Een corrigerende tik

In een levensstijl met huiselijke discipline wordt niet iedere afzonderlijke kleine misstap van de vrouw met een pak slaag met alles erop en eraan beantwoord. Soms bedient de heer des huizes zich van wat wel ‘een corrigerende tik’ genoemd wordt. Een ‘corrigerende tik’ bestaat uit één enkele klap (of een serie klappen) op de billen van de vrouw. De billen kunnen hiervoor zowel door kleding bedekt als bloot zijn, maar over het algemeen zullen ze niet ontbloot zijn, omdat dit doorgaans alleen in bed of onder de douche het geval zal zijn.

De grens tussen ‘een corrigerende tik’ en een speelse klap is vaag. Mocht een vrouw een speelse klap per ongeluk voor een snelle correctie houden, dan is dit geen ramp, want dan zal dit haar even op scherp zetten. Het is aan de heer des huizes of hij haar in die waan laat of uitlegt dat de klap niet als straf bedoeld was. Als hij merkt dat de onbedoelde correctie een gunstige uitwerking op haar heeft, dan is de eerste optie uiteraard zeer het overwegen waard.

Als omgekeerd de heer de huizes zijn vrouw een klets op haar bips geeft om haar bij te sturen en zij dit voor een speels klapje aanziet, dan heeft hij onbedoeld  een vorm van ‘onvoldoende straf’ gecreëerd. Hij zal dit vervolgens moeten bijsturen door meer klappen uit te delen. Als hij daarbij zijn intonatie en gezichtsuitdrukking aanpast, zal er bij haar geen misverstand meer over zijn bedoelingen bestaan. Het is belangrijk, dat ze beseft dat zij gecorrigeerd wordt, want alleen dan kan zij er haar voordeel mee doen.

Welk nut heeft het je vrouw af en toe een corrigerende tik te geven? Om te beginnen heeft een corrigerende tik het effect van een mini-strafsessie. Het is als het ware een miniem pak slaag ter correctie van kleine foutjes. Dergelijke kleine onvolkomenheden in bijvoorbeeld gedrag of houding rechtvaardigen geen pak slaag met groot ceremonieel, zoals een standje, broek naar beneden en een pak slaag tot de tranen vloeien, maar vragen toch om bijsturing. Een corrigerende tik geeft de heer des huizes de mogelijkheid met kleine misstappen af te rekenen zonder dat hij alles voor een echt pak slaag uit de kast hoeft te halen.

Ook kan een  corrigerende tik als een minieme vorm van periodieke billenkoek werken. De tik wijst haar er weer even op dat er onderdanigheid, gehoorzaamheid en vrouwelijkheid van haar verwacht worden. Een stel kan een schema voor periodieke billenkoek aanhouden, waarbij zij met vaste regelmaat een pak op haar blote billen van haar partner krijgt om haar aan haar verantwoordelijkheden te herinneren. Over het algemeen zijn dit sessies met minder ceremonieel dan een pak op de bips voor straf. Toch kan een periodiek pak billenkoek beide partners lichamelijk en emotioneel net zo zwaar vallen als een pak slaag voor straf. Een corrigerende tik kan daarentegen snel en gemakkelijk worden uitgedeeld, zodat een snel lesje in overgave, gehoorzaamheid en respect mogelijk is, zonder dat daar een tijdverslindend periodiek pak op de billen voor nodig is. De corrigerende tik mag echter niet in de plaats komen voor periodieke billenkoek, maar is echter wel een welkome aanvulling op die routine, omdat het wel een vergelijkbaar gevoel bij een vrouw kan bewerkstelligen.

Verder laat een corrigerende tik een vrouw even voelen, wie er de baas is. Als zij er blijk van geeft, dat zij is vergeten dat de heer des huizes ten alle tijden de leiding heeft, dan is het van het grootste belang, dat zij daar snel aan herinnerd wordt. Zo voorkom je ongehoorzaam, onrespectvol en oneerlijk gedrag en stimuleer je een positieve houding.

Een corrigerende tik kan ook gebruikt worden om gedrag direct de goede kant op te sturen als het dreigt mis te gaan. De heer des huizes zorgt er zo voor, dat haar gedrag niet ontspoort. Eigenlijk werkt de tik dan als een soort preventieve billenkoek. Preventieve billenkoek wordt gegeven vlak voordat een vrouw zich in een situatie gaat begeven die risicovol voor haar is en moet voorkomen dat een vrouw de mist ingaat. Een corrigerende tik is dan een minivorm van preventieve straf, die haar uiteindelijk de pijn en schaamte van een echt pak slaag voor straf zal besparen. Een corrigerende tik is dus voor haar eigen bestwil.

Terwijl een preventieve straf gegeven kan worden nog voordat een vrouw de mist in gaat, wordt een corrigerende tik over het algemeen gegeven wanneer de vrouw de eerste tekenen gaat vertonen dat ze de fout in zal gaan. Waarschijnlijk merkt alleen haar partner de eerste subtiele tekenen dat het fout zal gaan. Wanneer hij deze eerste signalen oppikt, kan hij onmiddellijk tot actie overgaan en haar een paar flinke kletsen op haar billen geven om zo te voorkomen dat zij een negatieve spiraal inschiet.

Een van de belangrijkste redenen waarom een corrigerende tik goed werkt, is dat een vrouw zich daardoor geliefd en beschermd door haar partner voelt. Iedere vrouw verlangt er van nature naar de leiding en autoriteit van haar man te voelen. Wanneer hij zijn autoriteit en leiderschap gebruikt om van haar een beter mens te maken, dan zal ze zich geliefd en beschermd voelen. Ze ervaart dan namelijk dat hij genoeg om haar geeft om het allerbeste voor haar te willen. Ze ervaart dat hij niet zal toestaan dat ze er een potje van maakt, omdat dit slecht voor haar en slecht voor hun relatie is. Als een heer des huizes het lef heeft zijn vrouw te corrigeren, zal hij daar haar liefde en respect voor terugkrijgen, ook als zijn correctie tot een corrigerende tik in plaats van een pak slaag met alle toeters en bellen beperkt blijft.

Een corrigerende tik kan ook de voorbode zijn van een passendere straf die op een later tijdstip voltrokken zal worden. De omstandigheden kunnen zo zijn, dat de heer des huizes en zijn vrouw niet voldoende tijd tot hun beschikking hebben voor een pak slaag waarbij de vrouw eens goed onder handen wordt genomen. Door haar een corrigerende tik te geven, kan de heer des huizes haar een voorproefje geven van hetgeen haar nog te wachten staat. Het is een manier om haar te laten weten dat ze flink gestraft zal worden zodra de gelegenheid zich voordoet.

Hoe geef je een corrigerende tik? Het belangrijkste aspect van deze techniek is dat hij streng en met overtuiging gegeven wordt. De heer des huizes moet een corrigerende tik niet al te achteloos en onverschillig uitdelen, omdat dit zijn autoriteit zal ondermijnen. Net zoals met andere vormen van straf, wordt ook een corrigerende tik in het belang van de vrouw uitgedeeld. Als de heer des huizes haar zonder al te veel overtuiging een klap op haar bips geeft, dan zal hij niet de boodschap overbrengen die ze nodig heeft. Ze zal dan niet de vruchten plukken van de corrigerende tik.

Ook al blijft een corrigerende tik tot een enkele klets op haar broek beperkt, toch moet hij streng en overtuigend uitgedeeld worden, om een vrouw er even op te wijzen wie er ook al weer de leiding heeft.

Als een heer des huizes zijn vrouw een speelse tik op haar billen geeft, wil hij daarmee waarschijnlijk op een speelse manier zijn affectie voor haar kenbaar maken. Maar als hij haar gedrag bij wil sturen zodat ze niet de fout in zal gaan, dan moet hij haar niet al te speels op haar bips slaan. Ze zou daar op kunnen reageren door hem uit te dagen, wat niet de bedoeling is. Als het tot een leuk spelletje of wat over en weer flirten tussen man en vrouw beperkt blijft, dan is daar niets mis mee, maar als het tot ongewenst gedrag leidt, dan is dat minder. Uitdagen kan gemakkelijk in gedrag  overgaan dat om een flink pak slaag vraagt en zo voor emotioneel ongemak en stress zorgen.

Het kan voorkomen dat een vrouw negatief op een corrigerende tik reageert. Een reden daarvoor zou kunnen zijn, dat ze er een hekel aan heeft wanneer ze eraan herinnert wordt dat de heer des huizes de leiding heeft. In dat geval zal een corrigerende tik er niet toe leiden, dat zij haar gedrag positief bijstelt, maar eerder ongewenst gedrag uitlokken, wat uiteraard niet de bedoeling is. Door de juiste, strenge toon bij een corrigerende tik aan te slaan, kun je dat risico verkleinen.

Een heer des huizes dient zich overigens te realiseren, dat het niet altijd mogelijk is ongewenst gedrag na een corrigerende tik te voorkomen. Belangrijk is te weten dat dit ongewenst gedrag na een corrigerende tik, niet door die tik, maar door haar irritatie wordt veroorzaakt. En ook al stelt de heer des huizes zich streng op bij het uitdelen van een corrigerende tik, dan nog zal zijn vrouw soms negatief reageren. Haar reactie valt gewoon niet altijd te voorspellen.

Mocht het gewoon een keer verkeerd uitpakken, dan moet hij zichzelf geen verwijten maken, zolang hij de tik maar met overtuiging uitgedeeld heeft. En vrouwen mogen zeker niet klagen als ze een corrigerende tik krijgen, ook als ze vindt dat deze onkundig uitgedeeld is. Hun rol is om zich aan de leiding van hun heer des huizes over te geven en niet om zijn autoriteit te betwijfelen.

Wanneer een vrouw zich gaat misdragen, omdat ze zich aan een kort tevoren gegeven corrigerende tik ergert, dan moet ze onmiddellijk en streng gestraft worden. Dit is heel belangrijk omdat disrespect en ongehoorzaamheid jegens de heer des huizes niet zonder maatregelen mogen blijven. Het zou een wig tussen de heer des huizes en zijn vrouw drijven, zijn autoriteit ondermijnen en haar onderdanigheid verzwakken.

Wanneer moet je een corrigerende tik uitdelen? Er zijn een paar situaties te bedenken waarin een corrigerende tik goede diensten zou kunnen bewijzen. De eerste is wanneer er sprake is van de eerste signalen van ongewenst gedrag. Wanneer een vrouw de eerste signalen vertoont van ongehoorzaamheid, disrespect en oneerlijkheid dan is het belangrijk dat ze direct een paar keer hard op haar billen wordt geslagen. Zoals al eerder gezegd, is het in haar eigen belang dat ze actief ontmoedigd wordt om het ongewenste gedrag, dat alleen maar op een pak op haar bips voor straf kan uitlopen, ruim baan te geven. Ze is beter af met een corrigerende tik, zodat ze niet in de verleiding komt zich te misdragen.

De tweede situatie waarin een corrigerende tik uitkomst kan bieden, is wanneer de heer des huizes het gevoel heeft dat ze even aan haar eigen verantwoordelijkheden en de autoriteit van haar man herinnerd moet worden. Dit is een typische situatie voor periodieke billenkoek. Een tik is daar dan een milde vorm van. Toch is het een krachtige reminder voor haar dat haar partner de leiding heeft en dat ze zich te allen tijde respectvol, gehoorzaam, eerlijk en liefdevol dient op te stellen.

De derde situatie waarin een corrigerende tik op zijn plaats is, is wanneer een vrouw een ernstige overtreding heeft begaan, maar er onvoldoende tijd en/of privacy is om haar goed te straffen. Als het niet mogelijk is haar een ongenadig pak op haar blote bips te geven, dan kan de heer des huizes ervoor kiezen haar een paar kletsen op haar billen te geven, terwijl hij haar een goed pak slaag in het vooruitzicht stelt op een later moment. De vastberadenheid waarmee hij de corrigerende tikken uitdeelt, zullen ervoor zorgen dat ze zich goed zal gedragen tot het moment dat ze haar broek naar beneden moet doen.

Waar vindt de corrigerende tik plaats? Op haar bips natuurlijk. Maar in welke omgeving, zal van een aantal factoren afhangen. Een corrigerende tik op haar broek is het gemakkelijkst, omdat ze over het algemeen kleren aan zal hebben. De thuissituatie leent zich verder het meest voor een corrigerende tik omdat daar de privacy het beste gewaarborgd zal zijn.

Het is over het algemeen niet aan te raden een corrigerende tik uit te delen waar anderen bij zijn, zeker daar waar het kinderen betreft. Deze zullen de situatie verkeerd beoordelen of ermee aan de haal gaan of het aan anderen, zoals vriendjes of volwassenen, vertellen. Bovendien kan het hen emotioneel negatief beïnvloeden. Zelfs een kind kan het verschil tussen een speelse klap die een man zijn vrouw op haar billen geeft en een flinke klets met een corrigerende bedoeling zien. Kinderen zullen zich niet aan speels gedrag tussen hun vader en moeder storen, maar kunnen overstuur raken als ze van corrigerende maatregelen getuige zijn, omdat ze deze niet zullen begrijpen.

Het is ook niet zo’n goed idee om een corrigerende tik uit te delen in het bijzijn van andere volwassenen, omdat het mogelijk is dat deze andere mensen deze tik als geweld of mishandeling uit zullen leggen. Een dergelijk misverstand zou ertoe kunnen leiden dat deze mensen abusievelijk concluderen dat de vrouw tegen haar echtgenoot moet worden ‘beschermd’, terwijl de heer de huizes in werkelijkheid zijn vrouw tegen zichzelf probeert te beschermen. Sommige mannen zullen er bijvoorbeeld niet voor terugdeinzen hun vrouw in de supermarkt een corrigerende tik te geven, wanneer ze daar een scène schopt, met de belofte dat er als ze eenmaal thuis zijn verdere maatregelen zullen volgen. Een dergelijke tik kan alleen maar gegeven worden als de heer des huizes zich er goed van overtuigd heeft dat niemand kan zien hoe hij zijn vrouw een tik geeft, voor het geval een omstander zijn intenties verkeerd beoordeelt.

Een vrouw kan natuurlijk ook een corrigerende tik krijgen als haar billen bloot zijn. Dit zal over het algemeen voorkomen wanneer ze zich net aan het verkleden is. Haar billen zullen verder waarschijnlijk ook bloot zijn in bed of onder de douche. Het zal duidelijk zijn dat de impact van een corrigerende tik groter is wanneer een vrouw op haar blote bips geslagen wordt omdat de verschillende beschermende lagen op haar billen dan ontbreken.

Wanneer een vrouw zich ervan bewust is dat ze niet alleen constant onder toezicht van de heer des huizes staat, maar dat de mogelijkheid van een corrigerende tik altijd aanwezig is, dan zal ze stukken beter op haar houding en gedrag letten. Het natuurlijke respect en de gehoorzaamheid jegens de heer des huizes zal alleen maar toenemen als ze zo nu en dan een corrigerende tik op haar bips krijgt. Bovendien zal het haar helpen een betere vrouw en echtgenote te worden.

Een gebiedende toon

Huiselijke discipline is een levensstijl waarbij je gebruikt maakt van billenkoek om een vrouw te helpen slechte gewoontes of gedrag af te leren. Het is de bedoeling dat de feitelijk straf behoorlijk stevig aankomt en echt onprettig is, omdat de pijn een corrigerende werking heeft en haar afschrikt nogmaals dezelfde fout te maken. Bij het afhandelen van de straf moet een man zich met diverse zaken bezighouden en niet alleen met het uitdelen van billendoek. Een daarvan is dat hij instructies aan zijn partner moet geven. Behalve dat hij haar zegt dat ze straf krijgt, zal hij haar ook moeten vertellen wat ze moet doen.


Of een vrouw tijdens haar straf een opdracht zal gehoorzamen, hangt van verschillende factoren af. Een daarvan is, wat voor persoon ze is. Als ze van nature een rebelse dame is, zal ze er hoogst waarschijnlijk helemaal geen zin in hebben om haar mans opdrachten uit te voeren, zelfs als ze al met de levensstijl met huiselijke discipline heeft ingestemd en zelfs als ze zelf degene is geweest die het ooit geopperd heeft. Sommige mannen moeten echt een heel gevecht leveren, voordat hun vrouw zich bij de feiten neerlegt en het pak slaag kan beginnen. Een andere factor die het niveau van gehoorzaamheid nogal kan beïnvloeden, is de stemming waarin ze op dat moment verkeert. Een normaal coöperatieve vrouw kan vooral opstandig worden wanneer ze last van PMS heeft (pre-menstrueel syndroom). Vaak kan een pak slaag haar dan helpen de bij PMS vaak een rol spelende opgekropte boosheid en frustraties kwijt te raken. Wat de reden ook is, soms zal een vrouw weigeren zich aan een pak op haar billen te onderwerpen. Zoals al besproken is in een ander artikel (Extra straf wegens tegenwerking) moet ongehoorzaamheid tijdens het strafproces beantwoord worden met een extra pak op haar bips of een andere aanvullende straf. Maar het beste is toch dat een vrouw het pak slaag accepteert en zich gewoon bij de beslissingen van haar man neerlegt.

De meeste mensen denken waarschijnlijk dat zijn hand, de paddel of riem het belangrijkste middel is waarmee de man zijn vrouw straft. Dit is maar voor een deel waar, want daarnaast is ook zijn stemgebruik heel belangrijk bij huiselijke discipline. Met zijn stem kan hij haar een standje geven en haar vertellen wat hij van haar verwacht. Dit artikel gaat weliswaar niet over het geven van een standje, maar wel over een gebiedende toon. Als bij huiselijke discipline een man zijn vrouw straft, zal hij zijn vrouw op zijn minst één keer een opdracht moeten geven. De eerste opdracht luidt waarschijnlijk, dat ze zich klaar moet maken voor haar straf. Hij zegt dan iets in de trant van, “Ga naar de slaapkamer, doe je kleren uit en ga in de hoek staan tot ik bij je kom”. Of hij zal iets zeggen als, “Kom hier en ga over mijn knie liggen”. Dat is dan gewoonlijk niet het eerste wat hij tegen haar zegt, want daarvoor zal hij haar al hebben onderhouden over wat ze misdaan heeft, waarom dat verkeerd was en waarom ze een pak op haar billen krijgt.


Daar de meeste mannen het niet leuk vinden hun vrouw voor straf een pak op haar blote bips te moeten geven, omdat het emotioneel belastend, lichamelijk vermoeiend en over het algemeen tijdrovend is, zullen de meeste mannen het prettig vinden dat hun vrouw gehoorzaam doet wat hij zegt. Laten we bekijken hoe je de kans vergroot dat een vrouw braaf de opdrachten uitvoert die ze tijdens een huiselijke discipline sessie krijgt. Verder zullen we nader toelichten waarom het een goede zaak als opdrachten gehoorzaam opgevolgd worden.


De belangrijkste techniek om ervoor te zorgen dat een vrouw een order opvolgt bij een straf is iets wat een gebiedende intonatie of toon wordt genoemd. Een gebiedende toon is een bepaalde stemintonatie die een grotere kans heeft de aandacht te trekken en gehoorzaamheid te bewerkstelligen dan een andere. Bij bepaalde beroepen, zoals politieagent, officier in het leger of docent, wordt tijdens de opleiding aandacht aan stemintonatie en een gebiedende toon besteed.

Wanneer op de juiste manier van een gebiedende toon gebruik wordt gemaakt tijdens een strafsessie, dan zal een vrouw gegarandeerd luisteren en de gegeven instructies opvolgen. De bedoeling van een gebiedende toon is dat deze voor onmiddellijke medewerking zorgt als een opdracht wordt verstrekt. Door zo’n toon kan een man er zekerder van zijn, dat hij gehoorzaamd wordt. Natuurlijk moet een vrouw ook goed weten dat iedere vorm van ongehoorzaamheid extra bestraft zal worden, omdat dit haar medewerking ook zal vergroten.


Wat is het geheim van een gebiedende toon? Eigenlijk is het heel simpel. Wanneer je een opdracht geeft, moet je je stem aan het eind van de zin laten dalen. Je stem mag beslist niet omhoog gaan, want dan klink het alsof je wat vraagt, of nog erger, alsof je onzeker bent. Wanneer een man zijn vrouw straft, mag hij geen onzekerheid uitstralen, maar alleen zelfvertrouwen. Want hoe kan hij anders de autoriteit uitstralen die überhaupt nodig is om haar te straffen. Hij moet niet alleen zeker van zichzelf zijn, maar die zekerheid ook via zijn stem laten horen, zodat ze weet dat ze hem maar beter kan gehoorzamen.


Het tweede aspect van een gebiedende toon is het opzetten van een lagere stem. Je moet natuurlijk niet te laag beginnen, want dan heeft je stem onvoldoende bereik om hem aan het einde van de zin nog te laten zakken. Ook moet je niet geforceerd laag gaan praten, want dat klinkt alleen maar gek en dat helpt niet echt er een goede disciplinaire sessie van te maken. Gelukkig hebben de meeste mannen veel lagere stemmen dan vrouwen, zodat het niet zo moeilijk voor een man is om met een lage stem te spreken bij het straffen van zijn vrouw. Wel moet hij eraan denken dat hij zijn stem aan het eind van de zin laat zakken, anders klinkt het meer alsof hij een mededeling doet, dan dat hij een opdracht geeft. Een mededelende intonatie is geschikt voor zinnen als “Je weet toch dat je niet zulk gevaarlijk weggedrag moet vertonen?” of “je krijgt straf.” Een gebiedende toon is vereist bij zinnen als “Ga in de hoek staan!”


Naast het gebruik van een gebiedende toon, moet de man zorgvuldig zijn opdrachten als orders en niet als vragen formuleren. Wanneer zijn stem aan het einde van de zin omhoog gaat, dan zullen zijn woorden als een vraag klinken, ook al waren ze als opdracht bedoeld. Omgekeerd heeft het geen zin een vraag gebiedend uit te spreken. Een gebiedende toon is alleen effectief als deze voor een echte opdracht wordt gebruikt.

Er zijn genoeg redenen om tijdens een huiselijke discipline sessie een gebiedende toon te gebruiken. Om te beginnen vergroot dit de kans dat de vrouw haar partner gehoorzaamt. Wanneer een vrouw doet wat haar gezegd wordt, dan verloopt het hele strafproces een stuk soepeler en is er geen extra straf nodig. In de tweede plaats komt een vrouw door een gebiedende toon in een stemming waarin ze beseft dat hij de baas is, wat heel belangrijk is, omdat ze dan gemakkelijker de straf accepteert die haar man voor haar in petto heeft. Dus alles wat ertoe bijdraagt dat zij beseft wie de touwtjes in handen heeft, ondersteunt het huiselijke discipline proces. Door een gebiedende intonatie krijgt een vrouw goed in de gaten wie het op dat moment voor het zeggen heeft, waardoor zij gewilliger haar straf zal ondergaan.


Een gebiedende toon geeft een man ook zelfvertrouwen bij het uitdelen van een flink pak slaag, wat geen gemakkelijke taak is. Als een man ook maar een beetje twijfel over de gang van zaken heeft, zal dit worden uitvergroot als een vrouw tijdens een strafsessie weigert zijn opdrachten uit te voeren. Door haar ongehoorzaamheid zal hij onzekerder worden, wat stress veroorzaakt. Aangezien een gebiedende toon erg nuttig is om een vrouw te laten gehoorzamen, kan deze toon onzekerheid en stress verminderen.

Een man zal ook minder lichamelijke inspanning hoeven te leveren bij het straffen van zijn vrouw, omdat hij haar waarschijnlijk niet met veel moeite in bedwang hoeft te houden wanneer ze over de knie ligt. Hoewel dat normaal gesproken geen probleem is, kan een man soms zo moe zijn, dat het wél een punt is en hij geen zin heeft zijn vrouw te straffen, hoe hard ze dat ook nodig heeft. Door energie in een gebiedende intonatie te steken, zal hij feitelijk energie besparen die hij anders nodig zou hebben om haar tijdens het pak op haar billen in bedwang te houden.

Dit betekent overigens niet hij zijn vrouw alsof ze een soldaat, crimineel, of kind moet behandelen, maar alleen dat hij van haar gehoorzaamheid mag verwachten wanneer hij haar straf gaat geven. Het betekent dat hij haar als een volwassen mens aanspreekt, maar wel verwacht dat ze zijn opdrachten uitvoert. Zijn gebiedende intonatie is de techniek die hij aanwendt om zich van haar medewerking te verzekeren, zodat haar straf zowel voor hem als haar soepeler verloopt en daardoor effectiever is. Een man moet natuurlijk niet de hele tijd door een gebiedende toon gebruiken, want dan gaat ze nog denken dat ze met een drilsergeant samenwoont. Een liefhebbende echtgenoot zal daar natuurlijk ook helemaal geen zin in hebben en een gebiedende toon voor strafsessies en ernstige noodgevallen reserveren.


Tot slot is een gebiedende toon gewoon een communicatietechniek, bedoeld om communicatie te verbeteren, zodat de boodschap duidelijker bij de ontvanger overkomt en de kans zo groter is dat aan de boodschap gevolg wordt gegeven.