In een levensstijl met huiselijke discipline wordt niet iedere afzonderlijke kleine misstap van de vrouw met een pak slaag met alles erop en eraan beantwoord. Soms bedient de heer des huizes zich van wat wel ‘een corrigerende tik’ genoemd wordt. Een ‘corrigerende tik’ bestaat uit één enkele klap (of een serie klappen) op de billen van de vrouw. De billen kunnen hiervoor zowel door kleding bedekt als bloot zijn, maar over het algemeen zullen ze niet ontbloot zijn, omdat dit doorgaans alleen in bed of onder de douche het geval zal zijn.

De grens tussen ‘een corrigerende tik’ en een speelse klap is vaag. Mocht een vrouw een speelse klap per ongeluk voor een snelle correctie houden, dan is dit geen ramp, want dan zal dit haar even op scherp zetten. Het is aan de heer des huizes of hij haar in die waan laat of uitlegt dat de klap niet als straf bedoeld was. Als hij merkt dat de onbedoelde correctie een gunstige uitwerking op haar heeft, dan is de eerste optie uiteraard zeer het overwegen waard.

Als omgekeerd de heer de huizes zijn vrouw een klets op haar bips geeft om haar bij te sturen en zij dit voor een speels klapje aanziet, dan heeft hij onbedoeld  een vorm van ‘onvoldoende straf’ gecreëerd. Hij zal dit vervolgens moeten bijsturen door meer klappen uit te delen. Als hij daarbij zijn intonatie en gezichtsuitdrukking aanpast, zal er bij haar geen misverstand meer over zijn bedoelingen bestaan. Het is belangrijk, dat ze beseft dat zij gecorrigeerd wordt, want alleen dan kan zij er haar voordeel mee doen.

Welk nut heeft het je vrouw af en toe een corrigerende tik te geven? Om te beginnen heeft een corrigerende tik het effect van een mini-strafsessie. Het is als het ware een miniem pak slaag ter correctie van kleine foutjes. Dergelijke kleine onvolkomenheden in bijvoorbeeld gedrag of houding rechtvaardigen geen pak slaag met groot ceremonieel, zoals een standje, broek naar beneden en een pak slaag tot de tranen vloeien, maar vragen toch om bijsturing. Een corrigerende tik geeft de heer des huizes de mogelijkheid met kleine misstappen af te rekenen zonder dat hij alles voor een echt pak slaag uit de kast hoeft te halen.

Ook kan een  corrigerende tik als een minieme vorm van periodieke billenkoek werken. De tik wijst haar er weer even op dat er onderdanigheid, gehoorzaamheid en vrouwelijkheid van haar verwacht worden. Een stel kan een schema voor periodieke billenkoek aanhouden, waarbij zij met vaste regelmaat een pak op haar blote billen van haar partner krijgt om haar aan haar verantwoordelijkheden te herinneren. Over het algemeen zijn dit sessies met minder ceremonieel dan een pak op de bips voor straf. Toch kan een periodiek pak billenkoek beide partners lichamelijk en emotioneel net zo zwaar vallen als een pak slaag voor straf. Een corrigerende tik kan daarentegen snel en gemakkelijk worden uitgedeeld, zodat een snel lesje in overgave, gehoorzaamheid en respect mogelijk is, zonder dat daar een tijdverslindend periodiek pak op de billen voor nodig is. De corrigerende tik mag echter niet in de plaats komen voor periodieke billenkoek, maar is echter wel een welkome aanvulling op die routine, omdat het wel een vergelijkbaar gevoel bij een vrouw kan bewerkstelligen.

Verder laat een corrigerende tik een vrouw even voelen, wie er de baas is. Als zij er blijk van geeft, dat zij is vergeten dat de heer des huizes ten alle tijden de leiding heeft, dan is het van het grootste belang, dat zij daar snel aan herinnerd wordt. Zo voorkom je ongehoorzaam, onrespectvol en oneerlijk gedrag en stimuleer je een positieve houding.

Een corrigerende tik kan ook gebruikt worden om gedrag direct de goede kant op te sturen als het dreigt mis te gaan. De heer des huizes zorgt er zo voor, dat haar gedrag niet ontspoort. Eigenlijk werkt de tik dan als een soort preventieve billenkoek. Preventieve billenkoek wordt gegeven vlak voordat een vrouw zich in een situatie gaat begeven die risicovol voor haar is en moet voorkomen dat een vrouw de mist ingaat. Een corrigerende tik is dan een minivorm van preventieve straf, die haar uiteindelijk de pijn en schaamte van een echt pak slaag voor straf zal besparen. Een corrigerende tik is dus voor haar eigen bestwil.

Terwijl een preventieve straf gegeven kan worden nog voordat een vrouw de mist in gaat, wordt een corrigerende tik over het algemeen gegeven wanneer de vrouw de eerste tekenen gaat vertonen dat ze de fout in zal gaan. Waarschijnlijk merkt alleen haar partner de eerste subtiele tekenen dat het fout zal gaan. Wanneer hij deze eerste signalen oppikt, kan hij onmiddellijk tot actie overgaan en haar een paar flinke kletsen op haar billen geven om zo te voorkomen dat zij een negatieve spiraal inschiet.

Een van de belangrijkste redenen waarom een corrigerende tik goed werkt, is dat een vrouw zich daardoor geliefd en beschermd door haar partner voelt. Iedere vrouw verlangt er van nature naar de leiding en autoriteit van haar man te voelen. Wanneer hij zijn autoriteit en leiderschap gebruikt om van haar een beter mens te maken, dan zal ze zich geliefd en beschermd voelen. Ze ervaart dan namelijk dat hij genoeg om haar geeft om het allerbeste voor haar te willen. Ze ervaart dat hij niet zal toestaan dat ze er een potje van maakt, omdat dit slecht voor haar en slecht voor hun relatie is. Als een heer des huizes het lef heeft zijn vrouw te corrigeren, zal hij daar haar liefde en respect voor terugkrijgen, ook als zijn correctie tot een corrigerende tik in plaats van een pak slaag met alle toeters en bellen beperkt blijft.

Een corrigerende tik kan ook de voorbode zijn van een passendere straf die op een later tijdstip voltrokken zal worden. De omstandigheden kunnen zo zijn, dat de heer des huizes en zijn vrouw niet voldoende tijd tot hun beschikking hebben voor een pak slaag waarbij de vrouw eens goed onder handen wordt genomen. Door haar een corrigerende tik te geven, kan de heer des huizes haar een voorproefje geven van hetgeen haar nog te wachten staat. Het is een manier om haar te laten weten dat ze flink gestraft zal worden zodra de gelegenheid zich voordoet.

Hoe geef je een corrigerende tik? Het belangrijkste aspect van deze techniek is dat hij streng en met overtuiging gegeven wordt. De heer des huizes moet een corrigerende tik niet al te achteloos en onverschillig uitdelen, omdat dit zijn autoriteit zal ondermijnen. Net zoals met andere vormen van straf, wordt ook een corrigerende tik in het belang van de vrouw uitgedeeld. Als de heer des huizes haar zonder al te veel overtuiging een klap op haar bips geeft, dan zal hij niet de boodschap overbrengen die ze nodig heeft. Ze zal dan niet de vruchten plukken van de corrigerende tik.

Ook al blijft een corrigerende tik tot een enkele klets op haar broek beperkt, toch moet hij streng en overtuigend uitgedeeld worden, om een vrouw er even op te wijzen wie er ook al weer de leiding heeft.

Als een heer des huizes zijn vrouw een speelse tik op haar billen geeft, wil hij daarmee waarschijnlijk op een speelse manier zijn affectie voor haar kenbaar maken. Maar als hij haar gedrag bij wil sturen zodat ze niet de fout in zal gaan, dan moet hij haar niet al te speels op haar bips slaan. Ze zou daar op kunnen reageren door hem uit te dagen, wat niet de bedoeling is. Als het tot een leuk spelletje of wat over en weer flirten tussen man en vrouw beperkt blijft, dan is daar niets mis mee, maar als het tot ongewenst gedrag leidt, dan is dat minder. Uitdagen kan gemakkelijk in gedrag  overgaan dat om een flink pak slaag vraagt en zo voor emotioneel ongemak en stress zorgen.

Het kan voorkomen dat een vrouw negatief op een corrigerende tik reageert. Een reden daarvoor zou kunnen zijn, dat ze er een hekel aan heeft wanneer ze eraan herinnert wordt dat de heer des huizes de leiding heeft. In dat geval zal een corrigerende tik er niet toe leiden, dat zij haar gedrag positief bijstelt, maar eerder ongewenst gedrag uitlokken, wat uiteraard niet de bedoeling is. Door de juiste, strenge toon bij een corrigerende tik aan te slaan, kun je dat risico verkleinen.

Een heer des huizes dient zich overigens te realiseren, dat het niet altijd mogelijk is ongewenst gedrag na een corrigerende tik te voorkomen. Belangrijk is te weten dat dit ongewenst gedrag na een corrigerende tik, niet door die tik, maar door haar irritatie wordt veroorzaakt. En ook al stelt de heer des huizes zich streng op bij het uitdelen van een corrigerende tik, dan nog zal zijn vrouw soms negatief reageren. Haar reactie valt gewoon niet altijd te voorspellen.

Mocht het gewoon een keer verkeerd uitpakken, dan moet hij zichzelf geen verwijten maken, zolang hij de tik maar met overtuiging uitgedeeld heeft. En vrouwen mogen zeker niet klagen als ze een corrigerende tik krijgen, ook als ze vindt dat deze onkundig uitgedeeld is. Hun rol is om zich aan de leiding van hun heer des huizes over te geven en niet om zijn autoriteit te betwijfelen.

Wanneer een vrouw zich gaat misdragen, omdat ze zich aan een kort tevoren gegeven corrigerende tik ergert, dan moet ze onmiddellijk en streng gestraft worden. Dit is heel belangrijk omdat disrespect en ongehoorzaamheid jegens de heer des huizes niet zonder maatregelen mogen blijven. Het zou een wig tussen de heer des huizes en zijn vrouw drijven, zijn autoriteit ondermijnen en haar onderdanigheid verzwakken.

Wanneer moet je een corrigerende tik uitdelen? Er zijn een paar situaties te bedenken waarin een corrigerende tik goede diensten zou kunnen bewijzen. De eerste is wanneer er sprake is van de eerste signalen van ongewenst gedrag. Wanneer een vrouw de eerste signalen vertoont van ongehoorzaamheid, disrespect en oneerlijkheid dan is het belangrijk dat ze direct een paar keer hard op haar billen wordt geslagen. Zoals al eerder gezegd, is het in haar eigen belang dat ze actief ontmoedigd wordt om het ongewenste gedrag, dat alleen maar op een pak op haar bips voor straf kan uitlopen, ruim baan te geven. Ze is beter af met een corrigerende tik, zodat ze niet in de verleiding komt zich te misdragen.

De tweede situatie waarin een corrigerende tik uitkomst kan bieden, is wanneer de heer des huizes het gevoel heeft dat ze even aan haar eigen verantwoordelijkheden en de autoriteit van haar man herinnerd moet worden. Dit is een typische situatie voor periodieke billenkoek. Een tik is daar dan een milde vorm van. Toch is het een krachtige reminder voor haar dat haar partner de leiding heeft en dat ze zich te allen tijde respectvol, gehoorzaam, eerlijk en liefdevol dient op te stellen.

De derde situatie waarin een corrigerende tik op zijn plaats is, is wanneer een vrouw een ernstige overtreding heeft begaan, maar er onvoldoende tijd en/of privacy is om haar goed te straffen. Als het niet mogelijk is haar een ongenadig pak op haar blote bips te geven, dan kan de heer des huizes ervoor kiezen haar een paar kletsen op haar billen te geven, terwijl hij haar een goed pak slaag in het vooruitzicht stelt op een later moment. De vastberadenheid waarmee hij de corrigerende tikken uitdeelt, zullen ervoor zorgen dat ze zich goed zal gedragen tot het moment dat ze haar broek naar beneden moet doen.

Waar vindt de corrigerende tik plaats? Op haar bips natuurlijk. Maar in welke omgeving, zal van een aantal factoren afhangen. Een corrigerende tik op haar broek is het gemakkelijkst, omdat ze over het algemeen kleren aan zal hebben. De thuissituatie leent zich verder het meest voor een corrigerende tik omdat daar de privacy het beste gewaarborgd zal zijn.

Het is over het algemeen niet aan te raden een corrigerende tik uit te delen waar anderen bij zijn, zeker daar waar het kinderen betreft. Deze zullen de situatie verkeerd beoordelen of ermee aan de haal gaan of het aan anderen, zoals vriendjes of volwassenen, vertellen. Bovendien kan het hen emotioneel negatief beïnvloeden. Zelfs een kind kan het verschil tussen een speelse klap die een man zijn vrouw op haar billen geeft en een flinke klets met een corrigerende bedoeling zien. Kinderen zullen zich niet aan speels gedrag tussen hun vader en moeder storen, maar kunnen overstuur raken als ze van corrigerende maatregelen getuige zijn, omdat ze deze niet zullen begrijpen.

Het is ook niet zo’n goed idee om een corrigerende tik uit te delen in het bijzijn van andere volwassenen, omdat het mogelijk is dat deze andere mensen deze tik als geweld of mishandeling uit zullen leggen. Een dergelijk misverstand zou ertoe kunnen leiden dat deze mensen abusievelijk concluderen dat de vrouw tegen haar echtgenoot moet worden ‘beschermd’, terwijl de heer de huizes in werkelijkheid zijn vrouw tegen zichzelf probeert te beschermen. Sommige mannen zullen er bijvoorbeeld niet voor terugdeinzen hun vrouw in de supermarkt een corrigerende tik te geven, wanneer ze daar een scène schopt, met de belofte dat er als ze eenmaal thuis zijn verdere maatregelen zullen volgen. Een dergelijke tik kan alleen maar gegeven worden als de heer des huizes zich er goed van overtuigd heeft dat niemand kan zien hoe hij zijn vrouw een tik geeft, voor het geval een omstander zijn intenties verkeerd beoordeelt.

Een vrouw kan natuurlijk ook een corrigerende tik krijgen als haar billen bloot zijn. Dit zal over het algemeen voorkomen wanneer ze zich net aan het verkleden is. Haar billen zullen verder waarschijnlijk ook bloot zijn in bed of onder de douche. Het zal duidelijk zijn dat de impact van een corrigerende tik groter is wanneer een vrouw op haar blote bips geslagen wordt omdat de verschillende beschermende lagen op haar billen dan ontbreken.

Wanneer een vrouw zich ervan bewust is dat ze niet alleen constant onder toezicht van de heer des huizes staat, maar dat de mogelijkheid van een corrigerende tik altijd aanwezig is, dan zal ze stukken beter op haar houding en gedrag letten. Het natuurlijke respect en de gehoorzaamheid jegens de heer des huizes zal alleen maar toenemen als ze zo nu en dan een corrigerende tik op haar bips krijgt. Bovendien zal het haar helpen een betere vrouw en echtgenote te worden.