In de levensstijl van de huiselijke discipline, wordt de vrouw onderworpen aan de discipline waarvan de heer des huizes vindt dat ze nodig heeft. Als ze over de schreef gegaan is krijgt ze voor straf een pak op haar billen dat haar moet leren zich aan de regels te houden. Wanneer ze zich negatief opstelt zal haar door middel van een pak slaag worden bijgebracht dat ze een meer positieve attitude zal moeten hebben. Als ze tegenwerkt terwijl haar man haar straft, dan zal ze een extra pak op haar bips krijgen om haar duidelijk te maken dat ze in dergelijke gevallen mee dient te werken.

De heer des huizes zal haar regelmatig een periodiek pak billenkoek geven om ervoor te zorgen dat ze haar verantwoordelijkheden niet vergeet. Dit is een belangrijk deel van de huiselijke discipline omdat het actief bouwt aan gehoorzaamheid, respect en eerlijkheid. In tegenstelling tot een pak slaag voor straf, dat af moet rekenen met misdragingen, helpt een periodiek pak op haar billen de fundamenten te leggen voor gehoorzaamheid, respect en eerlijkheid. Periodieke billenkoek refereert aan goed gedrag, zodat ze nog beter gedrag kan ontwikkelen.

Soms, zal de heer des huizes een preventief pak op de billen geven om een vrouw te stimuleren zich goed te gedragen in situaties waarin ze in het verleden de mist is ingegaan. De preventieve straf behelst een pak op de bips vóór de situatie waarin ze in het verleden de plank heeft misgeslagen.

Het kan ook voorkomen dat een heer des huizes besluit zijn vrouw een pak op haar billen te geven zonder dat dit een speciale aanleiding heeft. Een pak slaag ‘om toch’ wordt ook wel ‘overgave-billenkoek’ genoemd. Overgave-billenkoek kan op ieder gewenst ogenblik gegeven worden, maar wordt niet voor straf gegeven. Het betreft dus geen billenkoek voor straf.

Overgave-billenkoek is ook geen onderdeel van periodieke billenkoek. Het wordt niet ingepast in het schema van periodieke billenkoek. Overgave-billenkoek kan op ieder gewenst moment gegeven worden, maar niet binnen het schema van periodieke billenkoek.

Overgave-billenkoek heeft ook niets met preventieve billenkoek te maken. Het wordt niet gegeven als een vrouw zich in een situatie gaat begeven waarin ze in het verleden nogal eens in de fout gegaan is. Het kan op ieder gewenst moment gegeven worden, maar heeft geen relatie met activiteiten die de vrouw in de nabije toekomst gaat ondernemen.

Wat is overgave-billenkoek dan eigenlijk wel? Het klinkt op zijn zachtst gezegd nogal oneerlijk. De beste manier om die vraag te beantwoorden is de redenen waarom overgave-billenkoek gegeven wordt eens onder de loep te nemen.

Overgave-billenkoek wordt gegeven wanneer de heer des huizes zijn vrouw eraan wil herinneren dat ze zich dient over te geven. Er is geen specifieke aanleiding voor een dergelijk pak slaag. Het wordt niet gegeven omdat ze zich niet gedragen heeft en ook niet uit periodieke of preventieve overwegingen.

Vaak zal de heer des huizes op zijn mannelijke intuïtie afgaan als hij een pak slaag ter bevordering van de overgave geeft. Hij zal instinctief aanvoelen wanneer zijn vrouw een pak slaag nodig heeft om haar eraan te herinneren dat ze zich aan zijn autoriteit dient over te geven of als hij haar eraan wil herinneren dat ze zich gehoorzaam, respectvol en eerlijk dient te gedragen. In plaats van te wachten tot ze weer een periodiek pak op haar bips krijgt, kan hij besluiten tot het toedienen van overgave-billenkoek.

Het belangrijkste aspect van overgave-billenkoek is dat het de vrouw overgave bijbrengt. Daar deze overgave al deels aanwezig is, ze is per slot samen met haar man een aanhangster van de huiselijke discipline levensstijl, zal overgave-billenkoek de overgave alleen nog maar vergroten.

Overgave is de kern van de huiselijke discipline levensstijl omdat overgave de sleutel is van haar vrouwelijkheid. Iedere vrouw die haar vrouwelijkheid belangrijk vindt zal begrijpen hoe belangrijk overgave voor een vrouw is. Overgave is de kern van de vrouwelijkheid omdat de vrouwelijke beleving van seksualiteit gebaseerd is op overgave. Gedurende de geslachtsdaad is de vrouw passief, niet actief. Ze geeft zich over, is niet dominant. Ze opent haar benen om de man de gelegenheid te bieden haar seksueel te penetreren. Zonder overgave zou er geen geslachtsgemeenschap zijn, geen plezier en geen liefde.

Alle heteroseksuele seks in afhankelijk van de overgave van de vrouw aan de man. De vrouw kan de man niet penetreren. Penetratie is een actief proces. Gepenetreerd worden is passief. Gepenetreerd worden is daarom inherent aan overgave. Wanneer een vrouw zich in seksueel opzicht aan haar man overgeeft, dan bevestigd ze haar vrouwelijkheid en vervult ze haar rol als vrouw. Het ontkennen van haar overgave staat gelijk aan het ontkennen van haar vrouwelijkheid.

Laten we teruggaan naar het onderwerp van de overgave-billenkoek. De bedoeling van deze vorm van billenkoek is om haar te herinneren aan de overgave. Het is een techniek die haar vrouwelijkheid oppoetst door haar te wijzen op de noodzaak tot overgave. De heer des huizes kan haar een pak op haar bips geven wanneer hij het idee heeft dat het nodig is om de vrouw op de noodzaak tot overgave te wijzen. Dus, hoewel het lijkt of het pak slaag willekeurig gegeven wordt en ‘om toch’ is, is het daarentegen zorgvuldig gekozen en dient het als een doel. Het is geen oefening in willekeurige wreedheid omdat het met een bepaalde bedoeling gegeven wordt. Het primaire doel is de overgave. Voor een vrouw is dit erg belangrijk. Alles wat de overgave bevorderd is belangrijk voor een vrouw.

Een belangrijk deel van de vrouwelijke overgave is gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid is een natuurlijk en centraal onderdeel van de relatie van de vrouw met de heer des huizes. Het is een klassieke huwelijksbelofte van de vrouw om haar echtgenoot te gehoorzamen. Vrouwen zijn gehoorzaam aan hun echtgenoot omdat ze accepteren dat er maar één leider in een relatie en een gezin kan zijn. Het is net als in een vliegtuig – ook al is er een piloot en een copiloot, toch kan maar één van hen het vliegtuig besturen. Als ze beiden het vliegtuig in een andere richting willen sturen, dan loopt het vliegtuig de kans neer te storten. Daarom heeft de piloot meer gezag, hetgeen wil zeggen dat zijn beslissingen altijd voor die van de copiloot gaan.

Wanneer de heer des huizes ontdekt dat zijn vrouw moeite heeft met gehoorzamen zou hij haar overgave-billenkoek kunnen geven. Een dergelijk pak slaag kan haar helpen zich gehoorzamer op te stellen zodat onnodige wrijvingen voorkomen worden. Een vrouw kan enorm profiteren van gehoorzaamheid. Het komt haar relatie en haar gezin ten goede.

Natuurlijk is het zo dat een vrouw die zich erg ongehoorzaam gedraagt een ongenadig pak op haar blote bips verdiend. Het is echter niet zo dat iedere vorm van ongehoorzaamheid in aanmerking komt voor een pak op de billen voor straf. Soms betreft het een minieme vorm van ongehoorzaamheid of vertoont ze eerste signalen van iets dat zou kunnen uitgroeien tot ongehoorzaamheid. Het is dan in haar belang dat de heer des huizes besluit tot overgave-billenkoek. Het pak slaag zal haar niet alleen herinneren aan de noodzaak van overgave maar ook die tot gehoorzaamheid. Het zal haar duidelijk maken dat ze te allen tijde dient te gehoorzamen, niet alleen als ze er zin in heeft.

Het is ook goed dat overgave-billenkoek gegeven wordt zonder dat de vrouw een signaal van ongehoorzaamheid heeft afgegeven. Ze hoeft geen ongehoorzaamheid geëtaleerd te hebben, zelfs niet heel subtiel om de heer des huizes de rechtvaardigheid te geven om overgave-billenkoek uit te delen. Hij heeft het recht om haar te herinneren dat ze gehoorzaam moet zijn. En als ze al gehoorzaam is zal overgave deze gehoorzaamheid alleen nog maar vergroten. Het is dan geen straf voor goed gedrag, maar een aanmoediging nog gehoorzamer te worden.

Een andere belangrijke reden waarom overgave-billenkoek nuttig is, is dat ze merkt dat de man het voor het zeggen heeft. Het laat merken dat zij te allen tijde onder zijn autoriteit staat. Het is deze autoriteit die maakt dat de heer des huizes kan besluiten haar over de knie te leggen als hij denkt dat dit nodig is. Het is de autoriteit van de heer des huizes die zijn leiderschap faciliteert. Het is deze autoriteit die zijn vrouw en zijn gezin beschermd.

Bedenk hierbij wel dat de vrouw in veel gevallen niet bewust vergeet dat ze zich dient over te geven. Soms gebeurt dit onbewust. Dit geldt echter niet als excuus en mag er niet toe leiden dat ze haar overgave-billenkoek ontloopt. Een liefdevolle heer des huizes zal te allen tijde overgave-billenkoek geven als hij de overtuiging heeft dat dit in haar belang is. Als leider is hij verantwoordelijk voor het gedrag van zijn vrouw en het welzijn van zijn gezin. Door middel van de overgave-billenkoek kan hij haar ervan bewust maken dat ze onder zijn autoriteit valt. Dit is een positief signaal dat hij de leiding heeft en dat hij handelt in het belang van een ieder.

Waarom is overgave-billenkoek niet wreed? Sommige mensen vinden dat een pak op de billen alleen maar voor straf moet worden gegeven. Ze vinden andere vormen van billenkoek niet nodig. Anderen vinden dat periodieke billenkoek helpt de overgave, gehoorzaamheid, respect, eerlijkheid en vrouwelijkheid te vergroten. Veel mensen begrijpen dat een pak slaag wegens tegenwerking noodzakelijk is om de goede gang van zaken tijdens het strafproces te garanderen. En ook al zullen ze het niet leuk vinden, zullen veel vrouwen begrijpen dat ongehoorzaamheid tijdens een straf niet getolereerd kan worden en bestraft dient te worden. Sommige mensen vinden dat een pak slaag ter preventie gelijk staat aan straffen voor dat ze iets fout gedaan heeft en zullen daarom geen billenkoek ter preventie geven. Anderen zijn ervan overtuigd dat een pak slaag ter preventie juist misstappen kan voorkomen, wat ook het uiteindelijke doel is van billenkoek ter preventie.

Maar niet iedereen begrijpt het doel van overgave-billenkoek. Omdat het te allen tijde gegeven kan worden, ter eenzijdige beoordeling van de heer des huizes, komt het op sommige mensen nogal onredelijk over.

En het zou ook vreemd zijn, als een vrouw niet van overgave-billenkoek zou profiteren. Ze zal er vorderingen door maken ten aanzien van overgave, gehoorzaamheid en respect voor de autoriteit van de heer des huizes. Iedere keer als ze op haar billen krijgt zal ze haar eigen vrouwelijkheid ervaren. Dit is een positieve opbrengst.

Soms zal een vrouw overgave-billenkoek krijgen maar zich desondanks blijven misdragen. Vaak zal dit gedrag voortkomen uit een gevoel van rebellie of onrechtvaardigheid dat ze aan overgave-billenkoek onderworpen wordt ondanks dat ze niets op haar kerfstok had.

Is dit een teken dat de overgave-billenkoek zijn doel voorbij geschoten is? Wordt in een dergelijk geval in plaats van overgave juist rebellie in de hand gewerkt? Nee, helemaal niet. Het gedrag dat volgt op overgave-billenkoek is het gevolg van een veel dieper probleem dat ze waarschijnlijk met overgave heeft. Overgave-billenkoek heeft een veel dieper liggend probleem bloot gelegd.

Vrouwelijke misdragingen die volgen op een straf moeten nooit worden uitgelegd als een falend beleid of als een falende aanpak van de heer des huizes. Het is alleen maar een teken dat de vrouw meer straf nodig heeft om zich te kunnen overgeven.

Hoe dient overgave-billenkoek toegediend te worden? Dat zal van man tot man verschillen. Het verschilt ook van situatie tot situatie, daarom is niet een kant en klare techniek aan te reiken. Er is niet één enkele techniek te noemen waar niet van afgeweken kan worden. Je kunt op heel veel verschillende manieren overgave-billenkoek toedienen. De keuze hangt af van de inschatting van de heer des huizes wat zijn vrouw op dat moment nodig heeft. Zoals altijd, ligt de uiteindelijke beslissing bij hem. Hij kent zijn vrouw het beste en weet het best wat goed voor haar is. Daarom heeft hij het recht het aan te pakken op de manier die hem het beste lijkt.

Er bestaat een enorme variatie in de wijze waarop overgave-billenkoek toegediend wordt. Het eerste aspect is bijvoorbeeld de duur van een pak slaag bij overgave-billenkoek. Er is geen goede of foute aanpak bij dit onderwerp omdat van vrouw van vrouw verschillend is wat ze nodig heeft. Verder kan het van keer tot keer verschillen wat de heer des huizes met het pak slaag wil bereiken.

Natuurlijk kan in het algemeen gesteld worden dat een langer durend pak op de billen altijd beter is dan een korter durend. Een langer durend pak op haar bips zal een langer durend effect op haar hebben. Ook is de kans dat ze moet huilen dan groter. Het is dan waarschijnlijker dat de les over overgave binnenkomt. Het zal zorgen dat haar billen pijnlijker zijn en het zal haar beter duidelijk maken dat het belangrijk is dat ze zich te allen tijde overgeeft aan de heer des huizes.

Daarom geven veel mannen er de voorkeur aan hun vrouw een langdurend pak op hun blote bips te geven om de overgave te bevorderen. Ze willen dat hun vrouw zich één en ander nog een poosje zal herinneren. Ze willen er zeker van zijn dat ze haar lesje geleerd heeft.

Op andere momenten zal de heer des huizes de voorkeur geven aan een minder langdurend pak slaag. Een kortdurend pak slaag is kan ook genoeg indruk maken. Het kan zo zijn dat de heer des huizes niet veel tijd heeft. Door zijn vrouw korter overgave-billenkoek te geven kan hij zowel haar een lesje leren als aan andere dingen toekomen.

Sommige vrouwen hebben aan een kort pak op hun bips genoeg om er hun voordeel mee te doen. Er is niet veel nodig om het niveau van overgave op peil te brengen. Een pak op hun billen hoeft dan niet al te lang te duren om het beoogde resultaat te bereiken.

In sommige gevallen zal de heer des huizes zijn vrouw effectief in tranen kunnen brengen, ook als het om een relatief kortdurend pak slaag gaat. Dit is erg gunstig voor de vrouw. Hoe gehoorzamer ze is en hoe beter ze zich kan overgeven, hoe groter de kans dat ze door een relatief kort pak slaag in tranen gebracht kan worden. In het algemeen gesproken is het dus een combinatie van de kwaliteiten van de heer des huizes en het vermogen van de vrouw om zich over te kunnen geven, die maakt dat de tranen vrij snel zullen stromen.

Het volgende belangrijke aspect bij overgave-billenkoek is of het pak slaag ter plekke gegeven wordt of dat een vrouw eerst naar de plaats moet gaan waar ze gewoonlijk een pak op haar billen krijgt. Voor een normale straf en voor periodieke billenkoek wordt een vrouw gewoonlijk in de echtelijke slaapkamer gestraft omdat deze plek de privacy biedt die nodig is om een vrouw te straffen.

In het geval van overgave-billenkoek echter, kan de heer des huizes ervoor kiezen het pak slaag ter plekke toe te dienen (ervan uitgaande dat er zich geen problemen met de privacy zich voordoen).  Dit vergroot het ‘boter bij de vis’ principe van overgave-billenkoek. Hij kan haar het pak slaag aanzeggen, vervolgens haar bips bloot maken, zodat ze binnen een minuut op haar billen krijgt.

Onmiddellijkheid is een belangrijke factor als het aankomt op effectieve toediening van overgave-billenkoek. Onmiddellijkheid laat de vrouw de autoriteit die haar man over haar heeft goed merken. Ze zal op ieder moment van de dag ervaren wie de baas is. Ze zal zich realiseren dat zij onder zijn autoriteit staat en dat hij ieder moment dat hij dit nodig acht, tot actie kan overgaan.

Het ‘boter bij de vis’ karakter van overgave-billenkoek zorgt ervoor dat een vrouw op ieder gewenst moment eraan herinnert kan worden aan haar vrouwelijke rol. Het verrassingseffect dat ze een pak slaag aangezegd kan krijgen, dan haar broek omlaag gedaan wordt en in no-time een flink pak op haar blote bips krijgt tot ze moet huilen zal haar eraan te herinneren dat ze onder de autoriteit van de heer des huizes valt.

Het onmiddellijke karakter zal ervoor zorgen dat de vrouw haar trots en arrogantie onder controle houdt. Omdat ze op ieder gewenst moment een pak slaag aangezegd kan krijgen zullen zaken als gehoorzaamheid, eerlijkheid en respect flink gestimuleerd worden.

In geval van overgave-billenkoek gaat het natuurlijk een stuk sneller als een vrouw ter plekke een pak slaag gegeven wordt, dan wanneer een vrouw eerst naar een andere plek gestuurd wordt om daar een pak op haar billen te krijgen. Overgave-billenkoek die direct en ter plekke toegediend wordt, gaat een stuk sneller. Dit voorkomt dat een man lang moet wachten voor alle rituelen en dergelijke zijn doorlopen.

Sommige mannen vinden het een stuk moeilijker om overgave-billenkoek hier en nu toe te dienen. Het ontbreken van een standje, het nogal snel omlaag doen van de kleding, het niet in de hoek hoeven staan, en dergelijke zal er bij bepaalde vrouwen voor zorgen dat ze minder snel hoeven huilen. Om deze reden zullen sommige mannen er de voorkeur aangeven om de normale rituelen die gebruikt worden als ze gestraft wordt af te werken in plaats van de ‘hier en nu’ aanpak.

Door de vrouw op de gebruikelijke plaats een pak op haar bips te geven, kan zowel angst als respect aanwakkeren bij de vrouw die gestraft wordt. Ze zal de plaats associeren met de pijn en de schaamte van een pak slaag die ze normaal voor straf krijgt. Deze associaties zullen het makkelijker maken om de tranen te laten vloeien, dan wanneer hieraan voorbij gegaan wordt.

Door de vrouw naar de gebruikelijke plaats te sturen, te zeggen dat ze haar bips moet bloot maken en dat ze in de hoek moet gaan staan wachten op haar man, kan een gunstig effect hebben als het midden op de dag gebeurd, wanneer ze zich niet schuldig heeft gemaakt aan gedrag waarvoor ze gestraft moet worden en wanneer er geen periodieke billenkoek gegeven hoeft te worden. Dit zal haar duidelijk maken dat ze te allen tijde onder de discipline van haar man valt. Het zal ook helpen te begrijpen dat hij dit doet wanneer hem dit goeddunkt en dat hij weet wat het beste voor haar is.

Aan de andere kant, maakt een pak slaag ter plekke de vrouw duidelijk dat haar man haar niet alleen wanneer hij wil een pak op haar bips kan geven, maar ook waar hij wil. Het pak slaag hoeft niet altijd in de slaapkamer plaats te vinden maar kan op iedere plek van het huis gegeven worden, die hij maar geschikt vindt. Dit kan er ook voor zorgen dat een vrouw zich niet alleen binnen de muren van het huis gaat gedragen. Als ze het idee heeft dat ze alleen in de slaapkamer over de knie gelegd kan worden, zou ze kunnen denken dat ze zich buitenshuis best wel minder goed zou kunnen gedragen. Door haar ook op andere plaatsen over de knie te leggen, kan de heer des huizes haar duidelijk maken dat een pak slaag niet onlosmakelijk aan een bepaalde plek gebonden is. Het is belangrijk dat een vrouw leert ervaren dat de autoriteit van haar man niet tijdsgebonden is en evenmin plaatsgebonden.

Het volgende aspect van overgave-billenkoek is of een vrouw bij deze vorm van billenkoek geheel of gedeeltelijk bloot moet ontgaan. Het is natuurlijk altijd aan te bevelen om een vrouw op haar blote bips te geven. Als ze over haar kleren, zelfs op haar onderbroek geslagen wordt, kan de man niet goed zien wat hij teweeg brengt. Op die manier kan hij gemakkelijk te hard slaan en blauwe plekken veroorzaken, omdat hij de plaats waar hij slaat niet kan zien.

Het voordeel van het straffen van een vrouw terwijl ze helemaal naakt is, kan zijn dat ze zich op die manier kwetsbaarder voelt. Door de toegevoegde schaamte wanneer ze zich moet uitkleden zal het effect van de straf sterker zijn.

Aan de andere kant, wanneer een vrouw helemaal naakt is wanneer ze gestraft wordt, betekent het dat ze zich eerst uit heeft moeten kleden. Wanneer ze zich uit moet kleden kost dit de nodige tijd. Sommige mannen geven er de voorkeur aan snel tot actie over te gaan en nemen niet de tijd om te wachten tot ze zich helemaal uitgekleed heeft. Ze vinden dat hiermee dat kostbare tijd, en daarmee het schokeffect verloren gaat. De vrouw heeft op haar beurt de gelegenheid om van de schrik te herstellen wanneer ze zich van kleren ontdoet.

Als een vrouw het pak slaag krijgt wanneer ze nog maar gedeeltelijk ontbloot is, betekent het dat sneller tot actie overgegaan kan worden. Dit vergroot het gevoel van ‘boter bij de vis’.

Sommige vrouwen schamen zich meer als ze gedeeltelijk bloot zijn, dan wanneer ze helemaal naakt zijn. De aanwezigheid van de resterende kleding roept meer schaamte op dan wanneer de kleren in zijn geheel zouden ontbreken. Dit is zeker het geval als vrouwen hun ‘werkkleding’ dragen omdat deze een symbool zijn van hun maatschappelijke en professionele status en competentie. Een vrouw die een pak op haar blote bips krijgt terwijl ze haar grijze krijtstreep pak aanheeft zal dit meer vernederend vinden dan wanneer ze helemaal naakt is. De heer des huizes zou een beetje moeten experimenteren met de mate van naaktheid om zo uit te vinden wat voor zijn vrouw het meest effectieve is.

De mannen die er de voorkeur aan geven hun vrouw te bestraffen terwijl ze helemaal naakt zijn, zullen betogen dat de grotere schaamte van het naakt zijn belangrijker is dan de tijd die het meer kost. De ervaring om een pak op hun blote billen te krijgen terwijl ze helemaal naakt zijn zal vaak meer schaamte oproepen. Het effect van overgave-billenkoek kan geringer zijn als deze niet naakt wordt toegediend.

Een ander aspect waar rekening mee gehouden moet worden wanneer overgave-billenkoek wordt gegeven, is hoe hard met moet zijn. Een hard pak slaag kan de tranen eerder doen stromen. De schaduwkant van een hard pak slaag is dat het vaak blauwe plekken veroorzaakt, hetgeen niet altijd als wenselijk wordt ervaren. Er moet een evenwicht gezocht worden in wat wenselijk en noodzakelijk is. Een man die wat meer ervaring heeft weet precies hoe hard hij zijn vrouw kan slaan zonder blauwe billen te veroorzaken.

Meer gematigde overgave-billenkoek zal blauwe plekken onwaarschijnlijker maken. Uit veiligheidsperspectief en vanuit een esthetisch oogpunt, is dit in het algemeen aan te bevelen. Mildere overgave-billenkoek zal langer duren dan hardere, omdat het langer duurt dat ze moet huilen als er minder hard geslagen wordt. Wanneer de heer des huizes genoeg tijd tot zijn beschikking heeft, dan zal het geen probleem zijn dat het allemaal wat langer duurt. Maar wanneer hij onder tijdsdruk staat, dan zal hij waarschijnlijk harder toeslaan.

Wat als een vrouw er moeite mee heeft te gehoorzamen als haar man besloten heeft tot overgave-billenkoek? Het kan per slot van rekening zo zijn dat ze het als onterecht ervaart dat ze een pak op haar bips krijgt als ze niets misdaan heeft en het ook geen tijd is voor periodieke billenkoek.

De belangrijkste les die een vrouw moet leren van overgave-billenkoek is dat ze zich aan haar man behoort over te geven. Op deze manier krijgt ze de gelegenheid zich beter aan haar man over te geven. Ook al doet het zich niet voor op een moment dat haar welgevallig is, dit wil nog niet zeggen dat ze haar man daarom niet hoeft te gehoorzamen. Het is haar plicht haar gehoorzaamheid, respect, eerlijkheid, liefde en vrouwelijkheid te etaleren. Een vrouw die haar overgave-billenkoek weigert, mist een gouden kans die haar door haar echtgenoot geboden wordt. Ze mist een goede kans op persoonlijke groei.

Een vrouw die overgave-billenkoek weigert, laat ook zien dat ze ongehoorzaam is. Ongehoorzaamheid gedurende welke vorm van discipline dan ook dient te allen tijde beantwoord te worden met een extra pak slaag. Dit zal haar gehoorzaamheid bijbrengen en haar leren dat ze haar man altijd dient te gehoorzamen wanneer hij ertoe overgaat haar te straffen.

Een vrouw die ongehoorzaam is tijdens overgave-billenkoek, laat een gebrek aan dankbaarheid jegens haar echtgenoot zien, die haar voor haar eigen bestwil een lesje wil leren. Ze weigert de liefde en zorgzaamheid die hij in haar straf legt zodat ze leert zich liefdevoller, respectvol, gehoorzaam en onderdaniger te gedragen. Daarom is het alleen maar rechtvaardig dat hij haar eens goed onder handen neemt. Iedere keer als een vrouw weigert mee te werken aan overgave-billenkoek, moet haar echtegenoot haar wegens ongehoorzaamheid straffen.

Wanneer moet overgave-billenkoek toegediend worden? Een vrouw dient telkens als haar man dit noodzakelijk vindt een pak op haar bips te krijgen om haar overgave te bevorderen. Wanneer hij maar de indruk heeft dat dit goed voor haar is, heeft hij het recht om haar onder handen te nemen. Hij hoeft niet te wachten op een aanleiding om haar te bestraffen. Als hij de indruk heeft dat ze baat heeft bij overgave-billenkoek moet hij dit zonder verdere uitstel toedienen.

Wanneer KAN een vrouw overgave-billenkoek toegediend krijgen? Nagenoeg op elk gewenst moment. Zolang ze lichamelijk maar niet onwel is, kan ze overgave-billenkoek toegediend krijgen. Het kan op ieder moment van de dag of van de nacht plaatsvinden.

Overgave-billenkoek valt in de regel niet samen met periodieke billenkoek. Als een vrouw bijvoorbeeld over een uur periodiek, volgens schema, op haar billen moet hebben, dan heeft het geen zin om haar vlak tevoren een pak slaag ter overgave te geven. De heer des huizes kan haar simpelweg een harder en langer durend periodiek pak op haar bips geven, in plaats van het in tweeën te delen.

Aan de andere kant, kunnen sommige vrouwen er baat bij hebben dat een ze paar uur voor de periodieke billenkoek een pak op hun bips om de overgave te bevorderen, krijgen. Er kan best twee keer op dezelfde dag een pak slaag gegeven worden als de heer des huizes de indruk heeft dat zijn vrouw wat meer discipline kan gebruiken. Als een vrouw op een bepaalde avond periodieke billenkoek krijgt, kan ze best ’s ochtends overgave-billenkoek krijgen. Ze zal van beiden haar voordeel doen. De heer des huizes hoeft zich niets te laten welgevallen vanwege de geplande periodieke billenkoek.

Sommige vrouwen vinden het moeilijker om zich op bepaalde momenten van de dag onderdanig op te stellen. Voor sommigen geldt dat ze ‘s morgens humeurig zijn. Anderen zijn dat ’s middags of ’s avonds. De heer des huizes herkent deze momenten en weet wanneer hij haar dient te herinneren dat ze zich over dient te geven.

Zoals bij alle vormen van discipline, is overgave-billenkoek een cadeautje van de heer des huizes aan zijn vrouw. Hij stelt haar in de gelegenheid haar eigen onderdanigheid en vrouwelijkheid te ervaren. Hij stelt haar in de gelegenheid bevrijdt te worden van negatieve emoties die haar ontwikkeling in de weg staan. Hij stelt haar in de gelegenheid om zich aan zijn autoriteit over te geven. Hij geeft haar de mogelijkheid om zich geliefd en emotioneel verbonden met hem te voelen.

Niets is belangrijker dan liefde. Een vrouw die op haar blote billen krijgt, wordt in een liefdevollere stemming gebracht. Daarom dient ze dankbaar te zijn voor ieder pak slaag dat ze van hem krijgt.

Overgave-billenkoek is een prachtig cadeau van de heer des huizes. Door haar overgave-billenkoek te geven, geeft hij haar haar eigen vrouwelijkheid en haar persoonlijke groei. Hij maakt het mogelijk dat ze zichzelf kan zijn.