Periodieke billenkoek, in het Engels maintenance spanking genoemd, is een regelmatig pak op de billen dat wordt gegeven, gewoon omdat de vrouw dat nodig heeft. Het is een belangrijk onderdeel van een relatie met huiselijke discipline. Het concept is eenvoudig, maar doorgaans erg effectief. Het houdt in, dat de vrouw regelmatig een pak op haar billen krijgt om haar te laten voelen wat er gebeurt als ze zich níet goed zou gedragen en staat dus los van billenkoek voor straf. Belangrijk is dat een dergelijk pak slaag op gezette tijden plaatsvindt, dit in tegenstelling tot een corrigerend pak op haar billen, dat alleen plaatsvindt als ze het verdient. Periodieke billenkoek kan, afhankelijk van wat het paar heeft afgesproken en de frequentie die de man voor zijn vrouw nodig acht, dagelijks, wekelijks of maandelijks plaatsvinden.

 
De belangrijkste reden voor preventieve billenkoek is ervoor te zorgen dat een vrouw zich goed blijft gedragen. Natuurlijk klinkt het een beetje gek om haar een pak slaag te geven zonder dat ze iets fout heeft gedaan. Sommige mannen zullen eerder geneigd zijn dit goede gedrag te belonen, dan haar over de knie te nemen om toekomstige misdragingen te voorkomen. Dat is op zichzelf heel begrijpelijk. Het doel van periodieke billenkoek is haar er telkens aan te herinneren dat ze zich altijd te gedragen heeft en dat ze niet mag vervallen in slordig, onbeleefd of anderszins slecht gedrag. Naarmate het langer geleden is dat ze voor haar billen heeft gekregen, kan de herinnering aan de pijn gemakkelijk vervagen. Na verloop van tijd kan ze zelfs helemaal vergeten zijn, dat ze ooit voor haar billen kreeg wanneer ze zich slecht gedroeg, laat staan dat het een onplezierige en pijnlijke ervaring was. Een periodiek pak slaag herinnert haar eraan dat een pak slaag echt pijn doet en dat ze echt haar best moet doen zich zo te gedragen, dat er geen reden voor straf is.

Een tweede reden om een vrouw periodiek billenkoek te geven is om haar te straffen voor eventuele overtredingen die ze begaan heeft sinds ze voor het laatst voor haar billen kreeg, of dat nu periodiek of voor straf was. Zo kunnen er sindsdien bepaalde dingen zijn voorgevallen die ze alweer vergeten is, of dingen waarvan ze weet dat ze er een pak slaag voor heeft verdiend, maar die er toch tussendoor geglipt zijn. Periodieke billenkoek is een ideale manier om dit soort misdragingen op gezette tijden aan te pakken. Het voorkomt dat kleine kwesties zich gaan opstapelen en kunnen uitgroeien tot een probleem dat een serieuze bedreiging voor de goede verstandhouding en haar relatie vormt. Het pak slaag zorgt ervoor dat ze met een schone lei verder kan met haar leven en haar relatie, zonder dat onopgeloste kwesties en onbestrafte misdragingen onderhuids door blijven sudderen.


Een derde reden voor periodieke billenkoek is dat dit een goede gelegenheid is om haar logboek te controleren. De vrouw kan dagelijks een logboek (of dagboek of aantekenboek of wat dan ook) bijhouden. Hierin noteert ze haar gedachten, gevoelens, wat ze gedaan en gezegd heeft, en dan met name de zaken waarvan ze weet dat ze er straf voor verdient, zoals onhebbelijkheden en leugentjes. Het logboek wordt dan bekeken als het weer tijd is voor een periodiek pak op haar billen. Hij leest dan de aantekeningen die zij gemaakt heeft sinds de vorige keer. Zo kan hij erachter komen wat haar gedachten zijn geweest en wat ze gedaan heeft. Ze kan al haar misdragingen, twijfels en gevoelens noteren, in de veilige wetenschap dat hij ze zal lezen en haar zal straffen voor die dingen waarvoor ze ook straf verdient. Een logboek is een uitstekende manier om er voor te zorgen dat een vrouw altijd rekenschap voor haar daden moet afleggen en dat haar man haar consequent en grondig straft, zodat ze zich veilig, geborgen en geliefd voelt. Het bijhouden van een logboek is een goede manier voor een vrouw om zich, in het bijzonder in de context van een relatie met huiselijke discipline, te ontwikkelen. Daarbij is een periodiek pak op de billen een mooi moment om haar logboek door te nemen en zo eventuele benodigde straf in dat periodieke pak billenkoek op te nemen.

 
Een vierde reden voor periodieke billenkoek is dat dit de intieme band tussen man en vrouw versterkt. Deze vorm van intimiteit is de beloning van het geven en ondergaan van deze periodieke billenkoek. Het is het soort intimiteit die stellen ervaren als ze nog volop verliefd zijn. De billenkoek en alles wat eromheen hangt in een relatie met huiselijke discipline, is een manier om deze intimiteit steeds weer op gang te brengen en dat is de reden dat veel vrouwen zich hiertoe voelen aangetrokken of er nieuwsgierig naar zijn. Ze proberen het gevoel terug te krijgen, dat ze door hun partner geliefd, beschermd en gekoesterd worden.

Een vijfde reden waarom periodieke billenkoek zo nuttig kan zijn, is dat het de sinds het laatste pak op haar billen opgekropte en opgebouwde spanningen kan wegnemen. Een pak billenkoek is voor een vrouw een krachtige manier om negatieve emoties los te laten, zeker als ze lang en hard genoeg wordt geslagen om haar tot tranen te brengen. Tranen bevatten veel met stress verband houdende chemische stoffen, dus is een huilbui een goede manier om van stress bevrijd te worden, zoals veel vrouwen trouwens allang weten. Billenkoek in het algemeen heeft niet altijd hetzelfde bevrijdende effect, hoewel dat bij sommige vrouwen wel het geval kan zijn. Billenkoek uit erotische motieven mist vaak de krachtige emoties die bij een flinke strafsessie wel naar boven komen. Daarom hebben de meeste vrouwen een strafsessie of periodieke billenkoek nodig om verlost te worden van hun sinds hun laatste pak slaag opgebouwde negatieve gevoelens. Daarom heeft men het ook wel over therapeutische en stressverlagende billenboek om het effect van dit soort sessies te beschrijven.


Een zesde reden waarom een periodiek pak slaag zowel voor de vrouw als het stel nuttig is, heeft te maken met het regelmatige karakter ervan. Een periodiek pak voor haar billen maakt een vrouw eens en temeer duidelijk, dat haar partner zich volledig aan de door hen afgesproken levenswijze met huiselijke discipline houdt. Er zijn mannen die zich niet aan de afspraak houden hun vrouw te straffen wanneer zij zich misdraagt. Dat kan zijn omdat hij te moe is, het te druk heeft of eenvoudig omdat hij bang is om de regie echt in handen te nemen en haar het pak op haar billen te geven dat ze zo verdient. Periodieke billenkoek is de eenvoudigste oplossing voor de belemmeringen die een man voelt om zijn vrouw over de knie te leggen. Wanneer ze regelmatig een flink pak op haar billen krijgt, weet ze dat haar man zich volledig aan hun afspraken over discipline in hun relatie zal houden.

Een regelmatig pak op haar billen is voor de vrouw steeds een bevestiging dat haar man echt om haar geeft. Het laat haar zien, dat hij genoeg om haar geeft om haar regelmatig over de knie te nemen en dat hij haar belangrijk genoeg vindt om zich de inspanning van een regelmatig pak billenkoek te getroosten.

Een zevende reden voor periodieke billenkoek is heel belangrijk. Veel vrouwen hunkeren naar de intimiteit met hun partner. Dit intense verlangen kan een vrouw ertoe brengen zich opzettelijk te misdragen om een pak op haar billen uit te lokken. Dergelijk wangedrag wordt in het Engels ook wel “bratting” genoemd, wat eigenlijk betekent: zich gedragen als een vervelend kind. Een vrouw kan zich dit gedrag bewust aanmeten. Zo kan een vrouw die naar een pak slaag verlangt, expres vreselijk gaan lopen klieren. Maar het kan ook onbewust gebeuren, zodat de vrouw niet eens in de gaten heeft waarom ze zo doet. Bratting kan dus vervelend zijn, zeker als het onbewust gebeurt. De beste manier om dit te voorkomen is om haar regelmatig een pak slaag te geven, volgens schema, gewoon omdat ze het nodig heeft. Een regelmatig pak slaag zal ieder verlangen bij een vrouw wegnemen om zich als een vervelend kind te gaan gedragen, omdat ze de intimiteit en liefde waarnaar ze verlangt automatisch bij elke periodieke spanking krijgt.

Een achtste reden voor periodieke billenkoek is om haar onderwerping aan haar partner te bevestigen en aan te moedigen. Het op regelmatige basis toedienen van een pak slaag verplicht de man om in de relatie op gezette tijden de dominante rol op zich te nemen, of hij daar op dat moment nu zin in heeft of niet. In zekere zin functioneert deze vorm van discipline als dominantie- en assertiviteitstraining voor de man, omdat hij door middel van de billenkoek de leiding over zijn vrouw of vriendin moet nemen. Tijdens een disciplinaire sessie moet hij haar mentaal en fysiek volledig de baas zijn. Evenzo moet een vrouw zich onderwerpen aan het pak slaag dat haar partner haar geeft. Ze geeft fysiek, mentaal en emotioneel geheel het heft uit handen aan haar partner, de heer des huizes, totdat hij vindt dat ze genoeg gestraft is. En hoewel ze tijdens het pak slaag kan praten of gillen wat ze wil, ze heeft geen invloed op het verloop ervan, omdat de regie volledig in handen van haar man is. Een pak slaag is een zeer intense ervaring voor haar. Het herinnert haar eraan dat ze heeft ingestemd met de huiselijke discipline. Het herinnert haar eraan dat ze heeft besloten zich heel bewust aan het leiderschap, mentorschap en discipline van haar man te onderwerpen. Een fiks periodiek pak op haar billen herinnert haar eraan dat ze van hem is. Dit gevoel dat ze met huid en haar aan hem toebehoort, is een heel vertrouwd en geruststellend gevoel voor een heleboel vrouwen. Ze voelen zich geliefd en gewaardeerd door hem.

Een manier om een periodiek pak slaag toe te dienen is om dit hetzelfde uit te voeren als een strafsessie. Dat wil zeggen met dezelfde rituelen, woorden, voorbereiding, positie, in de hoek staan, als wanneer ze gestraft wordt voor gedrag. Dit betekent dan ook dat ze even veel klappen (of een even lang pak slaag) krijgt als bij een gewoon pak slaag voor straf. Sommige mensen vinden het ideaal als een periodiek pak slaag identiek is aan een gewoon pak slaag voor straf, omdat het de vrouw laat zien wat er gebeurt als ze zich werkelijk misdraagt. Ze vinden het zinloos om haar een paar onbeduidende tikjes op haar billen te geven met de waarschuwing zich tot de volgende sessie goed moeten gedragen. Een halfzachte aanpak werkt niet. Een pak slaag waar geen overtuiging achter zit werkt niet.

Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om periodieke billenkoek af te laten wijken van een strafsessie.

De volgende kwestie waarover een stel of de heer des huizes ten aanzien van periodieke billenkoek een beslissing moet nemen, is over de frequentie ervan. Een strakke regelmaat is hierbij belangrijker dan de uiteindelijke frequentie, hier moet dus vanaf het begin duidelijkheid over zijn. Natuurlijk kan het gekozen schema later altijd aangepast worden als hier behoefte aan is.

Gebrek aan regelmaat kan de hele methodiek teniet doen. Als de periodieke billenkoek in een bepaalde week niet gegeven kan worden, vanwege bijvoorbeeld ziekte of een andere dringende reden, dan dient er uitstel gegeven te worden, geen afstel! Als er afstel volgt, loopt de vrouw een hele week haar pak slaag mis, waardoor de periode tussen twee periode spankings vergroot wordt tot 14 dagen. Zo’n lange pauze zal er waarschijnlijk tot zoveel opgekropte frustraties en wangedrag leiden, dat er een of meer strafsessies nodig zijn om dit te corrigeren. Een betere oplossing is om het een dag uit te stellen.


Hoewel het met het veranderen van de relatie (en hopelijk ook met de verbetering van het gedrag van de vrouw) mogelijk is de frequentie te wijzigen, is het belangrijk dit niet te vaak te doen. De reden hiervoor is eenvoudig – als de man steeds veranderingen aanbrengt in het schema, zal de regelmaat en de vastigheid verdwijnen. Er zijn geen harde richtlijnen over wat vaak is en wat niet, behalve dan de stemmingen en het gedrag van de vrouw, wat nu precies de zaken zijn waar huiselijke discipline om draait.


Periodieke spanking biedt vele voordelen. De vrouw wordt eraan herinnerd hoe een pak op haar billen voelt. Ze wordt eraan herinnerd dat een pak slaag onplezierig is en pijn doet. Ze wordt eraan herinnerd dat ze deel uitmaakt van een paar dat huiselijke discipline in hun relatie heeft geïntegreerd. Het herinnert haar eraan dat haar partner het recht heeft haar een pak slaag te geven als ze de fout ingaat en dat dit recht er echt is, en niet slechts in haar verbeelding. Ze kan zichzelf niet wijsmaken dat het lang geleden in een dronken bui is afgesproken en dat het nooit zal gebeuren. Het is geen loos dreigement, het gebeurt echt. Haar verantwoordelijkheden als vrouw zijn ook echt, niet denkbeeldig. Ze kan gewoon over de knie gelegd worden als ze zich misdraagt. Ze wordt eraan herinnerd dat haar partner, de heer des huizes, zich ZEER SERIEUS van zijn taak zal kwijten om huiselijke discipline in hun relatie toe te passen. Ze wordt er aan herinnerd dat hij goed gedrag van haar verwacht. Ze wordt eraan herinnerd dat hij serieus werk maakt van hetgeen ze hebben afgesproken, ook als dat hem moeite en zelfdiscipline kost. Ze wordt er aan herinnerd dat huiselijke discipline tweerichtingsverkeer is, net zoals het haar het nodige kost om zich regelmatig aan haar partner te onderwerpen, het hem ook het nodige kost om haar te bestraffen en de grenzen van het toelaatbare in de gaten te houden.


Na een periodiek pak billenkoek zal ze zich geliefd en gewaardeerd voelen. Ze wordt omringd èn beschermd door sterke mannelijke kracht, een kracht die de liefde en vastberadenheid in zich herbergt om haar te straffen wanneer dat nodig is. De periode na een pak slaag kenmerkt zich door intimiteit en tederheid, een periode die vaker ervaren zou moeten worden, dan alleen na een pak slaag voor straf. Periodieke billenkoek kan op een veilige en gezonde manier in die behoefte voorzien.

Er zijn veel stellen die huiselijke discipline beoefenen en die een pak op de blote bips als straf hanteren om fouten van een vrouw te corrigeren, maar die geen gebruik maken van ‘periodieke billenkoek’. Soms verzet de man zich daartegen, omdat hij denkt dat het geen pas geeft een vrouw die niets gedaan heeft een pak op haar billen te geven. In andere gevallen is het juist de vrouw die categorisch weigert zich te laten straffen als ze niets gedaan heeft.


Het vergt de nodige moed, geloof en wijsheid om een goed en effectief schema van periodieke billenkoek te hanteren. De heer de des huizes moet er vertrouwen in hebben dat het zijn vruchten zal afwerpen. Hij moet de moed hebben haar een pak op haar bips te geven als er strikt genomen geen reden voor is. En hij moet de wijsheid hebben om in te zien hoe zij er baat bij kan hebben als ze periodiek een pak slaag krijgt. Zijn vrouw zal er vertrouwen in moeten hebben dat haar man het echt voor haar eigen bestwil doet. Ze moet de moed hebben het pak slaag te accepteren, ook als ze dat niet verdiend heeft. En ze moet over de wijsheid beschikken in te zien dat zich overgeven aan een periodiek pak billenkoek goed voor haar is, of ze dat nu verdiend heeft of niet.


Wanneer een vrouw voor het eerst een periodiek pak op haar bips krijgt, dan is dat vaak een interessante ervaring voor haar. Ze zal over het algemeen verbaasd zijn over hoe goed ze zich na afloop voelt. Niet direct na het pak slaag, als haar billen nog gloeien, maar wel in de loop van de dag of avond, en de dagen erna. Die eerste keer zal ze denken, dat ze totaal geen emoties bij het pak op haar billen zal hebben, of juist dat ze een enorme weerstand tegen dat onterecht gegeven pak slaag zal voelen. Maar als haar man haar eenmaal een stevig periodiek pak op haar blote billen heeft gegeven, zal ze over het algemeen geen weerstand voelen, maar verbazingwekkend genoeg, juist een gevoel van vrede, rust, kalmte, liefde en geluk.

De meeste vrouwen die door hun man aangezet worden tot het ondergaan van periodieke billenkoek hebben een dergelijke ervaring. Veel vrouwen staan er aanvankelijk nogal gereserveerd tegenover, omdat het volstrekt zinloos lijkt. Toch blijkt het erg goed te werken en periodieke billenkoek kan echt een positieve wending aan iemands leven geven. Wie kan nu bedenken, dat een vrouw zich, wanneer ze zonder aanleiding op haar bips krijgt, geliefd, veilig, bevredigd en vrouwelijk voelt?


Een vrouw heeft periodieke billenkoek nodig om haar te helpen het beste uit zichzelf te halen. Een pak voor slaag voor straf is er voor de gevallen dat ze iets verkeerds doet. Een dergelijke straf zorgt ervoor, dat een vrouw die zich loopt te misdragen met dat gedrag stopt; dat met een negatieve situatie wordt afgerekend. Een periodiek pak slaag wordt juist gegeven als er helemaal geen negatieve situatie is. Waarom is het dan toch noodzakelijk? Omdat billenkoek in de huiselijke discipline zowel in neutrale als negatieve situaties kan worden gebruikt.


In een NEGATIEVE situatie krijgt een vrouw een pak op haar bips om er voor te zorgen dat ze zich weer goed gaat gedragen. Omdat ze het nodig heeft vanuit een negatieve situatie naar een neutrale gebracht te worden. Ze moet voor haar eigen bestwil een pak slaag krijgen, zodat ze ophoudt zich te misdragen. Als ze vervolgens gestraft is en haar gedrag vergeven is, zal haar gedrag weer normaal zijn. Het kan zelfs iets beter zijn dan voorheen. Maar in essentie hebben we het dan over gedrag wat we van ieder volwassen mens mogen verwachten.

In een NEUTRALE situatie daarentegen, kan men een vrouw een periodiek pak op haar billen geven om haar vanuit een neutrale, in een positieve toestand te brengen. Meestal heeft ze zich goed gedragen als ze een periodiek pak op haar billen krijgt. Haar gedrag is normaal en acceptabel en ze hoeft daarom niet gestraft te worden. Dus brengen alle gunstige effecten van een pak billenkoek, zoals meer liefde, meer overgave, meer vrouwelijkheid, enzovoort, haar in een betere gemoedsgesteldheid en zorgen ze dat ze zich beter gedraagt dan gewoonlijk. Door een periodiek pak slaag komt ze vanuit een neutrale zone in een positieve, waarin ze een beter mens dan gewoonlijk is. Ze voelt zich gelukkiger, is minder snel geïrriteerd, is liefdevoller, meer liefhebbende en vrouwelijker, ze geeft zich meer over en voelt een diepe tevredenheid. Wanneer een vrouw dit ervaart, voelt ze zich erg goed. Tegen de verwachting in voelt ze zich geweldig. En dat is nu precies de bedoeling van periodieke billenkoek, om haar vanuit een neutrale in een positieve toestand te brengen.


De reden voor een periodiek pak billenkoek is niet alleen om een vrouw eraan te herinneren dat zij zich goed, respectvol, liefhebbend, onderworpen, gehoorzaam en eerlijk dient te gedragen. Het geeft haar telkens ook weer een positieve kijk op het leven. Wanneer haar gedrag redelijk neutraal is wanneer ze een periodiek pak op haar billen krijgt, zal ze zich daarna altijd beter voelen en gedragen. Omdat er niet met vervelend gedrag afgerekend behoeft te worden, zal het resultaat van periodieke billenkoek zijn, dat ze in een positievere gemoedstoestand wordt gebracht, waarin ze zich beter voelt en zich beter gedraagt dan ervoor.

Dat een heer des huizes zijn vrouw een periodiek pak op haar blote bips geeft is een liefdevolle daad, omdat er veel positiviteit mee gepaard gaat. Het is niet nodig dat hij haar straft: ze heeft immers niets verkeerd gedaan. Het gelouterde gevoel, de overgave, de gehoorzaamheid, het gevoel door hem geliefd te worden, maakt dat ze zich een beter mens voelt. Een vrouw is niet alleen beter af met een periodiek pak op haar billen, iedereen in haar omgeving profiteert ervan. Als ze zich een betere, gelukkigere en liefdevollere vrouw voelt, dan zal iedereen die met haar in contact komt de aanwezigheid van haar positieve energie voelen. Daarom is een periodiek pak slaag zo goed voor een vrouw, haar echtgenoot en iedereen in haar omgeving: omdat het haar een beter en gelukkiger mens maakt.


Een ander voordeel van een periodiek pak op de billen is dat dit aan een consequent beleid bijdraagt. Dit consequente beleid houdt in dat de heer des huizes de afgesproken regels voortdurend en betrouwbaar handhaaft, dus dat hij zijn vrouw straft als ze haar boekje te buiten gaat. Als ze zich niet weet te gedragen krijgt ze een pak op haar blote billen. Misschien niet à la minuut, maar ze kan er wel verzekerd van zijn, dat fout gedrag van haar kant steevast met een flink pak op haar blote billen wordt beantwoord. Zoals is aangegeven in het artikel over ‘consequentheid’, willen alle vrouwen graag dat hun heer des huizes consequent is, maar dat is vaak niet het geval. Dat komt, omdat dit niet altijd even gemakkelijk is voor mannen, zeker voor hen met weinig ervaring in het bestraffen van gedrag van hun vrouw. Het vergt oefening zich consequent op te stellen, maar hoe kan een man zich hierin bekwamen als zijn vrouw zich over het algemeen wel goed gedraagt? De enige kans om te oefenen is dan als ze een pak op haar bips verdiend heeft omdat ze zich niet heeft weten te gedragen.

De oplossing voor dit probleem is natuurlijk periodieke billenkoek. Niet alleen herinnert een periodiek pak slaag een vrouw eraan dat ze zich netjes dient te gedragen, maar het geeft een man ook de gelegenheid om zich erin te bekwamen haar over de knie te leggen. Het helpt hem te leren consequent te worden, ook al bestraft hij haar met periodieke billenkoek niet omdat ze haar boekje te buiten gegaan is. Omdat een pak slaag voor straf niet zo vaak voorkomt, kan het hele proces van een vrouw naar de slaapkamer sturen, haar te laten gehoorzamen, te zorgen dat ze haar bips bloot maakt, haar over de knie te leggen en haar op haar billen te geven tot ze moet huilen, iets zijn waar hij als een berg tegenop ziet.

Een periodiek pak slaag kan het voor een man gemakkelijker maken, omdat hij zo regelmatig ervaring op kan doen. Het zorgt ervoor dat het een gewoonte wordt dat hij zijn vrouw een pak op haar bips geeft om haar gehoorzaamheid, overgave, vrouwelijkheid, respect, eerlijkheid en liefde bij te brengen. In plaats van haar zo af en toe een pak op haar billen te geven, omdat ze zich niet heeft weten te gedragen, geeft hij haar regelmatig een periodiek pak slaag. En wanneer ze zich dan echt misdragen heeft, dan is hij bereid en voorbereid om op zijn strepen te gaan staan en haar het pak slaag te geven dat ze nodig heeft. Hij is er dan altijd klaar voor haar welke les dan ook over haar houding en gedrag te leren.