beslissingen van haar heer des huizes te accepteren en zijn aanwijzingen op te volgen, ook als hij niet in de buurt is. Alleen gehoorzaam zijn als hij erbij is, is geen echte gehoorzaamheid, maar misleiding. Veel vrouwen vinden zichzelf ten onrechte al gehoorzaam, als ze daartoe worden gedwongen (als ze naar hun heer des huizes luisteren, omdat ze anders een flink pak op hun bips krijgen). Maar zodra hij zijn hielen heeft gelicht, vervallen ze al weer in hun oude gedrag, omdat ze denken, of in ieder geval hopen, dat hij er toch niet achter komt. Dit is een veel voorkomende instelling bij vrouwen, die zorgvuldige begeleiding van de heer des huizes vergt.


Een ander aspect van gehoorzaamheid is dat een vrouw zich aan de afgesproken regels dient te houden en, in een breder perspectief gezien, in de geest daarvan dient te handelen. Als een man zijn vrouw verbiedt haar veiligheid in gevaar te brengen, dan kan het zijn, dat hij een specifiek voorbeeld heeft gegeven, bijvoorbeeld dat ze niet te hard mag rijden. Zijn vrouw kan dit prima hebben begrepen en zich keurig aan de maximumsnelheid houden. Maar als ze vervolgens te veel alcohol drinkt voor ze achter het stuur kruipt, dan negeert ze bewust de regels. Ze kan zichzelf dan weliswaar wijsmaken dat hij hier niets over gezegd heeft en ze dus niet ongehoorzaam is, maar in haar hart weet ze donders goed dat ze fout zit en dat ze zich zal moeten verantwoorden als hij erachter komt. Tenminste als ze geen brokken heeft gemaakt, in dat geval zal ze zich bij iemand anders moeten verantwoorden.

In beginsel zijn de eisen die bij huiselijke discipline aan het gedrag van een vrouw worden gesteld volstrekt helder: van haar worden eerlijkheid, respect en gehoorzaamheid verwacht. Sommige stellen hebben hier nog meer variaties op, maar in essentie zijn die toch weer terug te voeren op de drie basisvereisten. Respect is een nuttig, maar ook breed uitlegbaar beginsel. Zo toont ook een vrouw die zichzelf onnodig in gevaar brengt, geen respect, namelijk geen respect voor zichzelf. Dus verdient ze daar straf voor. Ook eerlijkheid is een belangrijk principe, omdat dit over de waarheid gaat. Voor sommige vrouwen is de waarheid een vaag concept dat weinig in hun dagelijks leven geïntegreerd is. Juist deze vrouwen hebben heel hard huiselijke discipline nodig. Tot slot is er nog de gehoorzaamheid. Over dit principe gaat dit artikel.

Waarom is gehoorzaamheid zo belangrijk bij huiselijke discipline? Of beter: waarom moet een vrouw haar heer des huizes of haar echtgenoot gehoorzamen? Wat was de achterliggende gedachte achter de traditionele huwelijksbelofte?

Door haar heer des huizes te gehoorzamen, laat een vrouw zien dat ze van hem houdt en schenkt ze hem haar vertrouwen. En dat wil toch elke man? En waarom ook niet? Geen enkele man stapt in het huwelijksbootje in de veronderstelling dat zijn vrouw hem zal haten en wantrouwen. Hij trouwt haar integendeel, omdat hij naar liefde en vertrouwen op zoek is. Elke vrouw die haar partner gehoorzaamt, betoont hem daarmee liefde en vertrouwen en verstevigt zo hun band. Gehoorzaamheid moet je als een oprechte daad van liefde zien, niet als een daad van iemand die wordt onderdrukt.

Wanneer een vrouw de heer des huizes gehoorzaamt, dan erkent ze daarmee dat hij de leiding in hun relatie heeft. Ze heeft hem al als leider geaccepteerd toen ze met hem is getrouwd, maar heeft hem nog eens extra in die rol bevestigd door in te stemmen met de principes van de (niet zelden door haar ter berde gebrachte) huiselijke discipline, zoals ze die samen uitgewerkt hebben. Ze is ermee akkoord gegaan dat hij het hoofd van de huishouding is. Telkens als ze hem gehoorzaamt, bevestigt ze daarmee zijn leiderschap en verstevigt ze daarmee haar relatie en haar gezin. Zo bouwt ze als het ware haar thuis, alsof ze haar eigen huis steen voor steen aan het opbouwen is. Als ze het gezag van haar heer des huizes ondermijnt, is dat alsof ze opzettelijk schade aan haar eigen huis toebrengt. Waarom zou een weldenkend mens zoiets doen? Niemand gooit opzettelijk zijn eigen ramen in, of maakt een gat in het dak zodat het regenwater binnen kan komen. Toch heeft ongehoorzaamheid van een vrouw vergelijkbare effecten op een relatie. Ongehoorzaamheid beschadigt de constructie waarmee juist aan een liefdevolle toekomst voor het stel kan worden gebouwd.

Bovendien kunnen vrouwen door gehoorzaamheid bevestiging voor zichzelf vinden. Wanneer ze gehoorzamen, bevestigen ze zichzelf als vrouw en echtgenote: ze laten zien dat ze blij zijn een vrouw te zijn; ze laten zien dat ze trots op hun rol als echtgenote zijn. Met ongehoorzaamheid geven zij daarentegen blijk van een zekere gêne over hun vrouw-zijn en hun rol als echtgenote.


Gehoorzaamheid vergroot vrouwelijkheid, door deze te versterken. Gehoorzaamheid is een daad die impliceert dat een vrouw daadwerkelijk erkent dat ze een vrouw is en dat ze oprecht waarde aan haar vrouwelijkheid hecht. Door aan zichzelf toe te geven dat zij haar vrouwelijkheid belangrijk vindt, wordt haar vrouwelijkheid feitelijk nog eens versterkt en kan deze verder uitgroeien. Dit heeft voor haar als vrouw en echtgenote onschatbare voordelen. Maar daar blijft het niet bij: als ze haar eigen vrouwelijkheid bewust accepteert, waardeert en stimuleert, zal zij dit naar andere vrouwen in haar omgeving uitstralen. Zo zal zij door haar eigen gedrag en houding, actief reclame voor vrouwelijkheid maken. Zo helpt zij niet alleen zichzelf, maar ook haar omgeving. Daarom is het zo belangrijk dat vrouwen hun eigen vrouwelijkheid begrijpen en accepteren. Daarom is het zo belangrijk dat ze gehoorzamen. Daarom is huiselijke discipline zo belangrijk in een relatie en in een samenleving. Doordat aan acceptatie, begrip en erkenning van vrouwelijkheid wordt gewerkt, niet alleen binnen de relatie, maar ook in bredere kring daarbuiten.

Wanneer een vrouw haar heer des huizes gehoorzaamt, dan werkt ze ook actief aan haar liefde en respect voor hem. De voor de hand liggende vraag is dan natuurlijk, waarom ze aan haar respect voor hem zou moeten werken. Ze heeft immers al respect voor hem. Waarom zou ze moeite doen hem nog meer te gaan respecteren? Het antwoord op die vraag is, omdat het respect dat ze voor haar partner heeft een belangrijke bouwsteen voor een gelukkige relatie met hem is. En omdat het respect dat ze voor anderen heeft uiteindelijk model voor haar zelfrespect staat. Ze kan niet over zelfrespect beschikken als ze anderen niet respecteert. En de belangrijkste ander is haar heer des huizes. Als kind waren de belangrijkste mensen haar ouders, als volwassene is dat haar partner en heer des huizes, haar wederhelft. Door hem te respecteren door hem te gehoorzamen, geeft ze uiting aan het respect dat ze voor zichzelf heeft.


Hoe groter de vorm van respect voor haar partner aan gaat nemen, hoe gelukkiger ze zal zijn. Een vrouw kan immers onmogelijk gelukkig zijn als ze geen respect voor haar echtgenoot heeft? Alleen als ze respect voor hem kan opbrengen, kan ze zich gelukkiger en meer geborgen voelen. Ze weet dan dat hij de rol als echtgenoot, heer des huizes en leider waard is. Ze geeft hem het respect dat hij voor zijn inspanningen voor zijn vrouw en voor hun relatie verdient.

Gehoorzaamheid zorgt voor liefde in een relatie. Wanneer een man door zijn vrouw wordt gehoorzaamd, ziet en voelt hij een heel concrete uiting van liefde, respect en vertrouwen. Hij voelt dat ze van hem houdt, hem respecteert en hem vertrouwt. Hij voelt zich gesterkt in zijn leiderscapaciteiten. Dit kan hem als man, zowel privé als op zijn werk, enorm goed doen. Ook in de relatie met zijn vrouw kan hij hiervan de vruchten plukken. Hij merkt dat hij niet de strijd met haar aan hoeft te binden over wie het voor het zeggen heeft. In plaats daarvan merkt hij, dat zij hem in zijn natuurlijke, mannelijke rol als leider accepteert. Dat is een hele opluchting voor hem en geeft hem de gelegenheid zijn energie in positieve zaken te steken. Je zal de mannen de kost moeten geven die op hun werk de hele dag strijd met de buitenwereld moeten leveren, en die dan als ze thuiskomen óók nog een keer het gevecht met hun vrouw moeten aangaan, omdat zij hem niet respecteert, vertrouwt of gehoorzaamt. Dit kan een ware slijtageslag zijn en uiteindelijk het einde van hun relatie betekenen. Een man gaat ten onder als hij constant op twee fronten moet strijden.

Met gehoorzaamheid kan dit probleem van constante oorlogsvoering in een relatie worden vermeden en ervoor worden gezorgd dat de mannelijke en vrouwelijke energie elkaar op natuurlijke en positieve wijze aanvullen. Zo zorgt gehoorzaamheid van de vrouw voor veel liefde in de relatie, omdat de genoemde energiestromen ongehinderd hun natuurlijke banen kunnen volgen. Ongehoorzaamheid blokkeert deze stromen, terwijl gehoorzaamheid ze juist stimuleert. Van die energiestromen, maakt liefde een belangrijk onderdeel uit. Gehoorzaamheid is een belangrijke bouwsteen voor liefde in een relatie. Een liefdevolle vrouw beschouwt gehoorzaamheid aan haar partner als een belangrijk middel om liefde in hun relatie te bewerkstelligen.

Het is niet verwonderlijk dat vrouwelijke gehoorzaamheid ook voor harmonie in een relatie zorgt. Huiselijke discipline zelf zorgt al voor harmonie omdat de spanningen die tweedracht kunnen zaaien eenvoudig door straf kunnen worden weggenomen. Wanneer een vrouw haar man gehoorzaam is, dan maakt ze de weg vrij voor de natuurlijke stroom van vrouwelijke energie die door haar wezen stroomt. Zo stimuleert ze dat haar eigen vrouwelijkheid opbloeit en in perfecte harmonie samensmelt met de mannelijke energie van haar partner.

Gehoorzaamheid is ook belangrijk, omdat hierdoor onderwerping kan worden bereikt. Zoals al in het artikel ‘onderdanigheid’ is uitgelegd, is onderwerping bij huiselijke discipline een belangrijke zaak en voor een vrouw een waardevol iets om te ontwikkelen. Onderwerping en gehoorzaamheid zijn nauw met elkaar verbonden. Gehoorzaamheid betekent onderwerping aan autoriteit. Bij huiselijke discipline is de heer des huizes de autoriteit aan wie zij moet gehoorzamen. Als ze wil leren zich aan hem te onderwerpen, dan moet ze beginnen met hem te gehoorzamen. Door haar partner te gehoorzamen kan ze leren zich aan hem te onderwerpen. Enkel door haar partner te gehoorzamen vergroot ze al haar onderdanigheid en vrouwelijkheid.

 
Ook het omgekeerde gaat op: wanneer een vrouw besluit zich aan haar man te onderwerpen, dan zal hier automatisch gehoorzaamheid uit voortvloeien. Gehoorzaamheid is het natuurlijke resultaat van onderwerping, omdat een vrouw niet aan haar man onderworpen kan zijn zonder hem te gehoorzamen. Eén van de eerste tekenen van onderdanigheid van een vrouw aan haar heer des huizes is haar gehoorzaamheid. Onderwerping bestaat uit veel meer dan beleefdheid alleen. Het impliceert tevens gehoorzaamheid. Aan gehoorzaamheid kan heel eenvoudig worden afgemeten of een vrouw onderdanig is. Als ze echt zo onderworpen is aan haar partner als ze wel beweert, dan zal ze er geen probleem mee hebben hem te gehoorzamen. Als ze dat wel heeft, dan is ze een stuk minder onderworpen dan ze wel denkt en zal ze hier nog hard aan moeten werken. Een vrouw kan niet èn onderworpen èn ongehoorzaam tegelijk zijn. Als ze onderworpen is, dan is ze ook gehoorzaam.

Een reden waarom onderwerping zo nuttig is binnen het concept van huiselijk discipline, is dat onderwerping haar vrouwelijkheid vergroot. Het vergroot haar vrouwelijkheid – en daardoor haar aantrekkelijkheid voor haar partner – meer dan welke mooie, dure kleren, schoenen of parfums dan ook. Het beste modeartikel ter wereld is een vrouws eigen vrouwelijkheid. En het kost niets, want iedere vrouw heeft het. Alleen weten veel vrouwen niet dat ze het hebben of ze erkennen niet dat ze het hebben. En toch hebben ze het! Veel vrouwen zijn hun hele leven bezig hun eigen vrouwelijkheid weg te stoppen, omdat ze bang zijn dat ze erdoor overvleugeld worden als ze het tonen. Vrouwen die daarentegen een levensstijl met huiselijke discipline omarmen raken met hun eigen vrouwelijkheid bekend en proberen deze samen met hun heer des huizes verder te onderzoeken.

Evenals onderwerping, vergroot ook gehoorzaamheid vrouwelijkheid. Gehoorzaamheid aan haar heer des huizes is een van de gemakkelijkste manieren waarop een vrouw aan haar vrouwelijkheid en haar sexappeal kan werken. Door aan haar gehoorzaamheid te werken, werkt ze automatisch aan haar vrouwelijkheid. Ze werkt eraan volledig in haar leven toe te laten, dat ze een vrouw is. Ze accepteert haar vrouwelijke natuur en persoonlijkheid in plaats van die weg te stoppen. Dat neemt een zware last van haar schouders en zorgt ervoor dat er positieve en creatieve energie vrijkomt, omdat ze niet langer moeizaam haar ware ik hoeft te onderdrukken. Wanneer een vrouw ophoudt haar eigen vrouwelijkheid te onderdrukken, dan krijgt ze hier veel energie voor terug en kan ze echt zichzelf zijn.

Hoe zou een vrouw haar heer des huizes moeten gehoorzamen? Als gehoorzaamheid zo belangrijk is, dan moet ze wel weten wat ze moet doen. Ten eerste zou ze zijn aanwijzingen moeten opvolgen. Dit is met name belangrijk wanneer ze een pak slaag krijgt, want dan dient ze echt naar haar partner te luisteren, anders volgt extra straf wegens ongehoorzaamheid. Maar ook op andere momenten zou een vrouw de aanwijzingen, opdrachten, aanbevelingen en nadrukkelijke geopperde suggesties moeten opvolgen. Zoals eerder al is besproken houdt de noodzaak te gehoorzamen niet op wanneer het pak slaag ophoudt. Er wordt van haar verwacht dat ze ook op alle andere momenten gehoorzaam is.

Een vrouw kan haar gehoorzaamheid aan haar partner tonen door zijn wensen ook te respecteren als hij niet in de buurt is. Hij hoeft niet fysiek aanwezig te zijn om te verwachten dat zij hem respecteert en aan zijn wensen tegemoet komt. Ze moet hem ook gehoorzamen wanneer hij niet in de buurt is, omdat zij aan zijn autoriteit onderworpen is en zij hem dus te allen tijde dient te gehoorzamen.

Ze dient zich aan de regels en de principes te houden die hij in hun relatie en huishouding heeft opgesteld. Ze moet proberen op zijn denkbeelden te anticiperen, ook als hij ze niet letterlijk uitgesproken heeft. Natuurlijk kan ze niet alles voor zijn, maar ze moet dit wel proberen. Het is belangrijk dat ze niet een mathematische benadering op het begrip gehoorzaamheid loslaat. Ze moet de geest van zijn ideeën volgen, in plaats van ze letterlijk te nemen. Ze mag zich niet aan haarkloverij schuldig maken en haar ongehoorzaamheid rechtvaardigen met het argument dat hij haar dit specifieke gedrag niet expliciet verboden heeft. Dat is geen gehoorzaamheid, maar een spitvondig-doenerij en ‘juridische’ haarkloverij die niet in een intieme relatie tussen man en vrouw thuishoort.

Een vrouw kan niet verwachten dat haar heer des huizes voor elke mogelijke situatie een richtlijn of regel opstelt. Ze moet haar gezonde verstand gebruiken en nagaan wat haar partner van de situatie zou vinden, als deze nog niet eerder besproken is. Het is niet zo moeilijk te bedenken hoe goed gedrag er voor een vrouw uitziet, dus elke vrouw kan dat ook zelf bedenken. Normaal gesproken zal haar eigen gevoel haar precies zeggen wat wel en wat niet de bedoeling is. Ze moet zich wel realiseren dat als zij ervoor kiest onbeleefd, ongehoorzaam of oneerlijk te zijn, haar partner haar hiervoor zal straffen. Dit is rechtvaardig en past helemaal in de levensstijl van de huiselijke discipline. Als de dreiging van een pak op de billen er niet zou zijn, zouden vrouwen niet worden aangespoord hun gedrag en houding te verbeteren.

Hoe kun je een vrouw gehoorzaamheid bijbrengen? Welke stappen kun je als heer des huizes ondernemen om je vrouw gehoorzamer te maken? Hoe kan je haar helpen bij haar pogingen gehoorzamer te worden? Daar zijn een aantal manieren voor. De belangrijkste methode binnen de huiselijke discipline is haar met een ongenadig pak op haar blote bips te straffen als ze over de schreef gaat. Een vrouw die zich misdragen heeft een flink pak slaag geven is de eenvoudigste, gemakkelijkste en effectiefste manier om haar gehoorzaamheid bij te brengen. Een van de meest voortkomende redenen waarom een vrouw een pak op haar billen moet hebben is, omdat ze ongehoorzaam is geweest. Ongehoorzaamheid is een veelvoorkomende misstap die vrouwen begaan en moet normaal gesproken beantwoord worden met een pak op de bips tot ze huilt van spijt en berouw. Gehoorzaamheid is gewoonlijk en zoals gewenst de consequentie van een pak slaag, omdat haar schaamte en haar tranen haar zullen bijbrengen dat gehoorzaamheid een basisvoorwaarde is, niet een optioneel extraatje. Gehoorzaamheid is één van de meest basale en primaire verantwoordelijkheden van een vrouw in een relatie met huiselijke discipline, omdat gehoorzaamheid is wat van haar verwacht wordt, tezamen met liefde en eerbied. Zoals een bruid haar bruidegom belooft te gehoorzamen, zo moet ook de vrouw binnen een relatie met huiselijke discipline gehoorzaamheid tot één van de belangrijkste prioriteiten maken.

Een periodiek pak slaag is ook een voortreffelijk middel om een vrouw meer gehoorzaamheid bij te brengen. Een regelmatig schema voor een periodiek pak billenkoek zal een vrouw eraan herinneren dat ze zich liefdevol, eerlijk, respectvol, onderdanig en niet te vergeten gehoorzaam dient te gedragen. Door haar regelmatig een pak op haar bips te geven helpt de heer des huizes haar gehoorzaamheid en onderdanigheid te ontdekken en tevens haar vrouwelijkheid te laten opbloeien. Een periodiek pak slaag zal een verbazingwekkend effect op haar gehoorzaamheid hebben. Zelfs als een vrouw geen gedrag vertoond heeft waarvoor ze een pak op haar billen verdient, zal een periodiek pak slaag haar – ook als ze zich redelijk goed gedragen heeft – eraan herinneren dat goed gedrag niet alleen een kwestie is van niet ongehoorzaam zijn, maar ook van actief gehoorzaam zijn. Door te proberen gehoorzamer aan haar heer des huizes te worden, werkt een vrouw aan haar onderwerping, haar vrouwelijkheid en aan haar liefde voor haar partner. Ze haalt zo het optimale uit haar vrouw zijn en haar rol als echtgenote. En ze steekt energie in hun relatie in plaats van er alleen maar energie uit te putten.


Als een vrouw problemen heeft met gehoorzamen en vaak op haar billen moet hebben wegens ongehoorzaamheid, dan moet haar partner een periodiek pak slaag overwegen of het verhogen van de frequentie daarvan. Het voordeel hiervan is dat zij dan kan leren gehoorzamen, zonder dat ze eerst over de schreef moet gaan om een pak slaag te verdienen. In plaats van te wachten tot ze weer ongehoorzaam is geweest, zal de heer des huizes haar door een periodiek pak slaag duidelijk maken dat ze maar te gehoorzamen heeft.

Uiteraard is het ultieme middel in een conventionele relatie met huiselijke discipline om een vrouw gehoorzaamheid bij te brengen haar een pak op haar bips te geven wegens ongehoorzaamheid. Dit is alleen nodig als een vrouw zich ongehoorzaam opstelt tijdens een gewoon pak op haar billen of tijdens een periodiek pak slaag. Ongehoorzaamheid is het ergst wanneer het optreedt als een vrouw gestraft wordt, omdat het de kern van de huiselijke discipline levensstijl raakt en daarmee de fundamenten van haar relatie met haar echtgenoot raakt. Het is al erg dat ze ongehoorzaam is, maar het is extra erg als ze dat doet wanneer ze om welke reden dan ook gestraft wordt. Het is cruciaal dat ze de heer des huizes gehoorzaamt wanneer hij haar straft. Daarom moet streng opgetreden worden als ze dit niet doet!

In het artikel ‘extra straf wegens ongehoorzaamheid’ wordt gedetailleerd beschreven hoe een dergelijke straf in zijn werk moet gaan, evenals onderwerpen die daar verband mee houden. Sommige mannen geven hun vrouw een extra pak slaag als het oorspronkelijke erop zit, anderen geven er gewoon de voorkeur aan langer door te gaan dan ze anders zouden doen. Mannen die de klappen (laten) tellen, zullen dan vaak weer bij 0 beginnen, zodat er geen twijfel over bestaat dat ‘de toegift’ is begonnen. In gevallen waar normaal nooit klappen worden geteld, kan men dat wel doen als er sprake is van extra straf: dan moet ze bijvoorbeeld elke extra klap die ze krijgt meetellen.

Een preventief pak slaag wordt gegeven vlak voor een situatie waarin ze gewoonlijk de fout ingaat. Dit kan betrekking hebben op een avondje stappen, een logé hebben in het weekend of de schoonfamilie die komt eten. Door haar voor de gebeurtenis in kwestie een flink pak op haar blote bips te geven, kan de heer des huizes de kans dat het mis gaat behoorlijk minimaliseren. Een flink pak slaag voorafgaande aan de situatie waarin de kans dat ze de fout in gaat groot is, zorgt voor een paar zere billen, die er waarschijnlijk voor zorgen dat ze zich beter zal gedragen.

Zelfs een allereerste pak op haar billen, wanneer ze nog helemaal aan het begin van een levensstijl met huiselijke discipline staat, zal een vrouw leren dat ze gehoorzaam moet zijn. Zo’n eerste pak slaag laat haar niet alleen voelen wat er gebeurt als ze er met de pet naar gooit, maar maakt haar ook op niet mis te verstane wijze duidelijk dat ze de heer des huizes dient te gehoorzamen. Dat zal haar meer dan welke andere manier dan ook tot gehoorzaamheid inspireren. Er gaat niets boven een flink pak slaag om een vrouw duidelijk te maken dat gehoorzaamheid niet slechts wenselijk is, maar gewoon van haar geëist wordt. Wanneer een man geen gehoorzaamheid kan verwachten, hoeft hij meestal ook geen liefde, respect en vertrouwen te verwachten. Wanneer een vrouw gehoorzaamheid is bijgebracht, zal ook haar liefde, respect en vertrouwen in hem fors toenemen. En het allereerste pak slaag is een perfecte stimulans om zich vooral gehoorzaam op te stellen.


Jammer genoeg beginnen veel vrouwen aan een relatie in de stellige overtuiging dat ze hun partner onder geen beding ooit zullen gehoorzamen, omdat dit voor hen gelijk staat aan verraad aan hun opvoeding. Ze vinden dat zij als moderne feministische vrouw nooit een man kunnen gehoorzamen. Dergelijke vrouwen lopen het grote risico dat zij zich al snel aan moeten sluiten bij het legioen van gescheiden vrouwen die hun politieke overtuigingen boven hun eigen geluk en vrouwelijke intuïtie gesteld hebben. Een liefdevol toegediend eerste pak slaag is wat ze nodig hebben om hen op andere gedachten te brengen, zodat zij liefde, intimiteit en saamhorigheid het belangrijkste gaan vinden. Gehoorzaamheid is een bijzonder eenvoudige, maar uitermate doeltreffende manier om alles te krijgen wat hun hartje begeert: liefde, romantiek, intimiteit, bevrediging en harmonie.


Naast de lichamelijke benadering om een vrouw gehoorzaamheid bij te brengen, zijn er ook andere technieken. Deze niet lichamelijke technieken vertrouwen op het morele overwicht van de heer des huizes om zijn vrouw tot grotere gehoorzaamheid te brengen.


Een uitstekende manier om gehoorzaamheid te stimuleren is bijvoorbeeld haar een poos in de hoek te zetten. Als ze daar dan voor, tijdens of na een pak slaag in haar blote bips staat, zal ze gaan begrijpen dat ze zal moeten gehoorzamen om zich als vrouw te ontwikkelen en te groeien. Het eenvoudige feit dat ze in de hoek blijft staan als haar partner dat van haar vraagt, is al een bewijs van gehoorzaamheid. Deze gehoorzaamheid wordt gestimuleerd door de wetenschap dat ze een ongenadig pak op haar blote bips krijgt als ze het waagt zonder zijn toestemming uit de hoek te komen. Deze dreiging van een pak slaag doet niets af aan de voordelen die een vrouw van haar gehoorzaamheid aan de opdracht van haar man in de hoek te gaan staan ondervindt.

In de loop van de tijd, naarmate ze beter gaat luisteren als ze in de hoek moet gaan staan, zal er steeds minder vaak een pak billenkoek wegens ongehoorzaamheid aan te pas hoeven komen. Geleidelijk aan zal ze steeds beter gehoorzamen. En met de gehoorzaamheid neemt ook het effect van huiselijk discipline toe. Ze plukt dan zelf de vruchten van haar eigen gehoorzaamheid, omdat ze nu haar tijd in de hoek goed kan benutten om over haar gedrag en over de straf die daar het gevolg van is na te denken. Ze zal begrijpen dat het allemaal voor haar eigen bestwil is.

Dat zij zich (gedeeltelijk) moet ontkleden als ze op haar billen krijgt, is standaard bij huiselijke discipline en heeft de nodige voordelen. Door haar partner te gehoorzamen als hij haar opdraagt haar billen bloot te maken, accepteert ze de onafwendbaarheid van een pak slaag en de noodzaak dat ze gestraft wordt. Dat ze in afwachting van haar straf (gedeeltelijk) ontkleed voor de heer des huizes moet staan, vraag veel gehoorzaamheid en dat is erg goed voor haar. De wetenschap dat ze over enkele ogenblikken over zijn knie ligt en hard op haar blote bips geslagen wordt, is een afschrikwekkende ervaring die nog eens versterkt wordt door haar staat van ontkleding. De door haar naaktheid grotere kwetsbaarheid, zowel lichamelijk als mentaal, is een prachtige uiting van vrouwelijke en onderdanige gehoorzaamheid. Door zichzelf te ontbloten, accepteert ze het simpele feit dat haar persoonlijke groei het best bereikt kan worden als ze de heer des huizes gehoorzaamt.

Andere mogelijk effectieve technieken zijn strafregels en huisarrest. Het schrijven van strafregels kan een goede manier zijn om een vrouw ertoe te brengen een positieve houding aan te nemen, wat tevens inhoudt dat ze gaat inzien dat het een constructieve en verstandige keuze is om haar echtgenoot te gehoorzamen. Hoewel niet alle strafregels die ze moet schrijven op gehoorzaamheid betrekking zullen hebben, zal alleen al het feit dat ze deze ook daadwerkelijk opschrijft haar gehoorzaamheid aan haar heer des huizes verbeteren.


Huisarrest is een andere techniek, die een tijdelijke opschorting van het recht te gaan en staan waar ze wil inhoudt. Huisarrest is bedoeld om ongewenst gedrag te bestraffen. Het zal vaak voorkomen dat een man niet kan controleren of zijn vrouw zich daadwerkelijk aan het opgelegde huisarrest houdt. Het is dan aan haar om te besluiten of ze zich eraan houdt of toch stiekem de deur uitgaat. Huisarrest is niet alleen een test die haar gehoorzaamheid op de proef stelt, maar ook een manier om haar gehoorzaamheid te leren: ze moet namelijk voortdurend beslissen of ze de heer des huizes gehoorzaamt en zich dus aan het haar opgelegde huisarrest houdt. Zo is dit een goede oefening in gehoorzaamheid.

Ook een standje is een onmisbaar onderdeel van het strafproces. Door een standje begrijpt een vrouw waarom ze wordt gestraft en waarom discipline goed voor haar is. Het zal niet verbazen dat ook een standje bijdraagt aan gehoorzaamheid. Wanneer een heer des huizes zijn vrouw een standje geeft, toont hij zijn morele overwicht. Hij vertelt haar hoe ze zich dient te gedragen. Ook hier geldt weer dat standjes vaak niet direct over ongehoorzaamheid gaan, maar toch gehoorzaamheid in de hand werken. Het is belangrijk dat de heer des huizes het standje niet overslaat. Als hij namelijk nalaat haar stevig de mantel uit te vegen, dan verkleint hij niet alleen de kans dat ze moet huilen als ze een pak op haar bips krijgt, maar zal het ook moeilijker worden haar gehoorzaamheid bij te brengen. De liefdevolle en wijze heer des huizes zal er te allen tijde aan denken haar een stevig standje te geven, omdat hij weet dat dit haar stimuleert in het vervolg te gehoorzamen. Daarom is een standje onmisbaar in het strafproces.

Een belangrijke functie van een standje wanneer ze straf krijgt, is dat het haar de nuchtere feiten voorhoudt. Dus het is niet eens zozeer de reprimande waar het om gaat, maar om het feit dat ze met de neus op de feiten wordt gedrukt. Vaak heeft de vrouw zelf om een levensstijl met huiselijke discipline gevraagd. Mocht dat zo zijn, dan dient ze hier nog een keer met woorden aan herinnerd te worden, zodat ze weer weet dat het op haar eigen verzoek gebeurt, ook al wil ze op dat moment liever geen pak op haar bips.

Ook als zij niet degene was die huiselijke discipline in hun relatie heeft voorgesteld, dan nog moet ze eraan herinnerd worden dat ze ermee heeft ingestemd. Dat heeft ze gedaan vanwege de overduidelijke voordelen die dat voor haar als individu en voor hun relatie heeft. Dat ze nu moeite heeft te gehoorzamen doet niets aan dat feit af.

Ze moet er ook aan herinnerd worden dat ze er al mee ingestemd heeft, dat zij een pak op haar billen krijgt als ze zich niet naar de afspraken gedraagt, of dat gedrag nu uit ongehoorzaamheid, oneerlijkheid of gebrek aan respect bestaat. Bovendien heeft zij ermee ingestemd dat het de heer des huizes is die haar voor haar gedrag bestraft. Dus beslist hij, en niemand anders, of ze straf verdient of niet en hoe die straf er dan uit moet zien. Hij beslist wat voor lesje haar geleerd moet worden.

De heer des huizes heeft niet alleen het recht haar te straffen, maar zelfs de plicht dit te doen. Ook hij is omwille van zijn vrouw en hun relatie met een levensstijl met huiselijke discipline akkoord gegaan. Hij wil dat ze haar liefde en vrouwelijkheid kan ontwikkelen. Hij wil dat ze gelukkig is en zich geborgen voelt. Huiselijke discipline is een uitstekend middel om deze eerzame doelstellingen na te streven.

Als hij ziet dat zijn vrouw zich niet volgens de afspraken gedraagt en hij laat het erbij zitten, dan verzaakt hij zijn plicht zijn vrouw tot de orde te roepen wanneer dit nodig is. Een vrouw die zich niet weet te gedragen moet voor haar eigen bestwil gestraft worden. Ze moet over de knie gelegd worden en een ongenadig pak op haar blote bips krijgen, zodat ze haar negatieve houding en gedrag bijstelt. Gehoorzaamheid is simpelweg iets wat ze aan zichzelf en aan de heer des huizes verplicht is. Wanneer ze ongehoorzaam is, dan blokkeert ze haar groeimogelijkheden. Ze handelt dan tegen haar eigen belangen en tegen die van hun relatie in. Gehoorzaamheid is haar enige optie.

Er is een andere mentale techniek die de gehoorzaamheid bij een vrouw gunstig kan beïnvloeden en dicht bij de fysieke vorm van het pak op de billen ligt. Het bestaat eruit dat hij haar iedere klap die ze krijgt hardop laat meetellen. Dit kan een hele uitdaging zijn, zeker als de vrouw begint te huilen. Het is moeilijker voor haar om te tellen als ze tegelijkertijd moet huilen, maar niet onmogelijk. Ook is het moeilijk als ze nog moeite heeft te gehoorzamen. Zeker wanneer een klap flink pijn doet kan het moeilijk zijn te tellen zonder even op adem te komen. Haar man zal dan moeten besluiten of hij wacht totdat ze de klap geteld heeft of dat hij doorgaat met het pak slaag. Een slimme heer des huizes zal gewoon doorgaan met slaan en haar vertellen dat iedere klap die niet geteld wordt overgedaan wordt. Door deze regel in te stellen leert hij haar erg gehoorzaam te zijn als hij haar straft, omdat niet gehoorzamen betekent dat ze meer klappen zal ontvangen.


Deze techniek waarbij zij de klappen moet tellen, is alleen bruikbaar voor mannen die van tevoren weten hoeveel klappen ze gaan uitdelen. Als hij haar eenvoudigweg een pak op haar blote bips geeft, totdat hij vindt dat ze genoeg gehad heeft, dan heeft deze aanpak niet zoveel nut. Aan de andere kant zijn er ook mannen die hun vrouw gewoonlijk op hun billen geven zonder te tellen, maar dit wel gaan doen, als ze een extra pak slaag wegens tegenwerking geven. Het is dus mogelijk beide manieren te combineren, zodat zij elkaar al naar gelang de situatie erom vraagt aanvullen. Iedere individuele heer des huizes kan zichzelf het beste in zijn eigen vrouw verplaatsen en is de meest aangewezen persoon om te beoordelen hoe ze het best gestraft kan worden. Hij weet hoe hij de beste resultaten kan boeken, omdat hij het beste weet wat goed voor zijn vrouw is.


Een andere, niet lichamelijke benadering om een vrouw gehoorzaamheid bij te brengen heeft niets met straf te maken. Het is een overeenkomst over de huiselijke discipline. Niet alle stellen die huiselijke discipline aanhangen hebben een dergelijk contract. Velen maken gewoon mondelinge afspraken over deze levensstijl en stellen dat de heer des huizes verantwoordelijk is voor de discipline in huis als zaken niet lopen zoals ze zouden moeten. Maar als een vrouw geneigd is een loopje met deze afspraken te nemen of ze telkens weer ter discussie stelt, dan kan een schriftelijke overeenkomst uitkomst bieden.

Een geschreven overeenkomst is één van de manieren om het probleem van ongehoorzaamheid te omzeilen. Door helder te omschrijven welk gedrag van de vrouw verwacht wordt en wat onder misdragingen verstaan wordt, heeft de vrouw een aantal duidelijke gedragsregels waaraan ze zich dient te houden. Ze kan dan niet meer zo gemakkelijk volhouden dat het met haar gedrag wel meevalt. Het staat duidelijk omschreven in de overeenkomst. De heer des huizes kan haar deze overeenkomst nog eens onder de neus houden vlak voor ze gestraft wordt en haar vervolgens duidelijk maken waarom ze gestraft wordt. Doordat ze geconfronteerd wordt met haar schriftelijk vastgelegde beloftes, heeft ze geen andere keuze dan hem te gehoorzamen en zich te onderwerpen aan haar straf. Op deze manier zal de overeenkomst een hulpmiddel voor haar zijn om aan de heer des huizes gehoorzamen.

Wat kan een vrouw zelf doen om gehoorzamer te worden en beter naar haar partner te luisteren? Ze kan verschillende dingen doen. De heer des huizes levert een grote inspanning om zijn vrouw door verschillende vormen van lichamelijke en niet-lichamelijke correcties gehoorzaamheid bij te brengen, maar de vrouw zelf moet ook wat doen. Zij is per slot van rekening degene in wier belang het is dat zij gehoorzamer wordt, zodat ze haar eigen vrouwelijkheid en onderdanigheid leert kennen.

Een vrouw kan iedere dag haar gehoorzaamheid trainen. Sommige vrouwen hebben het idee dat gehoorzaamheid alleen maar nodig is wanneer ze gestraft wordt. Maar dit is een ernstige misvatting. Gehoorzaamheid houdt in: gehoorzaamheid onder alle omstandigheden, niet in bepaalde situaties. Wanneer een vrouw oefent in gehoorzaamheid tijdens kleine alledaagse omstandigheden, dan zal ze minder problemen ervaren in belangrijke situaties, die een grotere uitdaging vormen voor de meeste stellen.

Wanneer de heer des huizes iets basaals vraagt zoals een brief op de bus doen of een rekening betalen, dan is er geen reden te bedenken waarom ze daar niet aan zou voldoen. Het is een eenvoudig en redelijk verzoek dat hij haar voorlegt, waarmee een vrouw zichzelf en haar relatie een dienst kan bewijzen.


Wanneer een vrouw gestraft moet worden voor haar gedrag, dan kan ze oefenen met gehoorzamen. Ze kan gehoor geven aan zijn instructies om zichzelf klaar te maken voor haar pak slaag. Ze kan rustig en gehoorzaam naar de plaats gaan waar ze gestraft zal worden, meestal de slaapkamer. Ze kan zich gehoorzaam ontkleden zoals haar opgedragen is. Ze kan gehoorzaam de houding waarin ze gestraft wordt aannemen (meestal over de knie van haar partner) wanneer haar dit opgedragen wordt, zonder tijdrekken en zonder klagen. Wanneer het pak op haar bips begint, dan kan ze zich aan haar straf overgeven, zonder overdreven veel lawaai te maken, anders dan het geluid van haar huilen en snikken. Gillen en schreeuwen is geen gehoorzaam gedrag als ze voor straf op haar billen krijgt. Het is een teken van ongehoorzaamheid en getuigt van weinig respect voor haar echtgenoot.

Wanneer een vrouw opdracht krijgt in de hoek te gaan staan nadat ze een pak op haar bips heeft gehad, kan ze het beste doen wat er van haar gevraagd wordt en netjes in de hoek gaan staan zonder over haar billen te wrijven. Ze kan het beste de heer des huizes gehoorzamen en nadenken over de aanleiding voor het pak slaag en de noodzaak dat ze hiervoor gestraft werd. Als ze het helemaal goed doet, dan bedankt ze na afloop haar partner voor de moeite die hij genomen heeft door haar te straffen om een beter mens van haar te maken.


Bijna iedere stap in het proces van straffen is een goede gelegenheid voor een vrouw om te oefenen met de gehoorzaamheid aan haar partner. Ze wordt constant geconfronteerd met een keur aan gelegenheden om haar gehoorzaamheid te tonen. Als ze zich wil ontwikkelen, wil leren en wil groeien tot een liefhebbende, bevredigde en gelukkige vrouw, dat moet ze elke afzonderlijke gelegenheid met beide handen aanpakken en die niet door haar vingers laten glippen. Een gelegenheid om te gehoorzamen is een gelegenheid om te groeien.

Een vrouw die persoonlijke groei wil doormaken en een relatie met huiselijke discipline heeft, moet ook buitenshuis aan de heer des huizes gehoorzaam zijn. Wanneer ze samen in het gezelschap van anderen zijn, dan zien sommige vrouwen daar een aanleiding in om tegen hem in te gaan of hem zelfs belachelijk te maken. Ze denkt waarschijnlijk dat het een mooie gelegenheid is de buitenwereld te laten zien hoe ze werkelijk over hem denkt. Ze zal abusievelijk denken dat ze voor de terechtwijzing die ze thuis van hem kreeg, wraak kan nemen door hem nu even op zijn nummer te zetten. Ze denkt dat ze hiermee ‘de score’ weer gelijk maakt, alsof haar relatie een of andere sportwedstrijd is. Maar dat is het niet. In een tenniswedstrijd heb je altijd een winnaar en een verliezer. Maar in een relatie heb je het al snel over twee winnaars of twee verliezers. Je kunt die in een relatie niet tegelijkertijd én een winnaar én een verliezer hebben. De vrouw die haar partner voor de buitenwereld voor schut zet, roept schaamte over zichzelf en degene die ze geacht wordt te gehoorzamen af. Hoe eerder een vrouw dit eenvoudige principe begrijpt, hoe eerder ze hun relatie tot een succes kan maken


Liefhebben, eerbiedigen en gehoorzamen zijn de elementaire verantwoordelijkheden in een vaste relatie met een man. Door de heer des huizes te gehoorzamen werkt ze aan het tot stand komen van liefde in de relatie. Ze werkt aan het respect voor de man die ze zou moeten respecteren als leider en beschermheer. Ze moet gehoorzaamheid zien als iets wat liefde en respect oplevert, niet als een last waaronder ze gebukt gaat. Ze moet gehoorzaamheid leren zien als een positieve daad die ze elke dag in haar relatie gestalte kan geven, zodat haar relatie en haar leven succesvoller, liefdevoller en bevredigender wordt.