Bij huiselijke discipline zal het meestal zo zijn, dat als een vrouw vanwege haar gedrag een pak op haar blote bips gaat krijgen, het bij één straf zal blijven. Als ze een pak slaag krijgt tot ze moet huilen en haar lesje grondig heeft geleerd, dan zal ze de heilzame effecten van huiselijke discipline ervaren, namelijk dat zij zich beter gaat gedragen, zich overgeeft, zich geestelijk gereinigd voelt en dat haar fouten zijn vergeven en vergeten.

Soms kan het nodig zijn, dat ze meer dan één straf krijgt en dat ze bijvoorbeeld nog een tweede keer op haar billen krijgt. Dat kan direct na het eerste pak slaag gebeuren, maar ook later. Als ze aan het einde van dezelfde dag twee (of meer) keren een pak op haar bips heeft gekregen, dan spreken we van een meervoudige straf. Deze definitie hoeft niet al te letterlijk te worden genomen, ook als ze twee dagen achter elkaar op haar billen krijgt, kun je van een meervoudige straf spreken.


Er zijn diverse redenen waarom een vrouw in plaats van één keer, twee keer op haar bips moet krijgen. Soms geeft het gedrag van de vrouw hiertoe aanleiding, soms heeft dit met het schema van periodieke billenkoek te maken: op de dag dat ze haar periodieke pak slaag krijgt, misdraagt ze zich zo, dat ze ook nog voor straf over de knie moet. Los van de reden kan het ook gewoon heilzaam zijn dat een vrouw twee keer kort achter elkaar (hetzij dezelfde dag, hetzij twee opeenvolgende dagen) een pak op haar bips krijgt.


Natuurlijk is het al pijnlijk en vernederend voor een vrouw als ze één keer op haar billen krijgt, of dit nu voor straf is of volgens een periodiek schema. In de huiselijke discipline is het normaal gesproken aan te bevelen te zorgen dat een vrouw moet huilen als ze een pak slaag krijgt. Meestal wordt dit door een combinatie van het standje, de schaamte en het pak op de billen bereikt. Tranen zijn nodig om ervoor te zorgen dat een vrouw echt berouw over haar gedrag voelt en dat zij zich voldoende aan haar straf kan overgeven.


Als een vrouw na korte tijd opnieuw een pak op haar bips krijgt dan is dat uitermate onplezierig, omdat haar billen al zeer doen van de eerste keer. Eén pak slaag doet al pijn, laat staan als er korte tijd daarna een tweede volgt. Veel vrouwen zijn gewend dat er tussen opeenvolgende straffen een week of langer zit, omdat ze zich over het algemeen goed gedragen en hun periodieke billenkoek vaak met tussenpozen van een week of langer gegeven wordt. Dit geeft hun bips de gelegenheid zich van het pak slaag te herstellen. Zo zijn ze dus aan hersteltijd gewend.


Wanneer een tweede pak slaag nog dezelfde dag of een dag later wordt gegeven, dan zullen haar toch al zere billen het tweede pak slaag extra vervelend maken. Het zal daardoor altijd meer pijn doen dan het eerste. Het is pijnlijker een pak slaag te krijgen op billen die al eerder onder handen zijn genomen, dan op maagdelijk witte billen.


Eén van de meest voorkomende redenen waarom een vrouw een pak slaag moet hebben op haar toch al pijnlijke bips, is dat ze zo dom is om op een dag dat er een periodiek pak slaag op de agenda staat, de fout in te gaan. Als het tijd is voor een periodiek pak billenkoek, dan is dat een vaststaand gegeven en hiervan mag niet worden afgeweken. Regelmaat is het sleutelbegrip als het om periodieke billenkoek gaat, omdat het dan optimale resultaten biedt. Daar periodieke billenkoek altijd doorgang moet vinden, behalve in zeer uitzonderlijke gevallen, moet een vrouw in het geval ze zich niet heeft gedragen, twee keer een pak slaag krijgen, namelijk het periodiek pak billenkoek en het pak voor haar blote billen als straf voor haar verkeerde gedrag.

Een andere reden voor meervoudige straf is wanneer een vrouw niet goed meewerkt als ze straf van haar man krijgt. Als ze tijdens een pak op haar billen bijvoorbeeld flink tegenwerkt, dat moet haar bijgebracht worden dat het volstrekt onacceptabel is het strafproces te frustreren. Bij huiselijke discipline is de belangrijkste manier om haar iets te leren, straf. Als haar dus naar aanleiding van een eerdere straf geleerd moet worden zich netjes te gedragen als ze op haar billen krijgt, dan is een meervoudige straf op zijn plaats, hoe sneu dat ook voor haar is. Ze heeft al voor straf een pak op haar blote billen gekregen voor iets wat ze misdaan had, maar nu moet er ook nog een pak slaag volgen vanwege het wangedrag tijdens dat pak op haar billen. In de praktijk zit er weinig verschil tussen die twee soorten straf. In beide gevallen krijgt ze een stevig pak op de blote bips om haar in tranen te krijgen en haar zo respect, overgave, eerlijkheid en liefde bij te brengen. En daarbij is medelijden niet op zijn plaats, want ze heeft het helemaal aan zichzelf te wijten, dat ze er twee keer van langs krijgt.


Een meervoudige straf kan ook nodig zijn als een vrouw het wel heel erg bont gemaakt heeft. Die situatie vraagt dan om een zware straf. Het eenvoudigste is dan om een meervoudige straf te gebruiken, ook lijkt het meer voor de hand te liggen gewoon een zwaarder instrument te gebruiken. Met een zwaarder instrument loop je echter het risico de huid te beschadigen. Een meervoudige straf daarentegen is twee keer zo pijnlijk en vernederend als een ‘normaal’ pak slaag, maar brengt geen noemenswaardige veiligheidsrisico’s met zich mee.


Een meervoudig pak slaag zal diepe indruk op een vrouw maken, omdat ze dubbel straf krijgt. Het eerste pak slaag is vaak al erg genoeg, omdat ze een standje krijgt, haar bips bloot moet maken en een pak slaag krijgt tot ze moet huilen. Het is dan te hopen dat de heer des huizes nog een poosje doorgaat, zodat ze echt effectief gestraft wordt en zich helemaal kan overgeven. Vervolgens moet ze op een door haar partner te bepalen, later tijdstip nog een keer over de knie voor een tweede pak slaag met de hand, mattenklopper of riem. Dit dubbele pak slaag zal haar ondubbelzinnig duidelijk maken, dat haar gedrag onacceptabel was. Mocht ze daar na de eerste dosis nog aan twijfelen, dan laat het tweede pak slaag er geen enkel misverstand over bestaan, dat haar heer des huizes wil dat ze haar gedrag in de toekomst verbetert; dat hij niet tolereert dat ze er een potje van maakt; dat hij niet toestaat dat ze respectloos met hem of wie dan ook omgaat en ongehoorzaam is. En dat is wat ze van het tweede pak slaag zal leren.


Soms zal een meervoudige straf een complete verrassing voor haar zijn. Na afloop van een pak slaag kan haar man haar informeren, dat ze nogmaals op haar bips gaat krijgen. Gewoonlijk is de aanleiding dat wat hij tijdens het eerste pak op haar blote billen heeft waargenomen. Als hij vindt dat ze onvoldoende spijt van haar gedrag toont, kan hij besluiten dat ze nog meer straf nodig heeft. Dit is vaak een organisch proces waarin noch de man, noch de vrouw, het extra pak slaag als een meervoudige straf zal onderkennen. Het is dan echter wel heel nuttig als hij haar uitlegt dat hij haar nog een keer voor hetzelfde vergrijp straft, omdat hij echte overgave en berouw van haar wil zien. Het is een manier om haar duidelijk te maken dat ze haar houding moet verbeteren wil ze niet nog meer straf krijgen.


Een ad hoc beslissing tot meervoudige straf kan ook worden genomen wanneer een vrouw zo eerlijk is te bekennen dat ze niet voldoende gestraft is door het eerste pak op haar billen. Hoewel een dergelijke eerlijkheid en volwassenheid vaak nog een brug te ver is voor vrouwen die net met huislijke discipline beginnen, begrijpen vrouwen die er al wat langer mee bezig zijn, dat ze maar het beste gewoon eerlijk kunnen zijn. Als een vrouw eerlijk aan zichzelf en de heer des huizes toegeeft, dat ze eigenlijk meer straf nodig heeft dan ze heeft gekregen, dan zal ze meer profijt bij huiselijke discipline hebben. Het getuigt van volwassenheid, eerlijkheid en liefde. Ze weet dat het in haar eigen belang is, ook al doet het zeer, omdat ze heel goed in de gaten heeft, dat ze beter een meervoudige straf kan accepteren, dan dat ze het strafproces met negatieve gevoelens en daardoor een negatieve instelling eindigt.


Af en toe zal de heer des huizes tot een meervoudige straf besluiten, als hij zijn vrouw bij het eerste pak op haar bips niet aan het huilen gebracht heeft. In de wetenschap dat ze veel baat bij een huilpartij heeft, besluit hij haar nog een keer over de knie te leggen en een tweede pak slaag te geven. Daarbij hoopt hij dat er dit keer wel tranen zullen vloeien. Vooropgesteld dat hij bij het tweede pak op haar bips oordeelkundig te werk gaat en hij haar veiligheid altijd voorop stelt, kan hij haar een tweede pak op haar bips geven en zo de kans vergroten dat ze moet huilen. Mocht dit niet gebeuren, dan is het niet aan te bevelen eindeloos door te gaan. De reden dat er geen tranen komen kan namelijk op een ander vlak dan onvoldoende slaag liggen: misschien is het standje niet genoeg overgekomen en schaamt ze zich niet genoeg. In dat geval is geen lichamelijke inspanning nodig, terwijl een goed standje heel effectief kan blijken om de tranen los te maken.


Soms moet een heer des huizes een pak slaag beëindigen, omdat zijn arm simpelweg te moe is om nog langer door te gaan. Dat gebeurt meestal als hij alleen zijn hand gebruikt om haar te straffen en geen instrumenten gebruikt. Het kan erg vermoeiend zijn een vrouw met de hand een pak op haar bips te geven. Als hij even een pauze nodig heeft, kan hij zijn vrouw voor een poosje in de hoek zetten, totdat hij weer voldoende uitgerust is om haar straf voort te zetten. In wezen hebben we het dan over één pak slaag dat in twee delen verdeeld is, al zal een vrouw het vaak als een meervoudige straf ervaren. Als een vrouw al tijdens het eerste deel van het pak op haar billen moet huilen, dan heeft ze gelegenheid om in de hoek verder te huilen totdat ze weer over de knie moet voor het tweede deel. Dan zal ze waarschijnlijk nog harder gaan huilen dan ze al deed.


Een oplossing voor de moe wordende arm van de heer des huizes is het gebruik van een instrument. Dit probleem treedt vaak op wanneer enkel met de hand wordt geslagen en geen instrument wordt gebruikt. Door een instrument te gebruiken kan een man zijn vrouw net zo hard als anders, maar met veel minder inspanning straffen. De mattenklopper en de riem zijn veel gebruikte instrumenten in de huiselijke discipline, hoewel sommige vrouwen ook met een rietje bestraft worden. Een man kan dus voorkomen dat hij vanwege een vermoeide arm pauzes in moet lassen, als hij een instrument gebruikt. Dan is het niet nodig een meervoudige straf te gebruiken.

Nog een reden voor een meervoudige straf kan zijn wanneer een pak slaag door onvoorziene omstandigheden, zoals een bezoeker of een belangrijk telefoontje, moet worden afgebroken. Als er tijdens de straf wordt aangebeld, kan de heer des huizes zijn vrouw naar de hoek of slaapkamer sturen en zelf de deur gaan opendoen. In de tussentijd wacht zij dan tot hij terugkomt en haar straf verder gaat. Ze weet dat ze voor haar eigen bestwil gestraft wordt, zodat het onwaarschijnlijk is dat ze aan het tweede deel van haar straf zal ontkomen. Als de heer des huizes de bezoeker niet kan wegsturen, kan hij zichzelf even verontschuldigen, naar de slaapkamer gaan en tegen zijn vrouw zeggen dat ze haar kleren in orde moet brengen, haar tranen moet drogen en zich bij het bezoek moet voegen. Het is niet nodig dat de bezoeker te weten komt dat ze net gestraft is. En het is al helemaal niet nodig dat de bezoeker komt te weten dat haar straf er nog niet opzit en vervolgd zal worden als hij eenmaal de deur uit is. De draad van het pak slaag oppakken is wel precies wat er dient te gebeuren zodra de bezoeker weer weg is: broek naar beneden en weer onmiddellijk over de knie. De abrupte hervatting van haar straf zal over het algemeen als vernederend worden ervaren, wat de straf effectiever maakt en de kans dat ze moet huilen vergroot.


Heel af en toe zal het voorkomen dat een vrouw een meervoudige straf krijgt, omdat ze al straf heeft gehad, maar zich diezelfde dag een situatie voordoet waarin ze al menigmaal de mist ingegaan is. Zo’n situatie vraagt normaal gesproken om een preventief pak slaag. Zoals bekend is, wordt dat gegeven op een moment dat zo dicht mogelijk ligt voor de situatie waarin een vrouw al eerder de fout is ingegaan. Het moet haar ten zeerste ontmoedigen nogmaals dezelfde fout te maken. Ook al heeft een vrouw ‘s ochtends voor straf een pak op haar blote bips gehad, dan is dat geen reden om haar ’s avonds geen preventief pak slaag te geven. Na een dergelijke meervoudige straf zal zij zich die avond hoogst waarschijnlijk keurig gedragen.


De meest voorkomende reden voor meervoudige straf is het regelmatige karakter van een periodiek pak slaag. Het is erg belangrijk om het ritme van het schema voor periodieke billenkoek niet te verstoren. Een deel van de effectiviteit van periodieke billenkoek is namelijk juist aan die regelmaat te danken. Als een vrouw op de dag van haar periodieke billenkoek om wat voor reden dan ook nog een ander pak op haar blote bips nodig heeft, dan mag dat niet ten koste van haar periodieke pak slaag gaan. Dat dient in alle gevallen door te gaan.

Wanneer een vrouw echt ontzettend dom is, kan ze het zelfs presteren om nog vaker dan twee keer op een dag tegen een pak op haar billen aan te lopen. Als ze ‘s ochtends gecorrigeerd moet worden vanwege haar gedrag, ’s middags een pak slaag wegens tegenwerken en ’s avonds een periodiek pak billenkoek moet hebben, dan gaat ze die dag maar liefst drie keer over de knie. Dit is natuurlijk een uitzonderlijke situatie die iedere vrouw met huiselijke discipline in haar leven, als het even kan moet vermijden.


Wanneer het tweede pak slaag in een meervoudige strafsituatie gegeven moet worden, hangt af van wat de heer des huizes het beste voor zijn vrouw vindt. Mogelijk vindt hij dat het zo snel mogelijk moet gebeuren, om snel en effectief met haar gedrag af te rekenen. Daarbij kan het zijn, dat hij wil profiteren van het feit dat ze nog huilt van het eerste pak slaag. Een tweede pak slaag vlak na het eerste, is dus een goede manier om een situatie te creëren dat ze op haar bips krijgt terwijl ze al ligt te huilen.


Het is echter ook goed mogelijk dat hij besluit nog een poos te wachten met dat tweede pak slaag, zodat ze de tijd krijgt te herstellen voordat ze weer op haar billen krijgt. Ook heeft ze zo, met nog straf in het vooruitzicht, mooi de gelegenheid eens goed over haar gedrag na te denken. Wellicht dat ze begrijpt, dat dit niet juist was en dat ze zich moet schamen. Zo zal ze zich realiseren dat ze nog meer straf verdiend en nodig heeft.


Om haar lichamelijk en emotioneel op adem te laten komen, schuiven veel mannen het tweede deel van de straf naar de volgende dag door. Ze hebben het idee dat een tweede pak slaag op dezelfde dag wel eens wat te veel van het goede kan zijn, zowel lichamelijk als emotioneel. Of dit zo is, zal per vrouw verschillen. Het is aan de heer des huizes om uit te maken of hij zijn vrouw twee keer op een dag over de knie legt. Over het algemeen bestaan er geen bezwaren tegen twee maal een pak op de bips op één dag, maar onder bepaalde omstandigheden kan het handig zijn het tweede een dag uit te stellen.


Sommige mannen proberen de tijd tussen de twee straffen te rekken, om de spanning zo veel mogelijk op te voeren. Doordat ze langer op het tweede pak slaag moet wachten heeft ze meer tijd om over haar gedrag na te denken, maar vooral om in de rats te zitten en zich af te vragen hoeveel pijn het gaat doen. Voor veel vrouwen is dat al een straf op zich. Ze maken zich voortdurend zorgen over hoe dit pak slaag zal gaan verlopen.

Normaal gesproken zal een vrouw het tweede deel van een meervoudige straf in dezelfde ruimte als het eerste krijgen, gewoon omdat het praktisch is of die ruimte de meeste privacy biedt. Een andere locatie is het overwegen waard als een heer des huizes een duidelijk onderscheid tussen de twee straffen wil aanbrengen. Het feit dat ze in een andere kamer op haar bips krijgt, benadrukt nog eens dat ze voor de tweede maal over de knie ligt. Dit zal helpen duidelijk te maken dat ze dit helemaal aan haar eigen gedrag te danken heeft.


Verder kan de tweede keer natuurlijk ook een ander instrument worden gebruikt: bijvoorbeeld de eerste keer met de hand en de tweede met de riem. Een heer des huizes kan al dan niet vinden, dat het tweede pak slaag extra hard aan dient te komen.

Soms krijgt een vrouw het tweede pak slaag op de achterkant van haar bovenbenen, in plaats van op haar bips, omdat de heer des huizes haar billen verder wil ontzien en geen blauwe plekken wil veroorzaken door te vaak op dezelfde plaats te slaan, of, juist omgekeerd, omdat hij vindt dat haar billen dermate verdoofd zijn dat ze het pak slaag onvoldoende voelt. Ook kan een heer des huizes er juist voor kiezen het tweede pak slaag op een toch al gevoelige en zere bips te geven, zodat het nog onplezieriger en pijnlijker, maar daardoor ook effectiever wordt. Zoals altijd bepaalt een man zelf hoe hij zijn vrouw het beste kan straffen, omdat hij haar het beste kent en het beste met haar voor heeft. Omdat hij haar voor haar eigen bestwil straft, zal hij zijn best doen het tweede pak slaag zo effectief mogelijk te maken.


Voor veel stellen hoort meervoudige straf gewoon bij huiselijke discipline. Er zijn veel aanleidingen die er om vragen. De meeste hebben met het gedrag en de houding van de vrouw te maken. Vrouwen dienen zich echter goed te realiseren, dat zij het zelf volledig in de hand hebben of ze een meervoudige straf krijgen of niet. Als ze zich niet weten te gedragen in een situatie dat ze toch al een pak op de bips te wachten staat, moeten ze niet verbaasd zijn als ze nog een tweede pak slaag krijgen. Een meervoudige straf is op zijn minst dubbel zo onplezierig als een enkele straf. Dat feit alleen al zou een vrouw ertoe moeten bewegen zich goed te gedragen, om zo te voorkomen dat ze twee keer op één dag, of als ze geluk heeft, in twee dagen, op haar billen krijgt.

Meervoudige straffen zijn nodig wanneer het gedrag van een vrouw hier aanleiding toe geeft. Ze zijn ook nodig als er een pak slaag plotseling onderbroken moet worden en de man de straf niet kan voltooien. Een verstandige heer des huizes zal waar nodig meervoudige discipline toepassen om er voor te zorgen dat de vrouw optimaal van huiselijke discipline profiteert.