Consequent zijn

Consequent zijn is één van de grootste uitdagingen die een koppel tegenkomt wanneer ze huiselijke discipline in hun leven gaan toepassen. Inconsequentheid is daarom ook een van de belangrijkste klachten van vrouwen in een relatie met huiselijke discipline. Net zoals een vrouw zich door inadequate of ontoereikende discipline (zie het hoofdstuk over “ontoereikende discipline”) behoorlijk gefrustreerd en miskend kan voelen, kan ook inconsequentheid dergelijke problemen veroorzaken. Het is erg belangrijk om te begrijpen wat consequent zijn in termen van een relatie met huiselijke discipline inhoudt, en ook waarom inconsequentheid zo schadelijk is en wat er aan gedaan kan worden.


Wanneer een stel aan een levensstijl met huiselijke discipline begint, moeten beide partners erover praten hoe ze het een en ander willen. Het kan zijn dat ze het eerst eens worden over een lijst met regels, maar ook dat de heer des huizes degene is die naar zijn goeddunken zijn vrouw mag bestraffen. Sommige stellen geven de voorkeur aan het eerste, anderen aan het laatste. Zolang het werkt voor het betreffende stel, is het goed. Ze kunnen besluiten tot een van te voren bepaalde straf voor een bepaalde overtreding, maar ook dat de man bepaalt hoe lang en hard er wordt gestraft, afhankelijk van haar stemming en de ernst van de overtreding. In huiselijke discipline heeft de laatste methode enigszins de voorkeur, zodat de straf niet alleen passend voor de overtreding is, maar ook wordt afgestemd op de stemming van de vrouw en op het gedrag dat ze tijdens haar straf vertoont. Door deze aanpak is een meer organische en menselijkere methode van straffen mogelijk, omdat een vrouw geen robot of machine is die telkens exact dezelfde aanpak vereist. De ene keer zal ze een hardere aanpak nodig hebben om in tranen te worden gebracht, terwijl de andere keer een licht pak slaag volstaat.


Anderzijds moet wel vermeld worden dat het voor sommige stellen juist prima werkt om een vast aantal klappen (soms met een specifiek strafinstrument) voor een bepaalde overtreding te hebben. Het geeft een hoge mate van consequentheid, wat sommige vrouwen (en mannen) erg prettig en geruststellend vinden. De grootste valkuil is dat dit kan resulteren in een ontoereikende straf, met als gevolg dat de vrouw na het pak op haar billen humeurig en gefrustreerd is, omdat ze niet die mate van overgave aan haar man heeft bereikt die een straf normaal gesproken zou moeten bewerkstelligen.

Een soortgelijke benadering als die waarbij het aantal klappen voor een bepaalde overtreding vast staat, is om de vrouw een vaststaand aantal minuten op haar billen te geven voor een bepaalde overtreding. Zo krijgt ze bijvoorbeeld vijf minuten op haar blote bips voor een lichte overtreding, tien minuten voor een serieuzere fout en een half uur voor zeer ernstige zaken, zoals rijden onder invloed. Deze benaderingen zijn erg eenvoudig en recht toe recht aan, waardoor ze het toonbeeld van consequentheid lijken. Maar net als bij het vorige systeem, kan een vrouw bij deze methode met een vaste tijd, ontoereikend gestraft worden. In dat geval zal ze vaak het gevoel hebben, dat haar partner inconsequent is, ook al heeft hij het systeem naar de letter toegepast. Lees het hoofdstuk over “ontoereikende straf” voor meer informatie over dit onderwerp.


CONSEQUENTE REGELS


Een levensstijl met huiselijke discipline houdt onder andere in dat er regels gesteld worden voor het gedrag van de vrouw die door de man in de gaten worden gehouden. Als ze een regel overtreedt dan weet ze dat ze daarvoor op haar billen krijgt. Sommige koppels stellen de regels samen vast, terwijl anderen het aan de man overlaten om ze op te stellen. Sommige regels worden juist door de vrouw geopperd, omdat ze enkele negatieve kanten van haar gedrag en houding wil verbeteren.


Sommige stellen hebben deze regels het liefst op papier staan, terwijl anderen het bij een mondelinge overeenkomst houden. Sommige vrouwen hebben de neiging een discussie over de regels aan te gaan, wanneer de gelegenheid zich voordoet. Ze zullen hun partner voorhouden dat een bepaalde regel in die bepaalde situatie niet van toepassing is, omdat er sprake is van een uitzonderlijke situatie. Soms is dat inderdaad het geval, maar soms is het een poging van de vrouw om haar zojuist verdiende pak slaag te ontlopen. Het is de niet benijdenswaardige taak van de man om te bepalen wat waar is en of hij zijn vrouw over de knie moet leggen, of niet.


Consequent zijn begint met consequente regels. Als een man een nieuwe regel invoert waaraan zijn vrouw zich moet houden, dan moet hij nagaan of deze niet op gespannen voet staat met de al bestaande regels. Het kan niet zo zijn dat hij een regel invoert die zegt dat zijn vrouw zich elegant en vrouwelijk moet kleden, terwijl er al een regel is die haar decente, verhullende kledij voorschrijft. Deze twee regels zijn uiteraard strijdig, waardoor een vrouw ze als inconsequent ervaart en ze niet meer weet wat er van haar verwacht wordt.


Inconsequente regels komen doorgaans niet voor bij huiselijke discipline. De meeste mannen beseffen wel dat ze geen onredelijke dingen van hun vrouw mogen vragen. Inconsequente regels brengen een vrouw in een onredelijke en onmogelijke situatie. De meeste stellen vinden het echter niet meer dan logisch dat zij het over een consistent pakket gedragsregels eens worden. Deze regels kunnen in de loop der tijd best veranderd worden. Ze kunnen bijgesteld of uitgebreid worden als het nuchtere verstand hier om vraagt.


Andere stellen maken zich niet zo druk om regels. Ze zijn het er over eens dat de vrouw gestraft moet worden voor ongehoorzaamheid, oneerlijkheid en gebrek aan respect en laten het daar verder bij. De man heeft dan de verantwoordelijkheid om uit te maken of zijn vrouw ongehoorzaam, oneerlijk of onbeleefd is. Wanneer hij vindt dat haar gedrag niet deugt, dan zal hij vervolgens gaan uitmaken hoe streng ze aangepakt moet worden. Het voordeel van niet alles met regels dicht te timmeren, is dat er weinig mogelijkheden zijn om over de regels in discussie te gaan. En als zij geen mogelijkheid heeft de discussie aan te gaan als hij heeft besloten dat ze een pak op haar bips krijgt, dan komt dat een soepel verlopende huiselijke discipline ten goede. Zij kan zich dan gemakkelijker aan haar partner overgeven in plaats van de strijd met hem aan te gaan. Zo zal ze eerder een pak op haar billen krijgen als ze dit verdiend of nodig heeft en eerder haar lesje leren. De bestraffing wordt voor het hoofd des huizes relaxter: ook al moet hij haar nog wel voor haar billen geven, hij hoeft in ieder geval niet in discussie met haar over het feit of ze straf verdient of niet.


CONSEQUENT GRENZEN STELLEN


Consequent grenzen stellen aan het gedrag van een vrouw is erg belangrijk in de huiselijke discipline. Het is logisch dat de grenzen die haar man stelt consequent moeten zijn, zodat ze precies weet welk gedrag er van haar wordt verwacht. Een van de eenvoudigste manieren om consequent grenzen te stellen is door ze simpel te houden. Laat haar bijvoorbeeld weten dat er geen enkele omstandigheid is waarin ze mag vloeken. Als ze het in bepaalde gevallen wel mag, is dat inconsequent, verwarrend en onlogisch. Een eenvoudige grens is vaak ook een consequente grens.


CONSEQUENTE GEVOLGEN


De heer des huizes moet consequent zijn in de sancties die hij aan bepaald gedrag van zijn vrouw oplegt. Dat wil zeggen, dat als hij haar voor kleine zaken op haar blote billen geeft tot er tranen over haar wangen rollen, hij ervoor moet zorgen dat ze in het geval van ernstigere zaken onbedaarlijk huilt als hij met haar klaar is. De omvang en intensiteit van het pak op de billen kan variëren, omdat hij rekening met haar stemming moet houden, maar het eindresultaat moet hetzelfde zijn. Als ze in tranen gebracht wordt voor een tamelijk lichte overtreding, dan moet ze flink aan het huilen gebracht worden als ze zich ernstig misdragen heeft. Er dient een zekere samenhang te zijn in de consequenties die overtredingen van verschillende aard hebben. Consequent straffen wil zeggen dat je onderscheid maakt in de ernst van de overtredingen, zodat het voor haar altijd duidelijk is dat haar straf in verhouding tot de ernst van haar overtreding staat, dat wil zeggen een milder pak op haar bips voor minder ernstige en een ongenadig pak slaag voor ernstige overtredingen.


CONSEQUENTE STRAF


Niet alleen de zwaarte van de straf moet consequent zijn, maar ook het feit of ze wel of geen straf krijgt. Dat wil zeggen dat ze altijd op haar billen moet krijgen als ze dat verdient. Bij inconsequent straffen kan ze wel eens wegkomen met een overtreding. De ene keer gaat ze dan wel over de knie en de andere keer niet, terwijl ze precies hetzelfde gedaan heeft. Deze inconsequentheid zal haar verrassen. Soms zal ze opgelucht zijn, vooral als ze erg bang is voor de straf die haar te wachten staat, maar meestal zal ze teleurgesteld en gefrustreerd zijn.

 
Een van de belangrijkste oorzaken om de heer des huizes uit te dagen en zich met opzet te misdragen, is een inconsequente bestraffing. Het is van het grootste belang dat de man zijn vrouw altijd een pak slaag geeft als ze zich misdraagt. Als ze zich misdraagt, dan moet automatisch een pak op haar bips volgen.


Hierdoor kan een druk bezette echtgenoot in de problemen komen, omdat hij niet de tijd heeft om zijn vrouw te straffen. Het kan zijn dat er kinderen in huis zijn die voorkomen dat er direct een disciplinesessie plaats kan vinden. Er kan elk moment bezoek komen of de man moet zich haasten om op tijd op zijn werk te komen. Er zijn veel redenen te bedenken die op het moment zelf voorkomen dat een pak slaag plaatsvindt.


Bedenk echter, dat een consequente straf niet hetzelfde is als een onmiddellijke straf. Sommige vrouwen hebben ten onrechte het idee dat onmiddellijk een synoniem is voor consequent. Soms kan het een man beter uitkomen zijn vrouw te laten weten dat ze op een later moment gestraft zal worden. Dit laat haar achter met de wetenschap dat ze wel degelijk straf krijgt, ook al is dat dan niet direct. Soms kan een uitgestelde straf zelfs een beter effect hebben dan een straf die onmiddellijk uitgevoerd wordt, omdat de vrouw ruim de tijd heeft om over haar gedrag en de straf die ze daarvoor gaat krijgen na te denken. Veel vrouwen hebben liever dat hun straf zo snel mogelijk achter de rug is, omdat het moeten wachten op het pak op hun billen als een straf op zich ervaren wordt.


CONSEQUENT STRENG


Het is belangrijk dat de man consequent is in hoe streng hij is. Dit houdt in dat de straf voor een zelfde of vergelijkbare overtreding even zwaar moet zijn. Als ze de ene keer tegen haar man vloekt en daarvoor op haar blote billen krijgt tot ze huilt, dan zou het weinig consequent zijn als ze een volgende keer een veel minder hard pak slaag krijgt. In beide gevallen zou ze dus op haar bips moeten krijgen tot ze huilt.


Houdt wel in de gaten dat een consistente strengheid niet even veel straf voor dezelfde soort overtreding betekent, dus bijvoorbeeld niet altijd 50 klappen voor vloeken. Het betekent wel dat dat ze beide keren even stevig gestraft moet worden. Als ze op dinsdag een pak slaag krijgt dat haar aan het huilen maakt, dan moet op vrijdag hetzelfde gebeuren. Dat kan dus betekenen dat er, afhankelijk van haar stemming en houding, de ene keer harder geslagen moet worden, dan de andere keer. Of de ene keer langer dan de andere keer. De reactie van een vrouw op een pak slaag is een variabele en organische factor, niet een rigide lichamelijke constante. Consequente strengheid houdt rekening met die variatie en zorgt ervoor dat de vrouw de straf krijgt die ze nodig heeft en verdient.


CONSEQUENTE PERIODIEKE STRAF


Periodieke straf is een van de centrale en belangrijkste technieken van huiselijke discipline. Periodieke straf heeft heel veel voordelen voor een vrouw, maar ook voor een stel. Periodieke straf fungeert onder meer als een regelmatige en frequente herinnering voor de vrouw dat ze door haar man gestraft wordt als ze zich misdraagt. Het zal haar helpen om zich goed te blijven gedragen en een correcte instelling te hebben. Het zal de behoefte aan een pak slaag voor straf verminderen, omdat ze zich goed blijft gedragen ten gevolge van een regelmatig pak op haar bips. Meer voordelen en een uitvoerige beschrijving zijn te vinden in het artikel over periodieke straf en zullen hier dus niet herhaald worden.


De kern van periodieke straf is de regelmaat ervan. De aan te bevelen frequentie is één keer per week, maar een andere frequentie is natuurlijk ook mogelijk. Als een man zijn vrouw wekelijks een pak op haar blote billen geeft, dan is het doorgaans verstandig deze regelmaat in stand te houden. De regelmaat van een periodieke billenkoek houdt namelijk direct verband met een consequent beleid. Wanneer een periodiek pak slaag overgeslagen wordt, zal het gedrag en de houding van de vrouw hier normaal gesproken onder lijden, omdat de huiselijke discipline dan inconsequent wordt toegepast.


Omdat de kern van een periodiek pak op de billen regelmaat is, heeft alles wat die regelmaat verstoort een negatief effect op de vrouw en haar gedrag. Het is essentieel dat een periodiek pak op de bips met constante regelmaat gegeven wordt.


Consequentheid is ook een issue als het over het periodieke pak billenkoek zelf gaat. Normaal gesproken zou ieder periodiek pak op de billen bij benadering dezelfde intensiteit moeten hebben. Wanneer een vrouw iedere keer moet huilen, dan is dat een teken dat een en ander naar behoren verloopt. Aan de andere kant kunnen haar houding en gedrag na haar laatste billenkoek af en toe om een strengere aanpak vragen. Een periodiek pak slaag kan dan harder gegeven worden als ze die extra strengheid nodig heeft om beter om te kunnen te gaan met de kleine strubbeling en problemen sinds haar vorige periodieke pak slaag.


WANNEER IS ER SPRAKE VAN INCONSEQUENTE DISCIPLINE?


Er zijn verschillende redenen waarom inconsequentheid een negatieve invloed op een relatie met huiselijke discipline kan hebben. Een van de meest voorkomende is te wijten aan een overambitieus schema. Sommige stellen raken erg enthousiast als ze aan huiselijke discipline beginnen, hetgeen heel begrijpelijk is. Ze ervaren de geweldige voordelen hiervan en willen hier derhalve maximaal van profiteren. Dit kan inhouden dat deze stellen onrealistische verwachtingen ten aanzien van huiselijke discipline hebben. Sommige koppels kunnen bijvoorbeeld overgaan tot een dagelijkse beschouwing van het gedrag en de houding van de vrouw. En wanneer haar gedrag niet door de beugel kan, wordt ze door haar partner gestraft. Dit is een goede werkwijze wanneer ze nog maar net met huiselijke discipline bezig zijn, maar het is op langere termijn niet haalbaar, omdat het veel tijd en energie kost. Hoewel een man onder de indruk kan raken van de resultaten die hij behaalt met het toepassen van regelmatige huiselijke discipline, zal hij uiteindelijk moe worden van het intensief monitoren van haar gedrag en het dagelijks moeten corrigeren hiervan. Dit heeft niets te maken met inconsequentie, maar is gewoon een teken van uitputting.


Een veel betere oplossing voor het enthousiasme bij aanvang van huiselijke discipline, is het instellen van een frequent en regelmatig pak periodieke billenkoek, gecombineerd met het bijhouden van een zogenaamd strafboekje. In een strafboekje kan de vrouw haar misdragingen bijhouden. Aan het eind van de week kan haar man het boekje doornemen en besluiten welke gedragingen in aanmerking komen voor een pak op haar blote billen en welke niet. Dit kan desgewenst gemakkelijk gecombineerd worden met een schema van periodieke billenkoek. De man hoeft haar gedrag niet tot in het kleinste detail te volgen, maar kan toch van haar gedrag op de hoogte blijven en haar daar zo nodig op afrekenen. Dit is lang niet zo’n intensieve verantwoordelijkheid als het dagelijks iedere stap van haar volgen.


Dit betekent niet dat een vrouw niet aangemoedigd zou moeten worden om haar misdragingen dagelijks aan haar man op te biechten. Maar het pak op de billen zou niet met een dermate hoge frequentie plaats moeten vinden, dat haar man hier mentaal en emotioneel uitgeput van raakt. Misschien is het een teken dat ze een aantal erotische spankings zou moeten hebben of als alternatief dat een frequenter schema van periodieke billenkoek een oplossing biedt.


Een man kan zijn vrouw geen discipline bijbrengen als hij zelf niet over de nodige zelfdiscipline beschikt. Dit houdt overigens niet in dat het alleen maar aan een Zen meester is voorbehouden om een succesvol heer des huizes te zijn. Veel mannen vinden dat ze erg veranderd zijn door die rol. Als heer des huizes realiseren zij zich hoe serieus deze rol eigenlijk is. “Macht corrumpeert”, luidt de zegswijze. Maar de macht die bij de rol van de heer des huizes hoort, lijkt juist het tegenovergestelde effect te hebben. Het dwingt en verplicht de man om verstandiger te zijn, om zich te realiseren dat hij beslissingen neemt voor degene van wie hij houdt, niet alleen voor zichzelf. Als hij de verkeerde beslissingen neemt voor degenen van wie hij houdt, dan zal hij daar zelf ook onder lijden. Het is dus in zijn eigen belang dat hij zo goed als hij kan zorgt voor de vrouw (en kinderen) van wie hij houdt. Dit betekent niet alleen dat hij in financieel en fysiek opzicht goed voor ze zorgt, maar ook dat hij haar in moreel opzicht begeleidt. Dit houdt in dat hij zijn vrouw voorleeft en onderwijst hoe ze zich het best kan gedragen. Het houdt in dat hij haar een pak op haar blote billen geeft als dit nodig is. Want telkens als hij verzaakt leiderschap te tonen, zal dit in de eerste plaats zijn weerslag hebben op haar, in de tweede plaats op hen beiden als stel, en tot slot op hemzelf. De verstandige heer des huizes geeft zijn ondeugende vrouw dus op haar blote bips voor háár bestwil, dat van hun relatie en uiteindelijk voor zijn eigen bestwil. Dit maakt het gemakkelijker om de zelfdiscipline op te brengen.


Toch kan geen enkele man altijd en overal zelfdiscipline opbrengen. Vroeg of laat zal hij zich een keer te moe voelen, te gespannen zijn, of eenvoudigweg geen zin hebben om zijn partner een duchtig pak op haar blote billen te geven. Jammer genoeg kan dit gebrek aan zelfdiscipline ernstige en negatieve gevolgen voor hun levensstijl met huiselijke discipline hebben, omdat de vrouw dan het gevoel krijgt dat haar man niet genoeg om haar geeft om haar over de knie te leggen wanneer ze dit nodig heeft. Ze zal zijn tijdelijke dip in zelfdiscipline als een fors signaal van inconsequentheid interpreteren.


Een andere reden waarom een man zichzelf soms toe kan staan om een beetje inconsequent te zijn naar zijn vrouw, is omdat hij van haar houdt. Het is per slot van rekening liefde die hen bij elkaar heeft gebracht. Iedere man die van zijn vrouw houdt wil haar dus af en toe het voordeel van de twijfel gunnen. Hij wil haar gedrag door de vingers zien, in van plaats haar op haar blote billen te geven. Hij wil haar dag of goede humeur niet bederven, door opeens heel streng te doen en haar op haar billen te geven tot ze huilt. Hij houdt immers van haar, net zoals hij altijd gedaan heeft. Paradoxaal genoeg zal zij niets van die liefde merken, als hij haar niet voor haar fouten straft. Als hij haar niet aanspreekt op haar gedrag, zal ze zich juist helemaal niet geliefd door hem voelen. Een heer des huizes die dit niet begrijpt, loopt het gevaar in een spiraal van vergevensgezindheid terecht te komen: Telkens als ze zich misdraagt, zal hij het als een gebaar van liefde door de vingers willen zien. Uiteindelijk zal deze spiraal in een ernstige crisis uitmonden, voor de huiselijke discipline of voor hun relatie.


Sommige mannen zullen zich niet consequent opstellen, omdat ze zich ongemakkelijk voelen wanneer hun vrouw zich verzet wanneer ze op haar billen krijgt. Ze vinden het niet erg om haar over de knie te leggen wanneer ze zich rustig aan haar straf onderwerpt, maar als ze zich op de een of andere manier verzet, voelen ze zich een verkrachter die vrouwen mishandelt en haar tot dingen dwingt die ze helmaal niet wil. Deels kan dit ongemakkelijke gevoel voortkomen uit zijn liefde voor haar, maar deels ook omdat hij niet zo goed weet hoe hij met haar verzet moet omgaan, maar vooral ook hoe hij dit moet interpreteren. Voor hetzelfde geldt wil ze bij hem weg en neemt ze de kinderen mee onder het mom dat hij haar die ‘gewelddadige’ levensstijl met huiselijke discipline heeft opgedrongen. Het is misschien wat vergezocht, maar toch kan een man best voor iets dergelijks bang zijn.


Sommige mannen zijn niet consequent, omdat ze zich ongemakkelijk voelen als hun vrouw begint te huilen als ze een pak op haar bips krijgt. Ze vinden het geen probleem om haar over de knie te leggen, maar kunnen zich er niet altijd toe brengen haar zo hard te slaan dat ze moet huilen. Dit verschil in handelswijze kan erg inconsequent overkomen op de vrouw die een pak op haar billen krijgt. Sommige mannen kunnen hun vrouw wel hard slaan als ze maar boos of getergd genoeg zijn om hun vrouw effectief te straffen. De ideale en perfecte heer des huizes heeft genoeg zelfdiscipline om haar zo mild of zo hard op haar billen te geven als ze op dat moment nodig heeft. In plaats van te vertrouwen op zijn emotie van dat moment, om te bepalen hoe stevig het pak op haar billen moet zijn, vertrouwt hij op zijn nuchtere verstand en op zijn liefde voor zijn vrouw. Hij geeft haar zo mild of zo hard op haar blote bips als ze nodig heeft, omdat hij de situatie objectief en niet door emotie beïnvloed beoordeelt en zo haar straf bepaalt.


De meeste inconsequentheid komt voort uit onbegrip. Mannen begrijpen hun vrouw wel, maar niet wat ze nodig heeft. Zelfs als zij in hun relatie dagelijks huiselijke discipline toepassen, zijn er toch nog mannen die niet kunnen begrijpen dat hun vrouw discipline nodig heeft. Ze zijn blij dat huiselijke discipline werkt, maar begrijpen niet hoe dat komt. Deze onwetendheid kan er soms toe leiden dat een heer des huizes niet goed begrijpt dat zijn vrouw gewoon een pak op haar billen nodig heeft, wat weer tot inconsequentheid kan leiden.


Wanneer een man begrijpt dat zijn vrouw gewoon af en toe een pak op haar billen nodig heeft, hoe pijnlijk en onplezierig dat ook kan zijn, dan begrijpt hij ook dat het haar goed doet. Dat het haar kan helpen een gelukkiger mens te worden. Als hij zich daar van bewust is, is een heer des huizes beter in staat zijn vrouw regelmatig en doeltreffend te straffen. Hij zal zijn vrouw dan zonder aarzelen aan het huilen brengen als ze voor straf op haar billen krijgt, omdat hij gewoon weet dat het haar goed zal doen. Hij weet dan dat de paradox van huiselijke discipline is, dat uit de pijn en de schaamte die hij met een pak op haar billen bij haar teweeg brengt, liefde, respect en harmonie voortvloeien. Wanneer een man deze paradox kent en accepteert, dan begrijpt hij zijn vrouw en dan begrijpt hij hoe huiselijke discipline werkt. De kans dat hij zich vervolgens inconsequent opstelt, is dan een stuk kleiner.


Als man begrijp je een vrouw gemakkelijk verkeerd. Wanneer een vrouw huilt en tegenstribbelt wanneer ze een pak op haar blote billen krijgt, dan wekt dit toch sterk de indruk, dat ze liever niet op die manier gestraft wil worden. Het klinkt aannemelijk dat ze gelukkiger zou zijn, als ze niet of in ieder geval minder vaak gestraft zou worden. Een man moet dus verder kijken dan zijn neus lang is en niet tot de logisch lijkende, maar toch wat te simpele conclusie komen, dat een vrouw beter af is als ze wat minder vaak op haar billen krijgt. Als hij de moeite neemt zich er echt in te verdiepen, dan zal hij zien dat ze veel voordeel bij discipline heeft. Hij moet begrijpen dat een vrouw vrijwel altijd baat bij discipline heeft.


WAAROM HEEFT EEN VROUW CONSEQUENTHEID NODIG?


Er zijn een aantal redenen waarom een vrouw in een relatie met huiselijke discipline behoefte aan consequentheid heeft. In de eerste plaats omdat ze adequaat gestraft moet worden. Als er inconsequent gestraft wordt, dan zal ze de ene keer een overdreven zwaar pak slaag krijgen en de andere keer onvoldoende op haar billen krijgen. Zoals in het artikel over “niet toereikende straf” te lezen is, kan een pak slaag beter wat te ongenadig zijn, dan te zacht of te kort. Door positief tegenover een consequente benadering te staan, zullen positieve resultaten worden behaald. Ieder pak op haar bips zal streng en doeltreffend zijn, zodat er bij haar geen twijfel bestaat over wat zij van haar man te verwachten heeft als ze zich misdraagt.


Een vrouw heeft consequente regels en grenzen nodig, zodat ze precies weet wat er van haar verwacht wordt. Ze weet hoe ze zich in een ongewone situatie moet gedragen, omdat ze weet wat haar man normaal gesproken van haar verwacht. Ze weet dat haar man een duidelijk beeld heeft over hoe haar gedrag zich in de loop van de tijd moet verbeteren en ontwikkelen, zodat zij zich als mens ontwikkelt. Ze hoeft zich geen zorgen te maken, dat haar man geen idee heeft welk gedrag hij van haar wil zien. Ze hoeft niet bang te zijn, dat ze een onverwacht hard pak op haar bips krijgt voor een overtreding die normaal gesproken voor een lichtere straf in aanmerking komt. Ze weet ook dat als ze zich op een manier gedraagt die echt niet te tolereren valt, ze het pak op haar blote billen dat haar dan ten deel valt, ten volste verdiend heeft.


Een vrouw heeft consequentheid nodig in een relatie met huiselijke discipline, omdat ze de leiding en correctie van haar partner nodig heeft. Ze wil dat hij haar houding en gedrag bijstuurt. Anders zou ze helemaal niet met huiselijke discipline hebben ingestemd. Ze mag het dan niet leuk vinden een pak op haar billen te krijgen tot ze huilt, maar ze vindt het maar wat fijn, dat haar man haar sturing geeft. Wanneer je haar consequentheid onthoudt, dan onthoudt je haar ook een goede begeleiding en correctie van haar gedrag.


Een vrouw heeft de consequentheid van haar man nodig om zich geliefd te voelen. Wanneer haar partner op een willekeurig punt van de huiselijke discipline inconsequent is, dan zal een vrouw gaan twijfelen of haar man nog wel genoeg om haar geeft. Over het algemeen schat ze de motieven van haar man dan natuurlijk verkeerd in, maar volgens haar vrouwenlogica houdt hij niet meer van haar als hij haar niet consequent aanpakt. Het is belangrijk dat een man zich hiervan bewust is en begrijpt dat er voor vrouwen een verband bestaat tussen bestraft worden door hun man en zich door hem geliefd voelen. Ook al houdt hij van haar, dan wil hij natuurlijk dat zij dat weet en niet alleen door zijn consequente houding. Een eenvoudige en effectieve manier om dat te doen is door haar consequent te straffen. Het laat haar zien dat hij genoeg om haar geeft om haar over de knie te leggen wanneer ze dat nodig heeft. Een man wiens vrouw hem niets kan schelen, zal haar eenvoudig haar gang laten gaan, omdat hij zich niet met haar verbonden voelt, omdat hij niet het idee heeft dat zij samen ergens naar op weg zijn. Maar een man die het wel degelijk wat kan schelen, zal haar voor haar eigen bestwil tuchtigen, zelfs als dat betekent, dat hij haar in tranen moet brengen.


In een relatie met huiselijke discipline waarin de man consequent is, zal een vrouw zich emotioneel enorm veilig voelen. De morele moed en kracht die haar partner iedere keer als hij haar over de knie legt tentoonspreidt, is een teken dat hij sterk genoeg is om voor haar te zorgen en haar te beschermen, zelfs tegen zichzelf. Wanneer een man genoeg van zijn vrouw houdt om haar te geven wat ze nodig heeft, moet hij weten wat dit inhoudt. Wanneer hij opeens inconsequent wordt met discipline, zal zij haar gevoel van emotionele veiligheid kwijtraken. Ze zal zich verloren en alleen voelen. Ze zal het gevoel hebben dat ze hem haar diepste gevoelens en verlangens omtrent discipline heeft getoond, maar dat hij teruggekomen is op zijn belofte om standvastig te zijn en haar te straffen wanneer ze dat nodig heeft.


Consequentheid geeft een vrouw ook het gevoel dat ze rechtvaardig behandeld is als ze voor wangedrag of ongehoorzaamheid een pak op haar billen heeft gehad. Ze zal vinden dat het pak slaag het gevolg is van een consequent en rechtvaardig systeem van regels en consequenties. De regels geven de grenzen aan welk gedrag wel of niet getolereerd wordt en de consequenties zeggen hoe overtredingen tegemoet getreden worden. Het is natuurlijk wel zo dat rechtvaardigheid niet het allerbelangrijkste in huiselijke discipline is. Zoals besproken wordt in “Onterechte straf”, kan een vrouw nog steeds emotionele en morele voordelen ondervinden van een niet verdiende straf. In de context van huiselijke discipline is een pak op de billen namelijk altijd zinvol. Een periodiek pak slaag is per slot van rekening per definitie niet verdiend, maar wel erg effectief en in het voordeel van iedere vrouw in een relatie met huiselijke discipline. Meer hierover in het artikel over “periodieke straf”.


Een belangrijke reden waarom een vrouw baat heeft bij consequentheid, is omdat dan duidelijk is wie de baas is. Mocht ze dit ooit vergeten, dan zal een consequente benadering haar leren dat dit toch echt haar man is en niet zij. Een consequente benadering ten aanzien van discipline is essentieel om ervoor te zorgen, dat een vrouw haar man in de rol van heer des huizes respecteert en liefheeft. Wanneer een vrouw zich een tijd lang erg goed gedragen heeft, kan ze gemakkelijk haar verantwoordelijkheden ten aanzien van zichzelf en haar partner vergeten. Wanneer ze vergeten is dat haar man de heer des huizes is, kan ze gemakkelijk in de verleiding komen. De kans is dan groot, dat het de verkeerde kant met haar gedrag opgaat. Consequent straffen zal dit probleem echter snel en effectief verhelpen.


Consequent zijn is ook belangrijk, omdat de kans dat een vrouw gaat bratten veel kleiner of zelfs nihil wordt. Een vrouw gaat lopen uitdagen of klieren, wanneer ze het gevoel heeft, dat haar partner de levensstijl met huiselijke discipline niet serieus neemt of wanneer ze zijn toewijding wil testen. Een uitgebreide beschrijving van alle aspecten van bratting is in het gelijknamige artikel te vinden. Feit is echter dat consequent zijn een belangrijk middel is om bratten te voorkomen, omdat een vrouw te allen tijde duidelijk wordt gemaakt, dat zij zelf verantwoordelijk is voor haar woorden en (mis)daden en dat zij consequent door haar partner bestraft zal worden als dat nodig is. Er is geen reden om te gaan lopen uitdagen om haar man op de proef te stellen, omdat ze allang weet dat hij haar consequent op haar billen geeft als dat nodig is. Consequentheid neemt alle twijfels bij een vrouw weg. Aan de andere kant is het ontbreken van consequentheid geen excuus om te gaan lopen uitdagen en klieren. Het mag dergelijk gedrag dan wel in zekere zin uitlokken, maar dat wil nog niet zeggen dat het er ook een excuus voor is, want dat is het niet.


Zoals te verwachten valt, zal een gebrek aan consequentheid tot beduidend meer conflicten in een relatie leiden. Huiselijke discipline biedt een vrouw een duidelijk kader, dat echter zijn werking verliest als huiselijke discipline niet met een consequent beleid gepaard gaat. Dan zal een vrouw zich namelijk niet meer aan de afspraken gebonden voelen en het gedrag dat daar dan weer het gevolg van is zal ten koste van de huiselijke vrede gaan. Ten slotte zal dit gedrag ook de harmonie in de relatie tussen man en vrouw bedreigen. Hoewel het gedrag van de vrouw de feitelijke oorzaak van deze negatieve spiraal is, verschaft het gebrek aan consequentheid van de man de voedingsbodem voor dit gedrag.


Nog een reden waarom een vrouw consequentheid nodig heeft in een relatie met huiselijke discipline is, omdat consequentheid haar straffen effectiever maakt. Een consequente wijze van straffen zal altijd tot een grotere effectiviteit leiden, omdat de man vastbesloten is zijn vrouw adequaat te straffen. Een adequate straf is een effectieve straf, omdat zij door een dergelijke straf haar lesje leert, aan het huilen wordt gebracht, zich aan haar partner onderwerpt, gehoorzaamheid leert en haar het gedrag dat de huiselijke vrede en het huwelijksgeluk verstoorde wordt afgeleerd.


Als een straf niet effectief is, zal deze enkel symbolisch worden. Sommige vrouwen zullen nog steeds baat bij een symbolische straf hebben, maar de meeste vrouwen hebben echt een pijnlijke, vernederende en stevige straf nodig om er echt iets van te leren. Consequentheid is dus belangrijk als een man wil dat zijn vrouw iets van haar straf opsteekt.


HOE ZORGT JE VOOR CONSEQUENTHEID?


Er zijn verschillende manieren om consequentheid in huiselijke discipline te integreren. Sommige methodes zijn geschikter voor het ene, andere methodes voor het andere stel. Hier volgt geen lijst met technieken die tot op de letter door elk stel nagevolgd moet worden. Hieronder zullen enkel een aantal manieren worden beschreven waarop je voor consequentheid kunt zorgen, die voor sommige mensen nuttig kunnen zijn.


De eerste methode is een aantal strenge regels voor het gedrag en de houding van de vrouw af te spreken. Deze kunnen op schrift gesteld of mondeling afgesproken worden, afhankelijk van de voorkeur van het stel. Wanneer een heer des huizes twijfelt of zijn vrouw met haar gedrag een bestaande regel overtreedt, dan kan dit echter gemakkelijk in de hand werken dat hij inconsequent optreedt. Sommige stellen gebruiken een contract waarin duidelijk staat beschreven welk gedrag voor een pak op de billen in aanmerking komt. Anderen geven de voorkeur aan een mondelinge overeenkomst waarin ze de regels hebben afgesproken. Weer andere koppels laten de beslissing óf en wélke straf de vrouw verdient volledig aan de heer des huizes over. Ook zijn er stellen die het wat algemener houden en afspreken dat zij straf verdient, wanneer zij ongehoorzaam is, jokt, liegt of een gebrek aan respect aan de dag legt.


Het kan een valkuil zijn te veel regels op te stellen. Aan de ene kant ziet de man dan door de bomen het bos niet meer met al die regels, aan de andere kant loopt de hele exercitie dan als snel op muggenzifterij uit, in plaats van dat er van huiselijke discipline sprake is. Bij huiselijke discipline gaat het er niet om op alle slakken zout te leggen, waar het wél om gaat, is dat de man de leiding neemt en dat de vrouw zich door hem laat leiden en corrigeren wanneer hij haar helpt een beter mens te zijn. Een man die zeker van zijn autoriteit is, hoeft niet elk detail van zijn vrouw in de gaten te houden, omdat enkele heldere regels voor haar houding en gedrag afdoende zijn. Wanneer een heer des huizes zich te veel met de details bezighoudt, duidt dit erop dat hij niet zeker is van zichzelf. Dit zou hij echter wel moeten zijn, zodat hij weet wat goed is, zodat hij zijn vrouw kan leren wat goed is. Wanneer de regels simpel en eenduidig zijn, dan weet de vrouw wat er van haar verwacht wordt en de man wanneer hij haar op haar billen moet geven omdat ze een regel heeft overtreden.


Als de heer des huizes eenmaal een regel heeft ingesteld of een stel eenmaal een regel heeft afgesproken, dan moet hij deze regel consequent handhaven. Een gebrek aan daadkrachtige handhaving van de regels, zal bijna onvermijdelijk tot inconsequentheid leiden met alle gevolgen van dien voor het gedrag van de vrouw. Het is erg verleidelijk voor een man om zijn vrouw het voordeel van te twijfel te gunnen, wanneer zij een overtreding heeft begaan waarvan hij niet zeker is of er straf op staat. In dat geval kan hij er gemakkelijk voor kiezen haar het voordeel van de twijfel te gunnen, wat dan bijna altijd betekent dat ze niet voor haar gedrag bestraft wordt. Het is heel begrijpelijk dat een man haar het voordeel van de twijfel wil geven, wanneer hij niet zeker weet of hij haar moet straffen. Zijn natuurlijke liefde en affectie voor haar spelen een belangrijke rol bij een dergelijke beslissing. Zijn natuurlijke impuls om haar niet ongelukkig te maken door haar een pak op haar billen geven zal hem onbewust aanmoedigen haar het voordeel van de twijfel te geven.


Maar als een man echt van zijn vrouw houdt, zal hij haar nooit het voordeel van de twijfel geven. Dat zou namelijk betekenen, dat ze nooit voor haar billen krijgt als er maar een spoortje van twijfel bestaat. Een vrouw die een regel overtreden heeft en weet dat ze een pak op haar blote bips zal krijgen, zal krampachtig proberen de straf die ze verdiend heeft, te ontlopen. Ze zal van alles beweren om maar aan het pak slaag te ontsnappen. Haar natuurlijke creativiteit zal haar behulpzaam zijn en zij zal alle mogelijke plausibele en redelijk klinkende argumenten die twijfel zaaien over het gebeurde, te berde brengen. Haar angst voor haar straf zal ervoor zorgen dat ze alles in het werk zal stellen om twijfel bij de man te zaaien. Zodra dat gebeurt, zal hij geneigd zijn haar het voordeel van de twijfel te geven, wat inhoudt dat ze haar straf ontloopt. En voor je het weet beland je zo in een neerwaartse spiraal, waar inconsequentheid en frustratie hoogtij vieren.


Wat als hij ernaast zit? Wat als zijn gevoel niet juist was en zij werkelijk onschuldig is aan hetgeen waarvan hij haar verdenkt? In dat geval, zijn er minder risico’s dan je zou denken. Een vrouw zal het natuurlijk niet leuk vinden straf te krijgen voor iets wat ze niet heeft gedaan. Maar ze zal nog steeds enorm veel baat hebben bij de onderwerping en de emotionele bevrijding die een pak op haar blote billen veroorzaakt. Ze zal nog steeds een nuttige les in gehoorzaamheid aan haar partner leren. Ze wordt nog steeds beter van haar straf, hoe onterecht die ook mag zijn. Voor meer informatie verwijzen we naar het artikel over “onterechte straf”.


Het is belangrijk dat een man zijn beloften nakomt. Als hij vindt dat zijn vrouw straf verdient en hij haar daarvoor een pak op haar billen in het vooruitzicht stelt, dan moet hij dit ook waarmaken. Als hij gezegd heeft dat ze een pak op haar billen krijgt, dan moet ze dit krijgen ook. Als er iets belangrijks tussenkomt, dan mag dit hooguit uitstel, maar geen afstel betekenen. Een eenmaal aangezegde straf moet altijd uitgevoerd worden. Gebeurt dat niet, dan zijn recalcitrant gedrag en ongehoorzaamheid het gevolg.


Een man kan soms eenvoudigweg vergeten een aangezegde straf ten uitvoer te brengen omdat hij andere dingen aan zijn hoofd heeft. Dit is soms niet te vermijden. Maar ook hier kan constructief mee omgegaan worden. De man kan zijn vrouw enkel meedelen dat zij voor een bepaalde overtreding gestraft zal worden op een bepaalde dag en op een bepaald tijdstip. Maar hij kan haar daarbij ook zeggen, dat zij hem moet helpen herinneren aan haar straf, voor het geval hij het mocht vergeten. Omdat zij degene is die met haar billen bloot moet, is het niet waarschijnlijk dat zij het zal vergeten. Door haar er verantwoordelijk voor te maken hem te herinneren aan haar straf, maakt hij dit als een straf op zich voor haar. Wanneer ze vergeet hem eraan te herinneren wanneer het moment is aangebroken, dan maakt ze zich schuldig aan ongehoorzaamheid. Dergelijke ongehoorzaamheid vraagt om een extra stevig pak slaag.


WAT KUNNEN VROUWEN BIJDRAGEN AAN MEER

CONSEQUENTHEID?


Veel vrouwen vinden dat consequentheid in de eerste plaats het probleem van hun partner is. Ze vinden dat hij er maar voor moet zorgen, dat hij consequent is, omdat hij degene is die een pak slaag uitdeelt. Tot op zekere hoogte is dit ook zo. Maar vanuit een ander gezichtspunt is het helemaal niet waar. Een vrouw kan zelfs heel veel doen om te zorgen dat de consequentheid in hun relatie gegarandeerd blijft, ook al is zij niet verantwoordelijk voor het uitdelen van de billenkoek.


In de eerste plaats kan de vrouw ervoor zorgen dat ze zich consequent neerlegt bij de beslissingen die haar man neemt in verband met huiselijke discipline. Als hij haar mededeelt dat ze een pak op haar billen gaat krijgen voor haar gedrag, dan moet ze deze beslissing deemoedig accepteren in plaats van de discussie aan te gaan en te proberen het welverdiende pak op haar bips te ontlopen. Wanneer ze de discussie aangaat met haar man over haar (wan)gedrag dan vergroot ze alleen maar de kans dat hij haar het voordeel van de twijfel zal geven. Ze vergroot de kansen op inconsequentheid wanneer ze de discussie aangaat over de rechtvaardigheid van haar straf. Veel beter is het om nederig haar straf te accepteren die haar partner voor haar in petto heeft, omdat ze haar voordeel kan doen als haar wat extra gehoorzaamheid en onderwerping wordt geleerd en zij op die manier bovendien aan een consequentere benadering van huiselijke discipline in haar relatie bijdraagt.


Consequente gehoorzaamheid tijdens haar straf is ook belangrijk voor een vrouw. Ze is, ook als ze op haar billen geslagen wordt, voor haar eigen gedrag verantwoordelijk. Wanneer ze haar partner niet gehoorzaamt als hij haar onder handen neemt, dan is dat haar keuze, niet de zijne. Ze kan kiezen hem consequent te gehoorzamen, of niet. Dit heeft er niet mee te maken of hij nu consequent is of niet, omdat gehoorzaamheid haar eigen keuze is. Door hem consequent te gehoorzamen, helpt ze hem om steeds effectiever en consequenter met haar straffen om te gaan. De man kan haar natuurlijk ook helpen door haar telkens als ze niet meewerkt als hij haar straft, haar een extra en ongenadig pak op haar billen te geven.


Een vrouw kan ook haar tevredenheid en waardering uitspreken naar haar partner voor zijn inspanningen haar een pak op haar billen te geven wanneer zij dit nodig heeft. Haar woorden van dankbaarheid moeten niet automatisch worden uitgesproken, zonder emotie en zonder betekenis, maar ze moet hem consequent bedanken voor zijn inspanningen. Door hem te bedanken zal ze hem helpen steeds consequenter te zijn in zijn benadering van haar. Het artikel over “bedanken” bevat veel nuttige informatie over het uiting geven aan dankbaarheid van de vrouw naar haar partner.


ANDERE ONDERWERPEN


Het is belangrijk nog even te benadrukken dat de man het voor het zeggen heeft wat de huiselijke discipline betreft. Wat hij zegt telt. Als hij werkelijk te moe is om op een bepaald moment een pak op de billen uit te delen, dan is het niet netjes van de vrouw om de discussie met hem aan te gaan. Ze moet zijn beslissing accepteren, want hij maakt de dienst uit. Als hij te moe is, dan is hij te moe, punt, uit! Hij zal hopelijk de tegenwoordigheid van geest hebben om een nieuwe dag en tijd te bepalen en haar op te dragen hem eraan te herinneren als het zover is.


De vrouw moet zich onderwerpen aan haar man, niet alleen wanneer hij haar straft, maar ook wanneer hij de straf uitstelt omdat hij te moe is of om wat voor reden dan ook. Vrouwelijke ongedurigheid zal hierbij geen oplossing bieden. Het zal alleen maar zijn weerstand om haar onder handen te nemen vergroten, omdat het zijn autoriteit aantast. Een vrouw die oprecht een levensstijl met huiselijke discipline aanhangt, zal haar best moeten doen om zich aan haar partner te onderwerpen, wat hij ook beslist en niet alleen als zijn beslissingen in haar straatje passen. Wanneer ze zich alleen maar onderwerpt als ze het er mee eens is, dan is dit nauwelijks onderwerping te noemen.


Consequentheid heeft ook niets te maken met zaken als klieren en uitdagen. Soms is het zo dat een vrouw die klaagt over inconsequent zijn, in werkelijkheid klaagt dat haar man niet de koe bij de hoorns vat als ze aan het uitdagen is om een pak slaag uit te lokken. De oplossing is het invoeren van (of vaker toepassen) van een erotisch pak slaag of om een schema van periodieke billenkoek in te voeren (of een reeds bestaand schema te intensiveren). Het artikel over “bratting” geeft hierover meer informatie.


CONCLUSIE

Consequent zijn is een complex onderwerp beladen met veel negatieve implicaties en risico’s. Maar dit kan heel gemakkelijk opgelost worden. Een simpele houding en benadering van het consequent zijn, zoals met zelfdiscipline, communicatie en een periodiek pak slaag, zal bijna alle problemen oplossen die een stel tegenkomt ten aanzien van dit begrip. Een oprechte verbondenheid met elkaar en met de huiselijke discipline zal de overige problemen oplossen.


Ik raad ieder koppel ten stelligste aan te onderzoeken hoe ze de huiselijke discipline vorm geven en zich zelf af te vragen of ze consequent genoeg zijn. Ik raad ook iedereen individueel aan om de eigen houding ten opzichte van consequent zijn te onderzoeken en wat men doet of laat ten opzichte van consequent zijn in hun eigen gedrag. Terwijl de man verantwoordelijk is voor de meeste aangelegenheden ten opzichte van consequent zijn, kan de vrouw ook veel doen om deze positieve waarde in ere te houden in haar eigen gedrag in de relatie met haar partner.