WAT?

Bij huiselijke discipline geeft de heer des huizes zijn vrouw een lijfstraf als ze zich niet aan de afspraken houdt. Wanneer hij merkt dat ze zich aan oneerlijkheid, disrespect of ongehoorzaamheid schuldig maakt, geeft hij haar een pak op haar blote billen tot de tranen over haar wangen rollen. Hij geeft haar een pak slaag om haar een lesje te leren, zodat ze weer eerlijk, respectvol en gehoorzaam is. Hij straft haar voor haar eigen bestwil. Als heer des huizes weet hij wat het beste voor haar is.

De heer des huizes is verantwoordelijk voor de beslissing of, waar en wanneer ze voor haar gedrag gestraft moet worden. Hij beoordeelt of haar gedrag bestraft moet worden en als dat het geval is, hoeveel straf ze nodig heeft. Daarbij komt zijn relatie met haar goed van pas, hij kent haar namelijk door en door. Dat maakt hem bij uitstek geschikt om te beoordelen of ze straf nodig heeft.

Het kan echter ook voorkomen, dat een vrouw zelf weet dat ze aan een pak slaag toe is, terwijl de heer des huizes zich hiervan (nog) niet bewust is. Zo kan ze iets gedaan of nagelaten hebben waarvan ze weet dat daar een pak op haar bips op staat, terwijl haar echtgenoot daar nog geen weet van heeft. Ook kan ze zichzelf nog niet bewust van een overtreding zijn of zelfs helemaal niets fout gedaan hebben en toch intuïtief aanvoelen dat ze aan een pak op haar billen toe is.

In zulke gevallen kan een vrouw haar heer des huizes maar het beste om een pak slaag vragen. Ze heeft het volste recht dat te doen. Ze gaat daarmee dus geenszins haar boekje te buiten. Het getuigt namelijk juist van onderwerping. Een vrouw moet behoorlijk onderdanig zijn om daartoe in staat te zijn.

De reden dat ze om een pak op haar billen vraagt, kan haar gedrag zijn. Als ze oneerlijk, oneerbiedig of ongehoorzaam is geweest, dan is het voor haar eigen bestwil als ze daarvoor gestraft wordt. Het is een daad van liefde als een heer des huizes zijn vrouw straft wanneer ze zich niet naar behoren heeft gedragen. Zo kan ze namelijk haar lesje leren en wordt haar lei schoongeveegd, waarna ze weer tot de orde van de dag kan overgaan. Als de heer des huizes haar daarentegen met haar gedrag laat wegkomen, dan laat hij zich van zijn luie en liefdeloze kant zien, omdat hij haar niet helpt een beter mens te worden. Om zich te kunnen ontwikkelen heeft ze zijn leiding, correctie en straf nodig.

Er is helemaal niets mis mee als een vrouw de heer des huizes vraagt haar te straffen wanneer ze de fout is ingegaan. Sterker nog, het is zelfs aan te bevelen. Niet alle vrouwen zijn in staat om hun partner te vragen hen te straffen. Soms kunnen ze het niet eens opbrengen om eerlijk op te biechten, dat ze zich niet aan de afspraken hebben gehouden, laat staan dat ze zelf om straf kunnen vragen. Veel vrouwen zullen proberen hun gedrag te verdoezelen, zodat hun partner het niet te weten komt. Ze denken dat er niets aan de hand is, zolang hun man er maar niet achter komt. Dat is kinderachtig en onvolwassen gedrag, maar komt helaas veelvuldig voor, één van de redenen waarom begeleiding door haar man een vrouw kan leren meer volwassen en respectvoller te worden. Maar er is wel degelijk wat aan de hand, ook al ontdekt haar partner de overtredingen niet. Het gedrag van de vrouw blijft dan onbestraft. Aangezien ze er toch wel mee wegkomt, zullen haar houding en gedrag afglijden. Haar persoonlijke groei zal stagneren of zelfs in het tegendeel omslaan. En dat alles omdat zij zo kinderachtig is om te denken, dat ze er toch wel mee wegkomt. In werkelijkheid komt ze er dus helemaal niet mee weg: ze gaat er op achteruit en ze bedriegt haar heer des huizes. Ze gedraagt zich als een stout meisje van wie het gedrag jammer genoeg aan een verdiende straf is ontsnapt.

Als een vrouw oprecht de wens heeft op het gebied van liefde, respect, eerlijkheid en gehoorzaamheid te groeien, dan moet ze haar fouten aan haar partner opbiechten, ook al weet ze dat de consequentie een flink pak op haar blote bips is. Als ze eerlijk tegen zichzelf en de heer des huizes is, dan moet ze hem daarbij ook vragen haar te straffen, omdat dit voor haar de beste manier is om haar les te leren. Vragen om straf is een belangrijke stap in het leerproces van een vrouw. Als ze om haar straf vraagt, laat ze zien dat ze de consequenties en de effecten van haar gedrag kent.

Een andere reden waarom een vrouw om een pak slaag kan vragen, is dat zij zich gestresst voelt. Ook daar is helemaal niets mis mee. Een flink pak op de billen is een krachtig en reinigend middel. Het zal in de regel veel negatieve, opgekropte emoties wegnemen, zodat ze zich daarna opgelucht en opgeruimd voelt. Men moet niet onderschatten hoe goed een pak op de billen kan helpen om een vrouw zich te laten ontspannen. Het is wat ze in het Engels noemen uitermate stress relieving.

De vraag is of het niet een beetje egoïstisch is als een vrouw haar man alleen maar een pak slaag vraagt omdat ze zich gestresst voelt? En of het niet wat veel gevraagd is van haar partner, die waarschijnlijk liever wat leukers zou doen dan zijn vrouw te straffen? Het antwoord is, nee, dat is niet egoïstisch. Immers, als een vrouw gestresst is, dan is de hele huishouding gestresst. De vrouw is vaak, zeker als er kinderen zijn, de spil van de huishouding. De man daarentegen heeft de leiding over de huishouding. Als zij gestresst raakt, dan hebben waarschijnlijk alle gezinsleden daar last van. Als spil van de huishouding kan zij zo heel vervelend voor haar omgeving zijn.

Stress wegnemen door een pak slaag, is dus juist heel belangrijk. Het pak op de blote billen dat een heer des huizes om die reden aan zijn vrouw geeft, heeft dus niet alleen op zijn vrouw, maar op haar hele omgeving, een gunstige uitwerking. Het is dan ook een belangrijke daad, die van liefde getuigt. Als een vrouw zich gestresst voelt, mag ze nooit aarzelen haar partner een pak slaag te vragen, omdat ze daarmee zichzelf en de mensen om haar heen een dienst bewijst. Dat zij in zo’n geval om een pak op haar bips vraagt is dus beslist geen egoïstische daad, maar laat zien hoe verstandig ze is en hoe goed ze het met haar gezin voorheeft, want ze wil niet dat haar gezin onder haar humeur lijdt. Als een vrouw stijf van de stress staat, is een pak op haar blote bips een uitstekend remedie: niet alleen neemt het spanning bij haar weg, maar ook bij het hele gezin. In feite is ze het aan zichzelf en haar gezin verplicht om haar partner een pak slaag te vragen als ze zich gestresst voelt, omdat het alternatief onverantwoordelijk is en er blijk van geeft, dat het haar niet kan schelen als anderen onder haar humeur lijden.

Ook gebeurt het wel dat een vrouw haar partner om een strengere straf vraagt. Dit zal met name voorkomen als ze net gestraft is. Ze weet in haar hart dat ze emotioneel nog niet goed in haar vel zit, dat ze nog geen spijt voelt en haar les nog niet volledig geleerd heeft, daarom zal ze haar man vragen haar nog meer te straffen. Het houdt in dat ze vraagt of het pak slaag voortgezet kan worden of dat hij strengere maatregelen neemt, bijvoorbeeld de mattenklopper in plaats van zijn hand gebruiken. Het zal niet gemakkelijk zijn om dat te doen, omdat ze weet dat strengere maatregelen meer pijn zullen doen. Maar ze weet ook dat dit het beste voor haar is, omdat het zorgt dat ze haar les leert en haar negatieve houding en gedrag laat varen.

Als een vrouw voelt dat ze nog onvoldoende is gestraft, is het in haar eigen belang dat ze ervoor zorgt dat ze strenger gestraft wordt. Het komt vaak voor dat een vrouw niet genoeg straf krijgt wanneer haar partner nog relatief weinig ervaring met het bestraffen van zijn vrouw heeft of wanneer hem de signalen dat ze nog niet genoeg op haar billen heeft gehad, ontgaan. Onvoldoende straf is soms nog erger dan helemaal geen straf, omdat een vrouw na een dergelijke pak billenkoek volkomen gefrustreerd kan zijn. Dit kan dan tot behoorlijke wrijving tussen man en vrouw leiden, omdat ze vindt dat hij zijn mannelijke rol als leider, beschermheer en corrector niet waarmaakt. Vaak gaat zij dan typisch vrouwelijk gedrag als bratting vertonen wat zijn negatieve weerslag op de relatie kan hebben.

Als een vrouw er zeker van wil zijn dat ze voldoende gestraft wordt, dan moet ze haar mond open doen. Ze moet haar man vertellen dat ze zich niet adequaat bestraft voelt. Ze moet eerlijk aan hem toegeven, dat alleen aanvullende en strengere maatregelen er voor kunnen zorgen dat ze de noodzakelijke overgave bereikt en het noodzakelijke berouw voelt. Het is dus in haar eigen belang dat ze hierom vraagt.

Een vrouw kan haar partner ook vragen haar vaker te straffen, in het bijzonder kan ze om periodieke billenkoek of frequentere uitvoering van periodieke billenkoek vragen. De achterliggende gedachte kan zijn, dat ze vaker aan haar rol en vrouwelijkheid wil worden herinnerd. Door periodieke billenkoek leert een vrouw zich over te geven. Als ze die overgave intenser wil beleven kan ze haar partner vragen de periodieke billenkoek vaker te geven. Dit heeft niets met masochisme te maken, maar laat enkel zien, dat ze de voordelen van periodieke billenkoek onderkent en dat ze de effecten ervan regelmatiger wil ervaren, omdat ze zich daar goed bij voelt.

Veel vrouwen begrijpen niet hoe goed periodieke billenkoek voor hen is, ook al krijgen ze het en voelen ze zich daarna vaak veel beter. Ze hebben het idee dat ze zonder reden op hun billen krijgen en dat straf dus zinloos is. Niets ligt echter verder bezijden de waarheid. Het voordeel van periodieke billenkoek is nu juist, dat ongeoorloofd gedrag achterwege blijft. Door zijn vrouw een pak op de bips te geven, terwijl ze niets misdaan heeft, kan een man bereiken, dat zij in een positieve en liefdevolle stemming komt. Als een vrouw dit proces eenmaal onderkent, kan ze gemakkelijker accepteren dat ze een pak slaag krijgt zonder dat ze iets misdaan heeft. Ze zal inzien dat een periodiek pak op haar billen haar gelukkiger, kalmer en zorgzamer maakt. Ze zal inzien dat vragen om frequentere periodieke billenkoek een natuurlijk en logisch gevolg is van haar wens tot liefde, intimiteit, persoonlijke groei en zelfontplooiing.

Sommige vrouwen zullen de behoefte hebben hun man te vragen hen consequenter aan te pakken. Bij deze vrouwen is het probleem niet, dat zij zich na een pak slaag onvoldoende bestraft voelen. Het probleem zit hem in een gebrek aan consequentheid. Zo is er sprake van consequente periodieke billenkoek, als deze billenkoek met vaste regelmaat wordt uitgedeeld en daar, behalve in heel uitzonderlijke gevallen zoals ziekte, niet van wordt afgeweken. Van consequent straffen is sprake, als een vrouw altijd als ze zich niet aan de afspraken houdt, wordt gestraft, met andere woorden als haar fouten niet onbestraft blijven. Blijven ze wel onbestraft, dan heeft dit nadelige gevolgen. Het is belangrijk dat een vrouw consequent wordt aangepakt, zodat ze geen tegengestelde boodschappen krijgt over wat er van haar verwacht wordt. Iedere afzonderlijke overtreding moet zonder uitzondering bestraft worden.

Vragen om een consequentere aanpak kan inhouden, dat ze periodieke billenkoek op regelmatige basis wil. Het kan inhouden dat ze haar man vraagt de door hem ten aanzien van haar gedrag gestelde regels rechtlijniger te handhaven. Wat het zeker niet mag inhouden is, dat zij respectloos kritiek op hem uit. Daar heeft niemand wat aan en mag niet door de heer des huizes worden getolereerd. Wat er wel kan gebeuren is, dat een vrouw haar man beleefd vraagt haar als heer des huizes consequenter te straffen. Ze moet blijk geven van de oprechte wens en bereidheid zich te onderwerpen aan welke straf maar nodig is om haar gedrag en attitude te verbeteren. Ze zal hem nederig om straf vragen omdat ze weet dat ze iets verprutst heeft en hiervoor om haar eigen bestwil gestraft moet worden.

WAAROM?

Waarom zou een vrouw om straf moeten vragen? Waarom zou een vrouw willens en wetens vragen om pijn en lijden, terwijl ze die zo gemakkelijk kan ontlopen?

Het antwoord is eenvoudig: omdat ze het nodig heeft. Ze heeft er behoefte aan, omdat ze diep van binnen weet, dat straf haar veel oplevert. Ze heeft er behoefte aan, omdat ze diep van binnen weet, dat ze zich na een pak op haar blote bips een stuk meer ontspannen voelt. Ze heeft er behoefte aan, omdat ze daarmee haar negatieve gevoelens en gedachten kan loslaten. Ze heeft er behoefte aan, omdat ze ernaar verlangt zich liefdevol aan de heer des huizes over te geven. Ze heeft er behoefte aan, omdat ze naar een diepe emotionele intimiteit verlangt.

Het zijn allemaal legitieme behoeften. Het komt niet voort uit nooddruft. Het zijn oprechte behoeften die een vrouw kan hebben. Als resultaat van die behoeften kan ze de aandrang voelen haar man om straf te vragen. En terecht.

Soms zal een vrouw om straf vragen omdat ze weet dat ze straf verdient. Ze vraagt er niet om uit een behoefte haar stress kwijt te raken of iets dergelijks, maar ze weet gewoon dat ze zich niet aan de afspraken heeft gehouden en dat ze daar de prijs voor moet betalen. Ze weet dat ongehoorzaamheid, disrespect en oneerlijkheid om een flink pak op haar blote billen vraagt. Ze weet dat ze een pak slaag verdiend heeft voor haar gedrag. Ze weet dat een flink pak op haar bips haar lei weer zal schoonvegen. Ze weet dat ze op die manier weer verzoend wordt met haar partner. Ze weet dat het de enige manier is om terug te keren naar een liefdevolle geestelijke staat. Het is natuurlijk, normaal en gezond dat het gedrag van een vrouw bestraft wordt zodat ze zich beter leert te gedragen. En dat is precies de reden waarom zij zich aan de autoriteit van de heer des huizes dient te onderwerpen, want hij heeft de verantwoordelijkheid haar te straffen als ze de fout ingaat. Ze heeft iemand nodig die haar tot de orde roept als ze zich misdraagt. En die persoon is de heer des huizes.

Een vrouw kan haar heer des huizes ook om een pak op haar billen vragen, gewoon omdat ze dat wil. Het hoeft niet zo te zijn dat ze voor bepaald gedrag gestraft moet worden. Het kan best zijn dat ze vindt dat ze helemaal geen pak slaag verdiend heeft. Het kan zijn dat ze gewoon een pak op haar bips wil hebben om de positieve na effecten ervan te ervaren: het opgeluchte gevoel, het reinigende effect en de emotionele intimiteit tussen haar en haar partner, en misschien wel een verhoogd seksueel bewustzijn dat op een pak slaag kan volgen. En daar is helemaal niets mis mee. Het is volkomen legitiem als een vrouw haar man een pak op haar bips vraagt zonder dat daar een reden voor is. Het is als het ware een soort zelf geïnitieerde periodieke billenkoek. Ze heeft niets misdaan en staat ook niet op de rol voor een periodiek pak slaag. Ze hoeft niet van stress ontdaan te worden. Ze wil alleen maar een pak op haar billen om de positieve effecten ervan te ervaren. Ze wil de autoriteit van haar partner voelen. Ze wil het gevoel van overgave ervaren. Daar is, zoals gezegd, helemaal niets mis mee.

Ze moet zich alleen heel goed realiseren, dat de heer des huizes het volste recht heeft om het te weigeren! Dat zij een pak op haar billen wil, wil nog niet zeggen dat haar partner hier blindelings aan moet voldoen. Hij heeft nog steeds de leiding en hij neemt de beslissingen. Zij is nog steeds het onderwerp van zijn autoriteit en moet zich neerleggen bij zijn besluit of ze een pak op haar bips krijgt of niet.

Een vrouw kan soms intuïtief aanvoelen dat ze een pak op haar billen nodig heeft. Vaak is dit helemaal niet concreet en kan ze er moeilijk een vinger opleggen of het onder woorden brengen. Het is alleen maar een kwestie van vrouwelijke intuïtie dat ze een pak slaag nodig heeft. Ze kan dit moeilijk aan haar partner uitleggen omdat ze haar gevoel niet in woorden kan omzetten of haar verlangens kan rationaliseren. Maar dit doet niets af aan haar intuïtieve gevoel dat een pak slaag goed voor haar zou zijn.

In een dergelijke situatie is het heel acceptabel dat ze haar man vraagt haar te straffen. Nogmaals, het is zijn goed recht dit te weigeren, maar daar zal hij normaal gesproken geen reden toe hebben. Als zijn vrouw intuïtief aanvoelt dat ze een pak slaag nodig heeft, dan is dit een gunstig teken. Het is niet alleen een teken dat ze met haar gevoel in contact staat, maar ook dat ze heel volwassen is in haar verlangen zich over te geven. Als een vrouw in staat is om zelf om een pak op haar blote billen te vragen, dan is dit een prachtig teken dat haar overgave groeit: voor het eerst is zij in staat haar overgave aan haar partner aan te bieden. In plaats van zich in stilte aan haar straffen te onderwerpen als ze iets misdaan heeft, gaat ze naar de heer des huizes toe en biedt hem haar overgave aan, een mooi geschenk.

Het is een enorme persoonlijke overwinning wanneer een vrouw de moed verzamelt om haar partner om straf te vragen. Makkelijk is het niet, maar wel de moeite waard. Wanneer ze eerlijk en dapper genoeg is om haar man te vragen haar een pak op de bips te geven, maakt ze een grote stap voorwaarts in haar vrouwelijkheid, haar volwassenheid en haar vermogen tot overgave. Ze geeft voor het eerst toe; ‘Ik kan dit niet alleen’. Ze geeft aan zichzelf toe, dat ze de hulp van de heer des huizes, mannelijke leiding nodig heeft, om als vrouw te kunnen groeien. Ze heeft het valse gevoel dat zij emotioneel en fysiek volkomen autonoom is, en dus geen man nodig heeft, achter zich gelaten. Ze geeft toe dat ze de heer des huizes nodig heeft. Ze realiseert zich hoe hij haar als man met de ontwikkeling van haar vrouwelijkheid kan helpen. Zo komt er een enorme hoeveelheid energie bij haar vrij waarvan ze niet wist dat ze die had. Dit is een mooie doorbraak bij een vrouw. Ze hoeft haar energie niet langer onbewust op het ontkennen van haar vrouwelijkheid te richten en op het ontkennen van het feit dat zij mannelijke autoriteit nodig heeft. Ze kan deze energie nu voor nuttigere doeleinden aanwenden, zoals het geluk en bevrediging en vrouwelijkheid.

HOE?

Het is één ding om over het zelf om straf vragen te lezen. Het is een heel ander ding om werkelijk voor de heer des huizes te staan en hem om een pak op de billen te vragen. Veel vrouwen zien wel wat in het idee, maar gruwen van de praktijk. Ze zijn te bang of te verlegen of ze schamen zich ervoor om hun partner te vragen hen te straffen. Dit kan gelukkig op heel wat manieren opgelost worden.

De moeilijkste manier voor een vrouw om te vragen om gestraft te worden is om het hem rechtstreeks te vragen. Hem in de ogen te zien en hem om een pak slaag te vragen, is erg beangstigend voor een heleboel vrouwen, hoewel sommigen daar helemaal geen moeite mee hebben. Als een vrouw eenmaal zo ver is, heeft ze vaak een lange weg afgelegd. Wanneer ze in staat is om hem om een pak op bips te vragen terwijl ze hem recht in de ogen kijkt, dan heeft ze goede vooruitgang geboekt in haar volwassenheid, vrouwelijkheid en overgave.

Sommige vrouwen vinden het gemakkelijker als ze hun blik afwenden of naar de grond kijken als ze de heer des huizes vragen hen te straffen. Ze vinden het zo vernederend erom te vragen, dat ze hem niet recht in de ogen kunnen kijken. Dit is een acceptabel alternatief voor een opener en eerlijker verzoek om straf. Iedere vrouw zou de eerste keer op een manier om straf moeten mogen vragen waar ze zich gemakkelijk bij voelt. Daarna kan ze in de loop van de tijd leren open en eerlijk om een pak op haar billen te vragen.

Sommige vrouwen zullen de heer des huizes op een indirecte manier om straf vragen, bijvoorbeeld midden in een gesprek. Het kan voor haar een manier zijn om met haar verlegenheid om te gaan. Ze moet er wel om denken dat haar partner haar verzoek oppikt, omdat de mogelijkheid bestaat dat haar gecamoufleerde verzoek onopgemerkt blijft. Iets in de trant van, ‘Ik zag onze vrienden Peter en Annette vandaag in het winkelcentrum. Ik moet harder aangepakt worden. Is het je opgevallen dat de rozen in bloei staan?’ zullen niet het gewenste effect sorteren. De vrouw moet zorgen dat ze haar verzoek om gestraft te worden helder communiceert. Ze moet er niet van uitgaan dat hij signalen die ze uit schaamte probeert te verdoezelen, oppikt.

Een erg gemakkelijke manier voor een vrouw om haar verlangen naar meer straf duidelijk te maken is tijdens haar periodieke billenkoek. De heer des huizes kan met haar praten over haar overgave en hun levensstijl met huiselijke discipline. Ze kan dan ieder onderwerp zoals haar verlangen naar extra straf inbrengen zonder dat ze zich hoeft te schamen, omdat ze al op een heel intieme manier met elkaar in gesprek zijn. Ze bevindt zich in een situatie die doordrenkt is met huiselijke discipline, waardoor het gemakkelijk wordt om dit onderwerp aan de orde te stellen.

Een andere manier om om extra straf te vragen is door dit in het dagboek op te schrijven. Het bijhouden van een dagboek is een goede gewoonte in de huiselijke discipline. De vrouw kan haar verlangen om vaker of strenger gestraft te worden opschrijven. Wanneer haar partner het dagboek vervolgens leest, ziet hij wat ze te vertellen heeft, zonder dat het ze allemaal hardop hoeft te zeggen. Het opschrijven in het dagboek is een prima manier voor een vrouw om aan te geven dat ze vaker of strenger gestraft moet worden.

Een vergelijkbare manier om hem om meer straf te vragen is hem een brief te schrijven. Daar niet alle mannen staan te trappelen om lange en emotionele epistels te moeten lezen, moet ze haar verhaal kort en ter zake houden en ervoor zorgen dat ze haar gevoel zorgvuldig formuleert. Ze kan hem vertellen dat ze het nodig heeft dat hij haar vaker een pak op haar bips geeft.

In het verlengde van een brief kan ze hem natuurlijk ook een email sturen. Ze moet er wel om denken dat ze deze email niet naar zijn werk stuurt, want dan kan hij door anderen onderschept worden. Verder is een email een goede manier om hem om extra straf te vragen. Het is tevens een snel communicatiemiddel.

Een vrouw kan ook ergens in huis een kattenbelletje voor hem achterlaten. Het is een gemakkelijke en geruisloze manier om hem te laten weten dat ze vaker een pak op haar bips nodig heeft, zonder dat ze zich hoeft te schamen. Ze kan het briefje op zijn bureau neerleggen of op zijn nachtkastje of ergens anders waar de kans groot is dat hij het zal vinden. Ze moet er wel voor zorgen dat het briefje niet per ongeluk door iemand anders, de kinderen bijvoorbeeld, gevonden kan worden.

Sommige stellen hebben een systeem bedacht waarmee een vrouw om straf kan vragen zonder dat ze dit al te direct hoeft te doen. Ze hebben een signaal afgesproken, zoals bijvoorbeeld het neerleggen van een keukenattribuut op een bepaalde manier, het dragen van een speciaal T-shirt of een gekleurd vel papier op zijn bureau leggen, enzovoort. De mogelijkheden zijn nagenoeg eindeloos en maken het voor een vrouw mogelijk de heer des huizes om een pak slaag te vragen zonder wat te hoeven zeggen. Aangenomen dat de man het signaal ziet en begrijpt wat het inhoudt, is het een effectief systeem.

Er moet wel aangetekend worden dat het uiteindelijke doel voor een vrouw die op een non-verbale manier om straf vraagt, zou moeten zijn dit in de toekomst op een directere manier te doen. Het is prima dat ze een indirecte methode van vragen gebruikt zolang ze zich nog te veel schaamt om het hem rechtstreeks te vragen.

Dat ze zelf om straf vraagt betekent overigens niet dat ze de heer des huizes voorschrijft hoe hij haar moet straffen. Het houdt alleen maar in dat ze tot het volwassen en verstandige besef gekomen is hoe huiselijke discipline haar kan helpen zich als mens te ontwikkelen. Het houdt in dat ze zich realiseert dat het krijgen van een pak op haar blote bips in haar eigen belang is. Het betekent dat ze zich veilig genoeg voelt om de heer des huizes te vragen haar te straffen omdat het goed voor haar en voor haar relatie is. Vrouwen moeten niet aarzelen hun partner om een pak op hun billen te vragen als ze dat nodig hebben. Om straf vragen is een positieve, gezonde en liefdevolle daad die iedere vrouw met een levensstijl waarin huiselijke discipline een rol speelt, zou moeten overwegen.