Blijvende gedragsverandering

Elk pak billenkoek is weer anders. Wie ervaring met huiselijke discipline heeft, zal dit kunnen beamen. Het is ook logisch, want nog afgezien van het feit dat een pak slaag voor straf wezenlijk anders is, dan een periodiek pak billenkoek, zal elk pak slaag anders worden ervaren.

Daar valt natuurlijk veel meer over te vertellen. Soms heeft een vrouw een pak op haar bips nodig dat meer indruk dan gewoonlijk maakt. Soms is er ook meer dan een pak op haar blote billen nodig om haar duidelijk te maken dat ze over de schreef is gegaan. Soms is een straf nodig die een blijvende gedragsverandering bewerkstelligt.


Een straf die gedragsverandering moet bewerkstelligen gaat veel verder dan een normaal pak op de billen. Het is een straf die haar gedrag en houding fors moet bijsturen. Het is een straf die ervoor moet zorgen dat ze zich emotioneel, spiritueel en moreel herboren voelt.


Als je vrouwen ernaar vraagt, zullen ze je vertellen, dat ze een dergelijk pak slaag koste wat kost willen voorkomen, omdat ze het een bijzonder onplezierige ervaring vinden.


De bedoeling is dat een gedragsveranderend pak slaag tot een oprecht gevoel van overgave leidt. Daarbij is het belangrijk dat zij zich niet overgeeft omdat ze daar toevallig zin in heeft, maar dat haar overgave duurzaam en oprecht is. Verder dient het haar onvoorwaardelijke gehoorzaamheid bij te brengen, niet een die na het pak slaag direct al weer over is.

Een gedragsveranderend pak slaag is over het algemeen erg pijnlijk. Het is namelijk veel harder en strenger dan een ‘normale’ afstraffing. Het voordeel daarvan is dat de straf extra veel indruk zal maken, omdat haar emoties hoog zullen oplopen. De fysieke gevolgen behoeven niet eens ingrijpender dan bij andere straffen te zijn, als de emotionele effecten maar diepgaander en langduriger zijn.

Een gedragsveranderend pak slaag is aan de orde als een significante verandering in het gedrag of de houding van een vrouw wenselijk is, bijvoorbeeld als een man verschijnselen bij zijn vrouw ziet die voor eens en altijd de kop in gedrukt moeten worden als hij wil dat ze op een positievere en gezondere manier met bepaalde zaken omgaat.

Zoals in eerdere artikelen al opgemerkt, dient men zich te realiseren dat er aan het gedrag van een vrouw allerlei oorzaken ten grondslag kunnen liggen. Dit is ook precies de reden waarom vaak meer dan één enkel pak op haar bips nodig is om dit gedrag bij te sturen. Zo kan het gebeuren dat ze de ene week voor een bepaald probleem is gestraft, maar dat ze een week later al weer voor een zelfde soort overtreding over de knie moet. Dat hoeft niet te betekenen dat het eerste pak slaag niets opgeleverd heeft. Het betekent vaak dat het eerste pak slaag met bepaald gedrag heeft afgerekend, maar niet de onderliggende oorzaak heeft weggenomen. Al eerder is de beeldspraak gebruikt dat het afrekenen met ongewenst gedrag als het afpellen van een ui is – de oorzaak van het probleem kan uit verschillende lagen of schillen bestaan. Doordat er meer dan één oorzaak is, kan het gebeuren dat er meer dan eens gestraft moet worden voor het probleem opgelost is.

Een gedragsveranderend pak slaag is niet specifiek voor het oplossen van de hierboven beschreven situatie bedoeld, hoewel het er wel een nuttige rol in kan spelen. De heer des huizes moet er overigens voor waken een dergelijke straf toe te passen uit ongeduld over de tot dan toe bereikte vooruitgang in haar gedrag. In het algemeen zal hij betere resultaten behalen als hij rustig, laag voor laag, de ui afpelt. Haar zo’n ongenadig pak slaag geven, dat ze twee weken niet kan zitten, levert helemaal niets op als het uit ongeduld gegeven wordt.

Als een heer des huizes na langdurige pogingen het gedrag van zijn vrouw te veranderen, het gevoel heeft dat zijn geduld nu wel lang genoeg op de proef is gesteld, dan kan hij een gedragsveranderend pak slaag in overweging nemen. Een heer des huizes behoort geduld met zijn vrouw te hebben, maar dat wil niet zeggen dat hij moet wachten tot Pasen en Pinksteren op één dag vallen. Als hij ziet dat ze zelf geen enkele moeite doet om haar gedrag bij te stellen, kan hij besluiten uit een ander vaatje te tappen.

Een gedragsveranderend pak slaag leert een vrouw ware overgave. Niet alleen leert ze zich te onderwerpen aan haar straf, – alleen al van de pijn zal ze dit toch wel doen -,  maar ook aan de autoriteit van haar partner. Ze ervaart dat ‘overgave’ onlosmakelijk bij haarzelf hoort en niet een gevoel is dat op bepaalde momenten opgeroepen wordt. Ook ervaart ze dat overgave bij haar vrouwelijkheid hoort. Zo ontdekt ze hoe zij persoonlijke groei, liefde en intimiteit kan bereiken.

Vaak zal een vrouw die een gedragsveranderend pak slaag nodig heeft, ook nog moeten leren gehoorzamen. Een dergelijk pak slaag is een grondige en ondubbelzinnige manier om haar dit bij te brengen. Zo leert ze haar echtgenoot consequent te gehoorzamen, zodat haar gedrag op den duur steeds verder verbetert. Ze leert haar echtgenoot te gehoorzamen, in het bijzonder wanneer hij besluit haar voor haar gedrag te straffen. Dat zij hem tijdens de straf gehoorzaamt, is erg belangrijk. Doet ze dat niet, dan ondergraaft ze de basis van de HD-levensstijl. Zij moet zich heel goed realiseren dat gehoorzaamheid tijdens straf een absolute vereiste is.

Zowel het emotionele als het lichamelijke aspect van een gedragsveranderend pak slaag, zal haar onomwonden duidelijk maken dat wel of niet gehoorzamen geen issue is waarover onderhandeld kan worden. Als een dergelijk pak slaag tranen, berouw en spijt heeft bewerkstelligd, zal ze niet weer snel in de verleiding komen nog eens ongehoorzaam te zijn.

Het emotionele aspect wordt gevormd door de gevoelens die ze voor, tijdens en na een pak op haar bips heeft. Door goed op het effect van zijn woorden en daden te letten terwijl hij haar straft, kan de heer des huizes de emotionele kwaliteit van de straf verbeteren. Hij kan er dan voor zorgen, dat de emoties bij haar hoger oplopen, zodat ze zich dieper schaamt. Hoe dieper een vrouw zich schaamt en hoe schuldiger ze zich voelt, hoe beter haar straf aankomt en hoe beter ze haar lesje zal leren.

Dan nu iets over hoe een gedragsveranderend pak slaag moet plaatsvinden en welke technieken daarbij gebruikt kunnen worden.

Zoals al gezegd heeft een gedragsveranderend pak slaag twee kanten: een fysieke en een emotionele. De fysieke kant is vrij eenvoudig en recht toe recht aan. Lichamelijk gezien is een dergelijke straf harder en strenger dan een ‘gewone’ afstraffing. Er zijn verschillende manieren denkbaar om dit te bewerkstelligen.

De eerste manier om strenger te straffen is om een vrouw langer dan gewoonlijk op haar bips te geven. Door dit te doen beklijft het lesje in het algemeen beter. Het is dan wel de bedoeling dat de straf substantieel langer duurt, wil het effectief zijn. Als een vrouw normaal gesproken tien minuten lang op haar billen krijgt, dan is het zinloos om het elf minuten te laten duren als het flink indruk moet maken. Tien procent meer is eenvoudigweg niet genoeg. Voor een blijvende gedragsverandering is meer nodig. Een vuistregel is dat een dergelijk pak slaag twee keer zo lang als gewoonlijk moet duren om blijvende gedragsveranderingen te bereiken.

Eén van de zaken die een heer des huizes bij een strenger pak slaag tegen zal komen is dat hij over het algemeen blauwe plekken zal willen vermijden. Om dat te bereiken is het van belang dat een dergelijk pak slaag door een goede opwarming voorafgegaan wordt. Haar bips moet namelijk goed warm zijn, voordat ze een twee keer zo lang durend pak slaag kan verdragen. Dus is het raadzaam de straf rustig te beginnen.

Vrouwen beklagen zich vaak dat een pak op hun billen niet lang genoeg duurt om hen in tranen te brengen en hen oprechte spijt te laten voelen. Een reden hiervoor kan zijn dat het aan een goede opwarming schort. Bij een voorzichtige opbouw, kan een pak slaag uiteindelijk veel langer duren. Dit maakt de kans dat er tranen komen een stuk groter, waardoor de straf haar uiteindelijk meer zal opleveren.

Als een pak slaag langzaam wordt opgebouwd kan het anderzijds ook juist langer duren voordat de waterlanders verschijnen, maar als ze komen, zullen ze intenser zijn omdat een dieper niveau van berouw en overgave bereikt wordt. Bovendien zal het reinigende effect van een pak op de bips sterker worden, evenals het gevoel van spijt. En juist spijt is een essentieel onderdeel van een gedragsveranderend pak slaag.

Een milder pak slaag dat niet extreem pijnlijk is, maar wel langer duurt biedt ook meer gelegenheid voor schaamte, schaamte over zichzelf, schaamte over haar gedrag en schaamte over de situatie. Daardoor zal een dergelijk pak slaag voor een groter schaamtegevoel zorgen dan een harder, maar korter pak op de billen. Dat is namelijk al voorbij, voordat een vrouw effectief in tranen is.

Een andere benadering van een gedragsveranderend pak slaag is om het pak slaag in twee delen te verdelen. In een ander artikel wordt dit ook wel ‘meervoudige discipline’ genoemd. Door haar twee keer of vaker voor dezelfde overtreding te straffen, kan een strengere straf worden toegediend. Op deze manier kan effectief een blijvende gedragsverandering bereikt worden.


Wanneer een meervoudige straf gehanteerd wordt, is het belangrijk om er aan te denken dat ieder onderdeel met een warming-up begint, zodat haar bips in staat is de straf te ondergaan. Voor de eerste ronde is een substantiële opwarming noodzakelijk, terwijl het in de daarop volgende keren wel wat minder kan. Verder kan het belang van een opwarming van vrouw tot vrouw verschillen.

De derde manier om strenger te straffen is door een harder pak slaag te geven, dus harder te slaan. Ook in dit geval is het erg belangrijk dat haar billen eerst goed opgewarmd worden, zodat uiteindelijk een hard pak slaag verdragen kan worden.

De heer des huizes zal moeten schipperen tussen de noodzaak van een extra pak slaag en het risico dat er blauwe plekken zullen ontstaan. Hij moet tijdens de straf haar bips goed in de gaten houden en stoppen wanneer hij de indruk heeft dat haar billen niet meer kunnen verdragen.

Een harder pak slaag kan worden gegeven door iedere klap met grotere kracht op haar bips te laten neerdalen. Dat is de eenvoudigste manier om harder te straffen. De heer des huizes kan er ook voor kiezen zijn toevlucht tot een pijnlijker instrument te nemen. Zo kan hij bijvoorbeeld met zijn hand beginnen maar na verloop van tijd op de riem, de paddel of de mattenklopper overstappen. Deze instrumenten kunnen een stuk pijnlijker dan de vlakke hand zijn.

Een ander aspect van een gedragsveranderend pak slaag is de emotionele kant ervan. Door goed op haar emoties te letten, kan de heer des huizes strenger straffen zonder dat hij zich daar erg voor in hoeft te spannen. Als het emotionele aspect van de straf goed aangepakt wordt, kan op een vrij eenvoudige manier extra indruk op haar worden gemaakt.

Schaamte en vernedering zijn belangrijke factoren bij een gedragsveranderend pak slaag. Als deze onderbelicht worden, kan het moeilijk blijken haar in een ontvankelijke staat te brengen waarin de gewenste verandering in gedrag, houding en denken ontstaat.

Een manier om schaamte en vernedering te stimuleren is door vragen aan een vrouw te stellen. De heer des huizes kan bijvoorbeeld vragen stellen over haar wangedrag, de redenen ervan, hoe zij zich ten tijde van dit gedrag voelde en hoe ze zich voelt nu ze voor dit gedrag gestraft wordt. Daarbij moet hij geen genoegen nemen met gehum bij wijze van antwoord of al te korte antwoorden. Het is de bedoeling dat ze van a tot z verantwoording aflegt. Ze dient uit te leggen hoe het komt dat ze de mist is ingegaan. Ze moet de vraag beantwoorden waarom het niet acceptabel is dat ze zich niet aan de regels gehouden heeft. Ze moet antwoord geven op de vraag wat ze ervan vindt dat ze een pak op haar bips krijgt voor haar gedrag. Ze moet uitleggen waarom ze deze keer extra streng aangepakt moet worden. Ze moet antwoord geven op de vraag waarom de heer des huizes haar een pak slaag gaat geven, enzovoort, enzovoort.

 
Door antwoord te geven op deze vragen, leert ze waarom haar gedrag fout was. Ze leert dat haar wangedrag negatieve gevolgen heeft, zowel voor zichzelf als voor anderen. Ze zal inzien, dat het volledig verdiend is dat ze voor haar gedrag op haar billen krijgt. Ook leert ze, dat ze voor haar eigen bestwil op haar billen krijgt tot ze huilt. Ze zal ervaren dat de heer des huizes haar niet voor zijn plezier onder handen neemt, dat hij wel leukere dingen kan bedenken om te doen. Ze zal ervaren dat ze de heer des huizes met haar gedrag voor het blok zet en dat de uitkomst is dat ze een ongenadig pak op haar billen krijgt.

Het is belangrijk dat een vrouw begrijpt dat zij er zelf, door haar gedrag, de oorzaak van is, dat ze nu straf krijgt. Het is namelijk verleidelijk voor haar zichzelf voor te houden dat ze niets misdaan heeft, dat ze op haar billen krijgt omdat haar partner onredelijk is of door factoren die ze toch niet in de hand heeft of doordat ze gewoon domme pech heeft. Op die manier kan ze voor welk gedrag dan ook wel een excuus vinden. Om te voorkomen dat ze zo aan de essentie voorbijgaat, is het belangrijk dat de heer des huizes haar, door de juiste vragen te stellen, met de neus op de feiten drukt.

Door haar te ondervragen kan een vrouw er dus duidelijk op gewezen worden, dat ze zelf voor haar eigen gedrag verantwoordelijk is. Als ze over de schreef gaat, heeft ze de straf die hier automatisch en vanzelfsprekend op volgt, dan ook helemaal aan zichzelf te wijten. Bovendien kan zij erop worden gewezen dat de straf helemaal voor haar eigen bestwil is; dat de straf strenger zal zijn, naarmate haar fouten groter zijn; dat er altijd straf volgt als zij zich niet aan de afspraken houdt.

Wanneer een gedragsveranderend pak slaag aan de orde is, kunnen er niet alleen vragen worden gesteld, maar kan een heer des huizes zijn vrouw ook een standje geven. Hij moet haar dan in strenge bewoordingen duidelijk maken dat haar gedrag niet door de beugel kan. Verder kan hij haar gebrek aan respect, gehoorzaamheid en eerlijkheid voorhouden. Hij kan haar duidelijk maken dat hij van haar verlangt dat zij zich aan zijn autoriteit overgeeft. Ook kan hij haar voorhouden dat hij haar voor haar eigen bestwil straft en dat haar gedrag van kwaad tot erger zou worden als hij het niet zou corrigeren.

Zowel de vragen als het standje zijn dus bedoeld om gevoelens van schaamte en vernedering te stimuleren en om haar ervan te doordringen, dat haar gedrag niet door de beugel kan en dat ze dus straf verdient.


Ook andere emotionele aspecten kunnen nuttig zijn wanneer de heer des huizes zijn vrouw een gedragsveranderend pak slaag geeft. In feite kan alles wat schaamte en vernedering in de hand werkt, zijn steentje bijdragen. Zo kan de kwaliteit van een straf worden verhoogd, door haar helemaal te laten uitkleden. Als zij al haar kleren uit moet trekken, in plaats van dat zij enkel haar bips bloot moet maken, kan de straf een grotere emotionele impact hebben. Als ze tijdens een ‘gewone’ straf altijd al helemaal bloot is, kan de heer des huizes haar een andere positie laten aannemen, zodat haar bips, het gebied tussen haar billen en het gebied tussen haar benen beter zichtbaar dan normaal zijn. Dit zal de schaamte en vernedering doen toenemen. Het vergroten van de emotionele impact heeft een gunstig effect als ze voor haar eigen bestwil een lesje moet leren dat ze niet licht zal vergeten.


Wat ook kan bijdragen aan een gedragsveranderend pak slaag, is haar langer dan gebruikelijk in de hoek te laten staan. Hierbij zij opgemerkt, dat alle genoemde technieken om de emotionele impact te vergroten op zichzelf niet voldoende zijn. Ze dienen met een wezenlijke toename van het lichamelijke aspect van de straf te worden gecombineerd. Bij een gedragsveranderend pak slaag dient zowel de emotionele als de lichamelijke kant, en niet enkel de emotionele, te worden verzwaard.


Wanneer moet een vrouw een gedragsveranderend pak op haar bips krijgen? In beginsel wanneer de heer des huizes dit noodzakelijk acht. In het algemeen gesproken zal een dergelijk straf niet erg vaak nodig blijken. Reguliere periodieke billenkoek en af en toe een pak slaag voor straf zullen meestal afdoende zijn om haar gedrag onder controle te houden en haar overgave en gehoorzaamheid aan te moedigen. Iedere week een gedragsveranderend pak slaag lijkt wat overdreven. Mocht dit toch nodig zijn, dan is dit een teken dat ze niet vaak genoeg (periodiek) op haar billen krijgt.


Een vrouw dient een gedragsveranderend pak slaag te krijgen als ze ernstig de fout ingegaan is. Als er strengere maatregelen dan normaal nodig zijn. Telkens als de heer des huizes een flinke les voor zijn vrouw nodig vindt. Het verdient zeker aanbeveling een dergelijke straf te geven als ze in gedrag blijft volharden waar ze al eens eerder voor gestraft is. Hoewel de heer des huizes over het algemeen geduld moet betrachten bij haar persoonlijke groei, kan een extra strenge straf uitkomst bieden als ze in bepaald ongewenst gedrag blijft volharden. Als hij haar ergens al ettelijke keren voor gewaarschuwd heeft, dan is het vaak een uitkomst.


Tot slot moet opgemerkt worden dat een gedragsveranderend pak slaag niet aan te bevelen is voor mensen die net met de HD levensstijl beginnen. Hij moet eerst haar grenzen leren kennen en de kunst om haar te straffen onder de knie krijgen, anders zou hij haar billen ernstiger kunnen toetakelen dan de bedoeling is. Als hij ervaring heeft opgebouwd met het straffen met de hand, de riem of de paddel en hij weet precies hoe hij haar goed en veilig kan straffen, dan kan hij overwegen een gedragsveranderend pak slaag te geven als hij dat nodig vindt.


In het begin van een relatie met huiselijke discipline zal een pak op de blote bips al erg streng aanvoelen, omdat haar innerlijke verzet wordt gebroken en zij zich moet overgeven. Dan komt ook de dag dat zij voor het eerst moet huilen. Zo’n eerste keer zal al heel indrukwekkend aanvoelen, wat het in feite ook is. Toch staat die ervaring niet gelijk aan een gedragsveranderend pak slaag. Dit komt pas later, als de heer des huizes heeft geleerd hoe hij zijn vrouw flink, effectief en ongenadig kan straffen.

De juiste volgorde is dat een vrouw eerst ter introductie op haar bips krijgt en daarna met periodieke billenkoek kennis maakt. Pas dan kan een gedragsveranderend pak slaag worden geïntroduceerd. Zo’n pak slaag zal haar overgave, onderwerping, gehoorzaamheid, vrouwelijkheid en liefde weer op een heel andere manier laten ervaren.