Uitgestelde straf

Lijfstraffen zijn een centraal uitgangspunt in de levensstijl van de liefdevolle huiselijke discipline. Leiderschap van de man en volgen van de vrouw worden ondersteunt en versterkt door de onafwendbaarheid van een pak op de blote bips van een zich misdragende vrouw. Zonder deze discipline zou deze levensstijl lang zo effectief niet zijn in het creëren van intimiteit, liefde en respect in de relatie.

In de regel geldt dat een straf zo snel mogelijk na het ongewenste gedrag moet worden toegediend. Wanneer ze zich onder de ogen van de heer des huizes misdraagt, dan is het in haar eigen belang dat ze zo snel mogelijk gestraft wordt. Op deze manier krijgt ze het gevoel dat de autoriteit van de man authentiek is. Ze ervaart dat de consequenties die aan haar gedrag kleven zo echt zijn als maar kan. Ze ervaart dat haar onbeleefdheid, oneerlijkheid en ongehoorzaamheid beantwoord wordt met een pak op haar blote billen. Ze krijgt een pak slaag in haar eigen belang, omdat haar partner wil dat ze zich als mens ontwikkeld.

Aan de andere kant wordt periodieke billenkoek door de heer des huizes met vaste regelmaat gegeven om de vrouw te helpen zich over te geven en tegelijkertijd zijn eigen leiderschapsvaardigheden te trainen. Er kleeft geen noodzaak tot onmiddellijkheid aan periodieke billenkoek, omdat het niet volgt op een misdraging van de kant van de vrouw. In plaats daarvan faciliteert het haar vrouwzijn en overgave binnen de relatie met haar partner.

Natuurlijk behoort het niet altijd tot de mogelijkheden om een vrouw direct onder handen te nemen wanneer haar man tot de ontdekking komt dat ze onbeleefd, oneerlijk of ongehoorzaam is. Het kan zijn dat ze zich in een openbare gelegenheid bevinden waar het ongepast is de vrouw op een pak op haar bips te trakteren. Ook kan het zijn dat één van beide echtelieden naar het werk moet of naar een belangrijke afspraak. In dergelijke gevallen kan het voorkomen dat de straf uitgesteld moet worden, ondanks dat er ideaal gesproken beter meteen ingegrepen had kunnen worden. In een relatie met huiselijke discipline is er in een dergelijke situatie sprake van ‘een uitgestelde straf’.

Er is sprake van een uitgestelde straf als de straf van de vrouw om de één of andere reden uitgesteld moet worden. Het is een veelvoorkomende situatie omdat er heel veel dingen in het hedentiendaagse leven zijn die onze aandacht behoeven en die voorkomt dat een vrouw altijd meteen gestraft kan worden wanneer ze zich misdraagt.

Waarom moet de straf van een vrouw uitgesteld worden? Waarom kan ze niet zo snel mogelijk onder handen genomen worden in plaats van nog uren of zelfs dagen op haar straf te moeten wachten?

De eerste redenen zijn praktisch van aard. Zowel de man en/of zijn vrouw kunnen verplichtingen op hun werk hebben die op gespannen voet staan met de wenselijkheid de vrouw boter bij de vis te geven. Wanneer de heer des huizes (of zijn vrouw) op het punt staat het huis uit te gaan, dan zal het zo zijn dat er te laat op het werk gekomen wordt als op dat moment nog iets afgerekend moet worden. Bij sommige banen zal het zo zijn dat de tijd flexibel ingedeeld kan worden, maar in andere gevallen is op tijd komen een must. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat het stel hun baan op de tocht zet, alleen maar om een vrouw boter bij de vis te geven, zeker als de straf gemakkelijk op een later tijdstip kan plaatsvinden.

Andere praktische reden om een straf uit te stellen kunnen liggen binnen de gezinsverplichtingen. Wanneer een vrouw de kinderen naar de voetbaltraining moet brengen, dan zou het oneerlijk zijn dat ze moeten wachten tot hun moeder gestraft is voordat ze kunnen gaan trainen. Zij hebben niets misdaan en hoeven dus ook nergens onder te lijden. Of wanneer een klein kind om de een of andere reden aandacht nodig heeft, dan zou het te gek voor woorden zijn dat het moet wachten omdat mama eerst nog met de billen bloot moet.

Dergelijke situaties houden natuurlijk niet in dat de vrouw uiteindelijk het welverdiende pak op haar bips ontloopt. Haar straf wordt gewoon uitgesteld tot het moment dat deze wel gegeven kan worden zonder dat dit interfereert met andere zaken die ook belangrijk zijn. Het is van het grootste belang dat ze haar straf niet ontloopt.

De volgende redenen van een uitgestelde straf hebben meer een disciplinaire dan een praktische reden. Het kan zijn dat  een vrouw een uitgestelde straf krijgt omdat de effectiviteit van de straf hiermee vergroot wordt. Het uitstel zal zorgen dat de angst voor de aangezegde straf vergroot wordt, omdat ze ruim de tijd heeft om zich druk te maken over hetgeen haar te wachten staat. Ze kan uitgebreid stil staan bij de schaamte die ze zal voelen bij het vooruitzicht zich geheel of gedeeltelijk te moeten ontkleden. Ze kan zich de schaamte voorstellen die ze zal voelen als ze met haar broek omlaag voor haar man staat terwijl hij haar een standje geeft. Ze zal het beeld voor haar geest halen waarin haar man haar een ongenadig pak op haar blote billen geeft, terwijl de tranen over haar wangen lopen.

Deze gedachten zullen met enige regelmaat door haar hoofd spelen totdat ze haar straf uiteindelijk gekregen heeft. Omdat ze alle gelegenheid heeft om zich op de voorhand erg druk te maken over haar straf, zal ze er veel meer tegenop zien dan wanneer er direct ingegrepen zou zijn. Ze zal hierdoor mogelijk een stuk ontvankelijker zijn voor het pak op haar bips en al in tranen uitbarsten voordat haar straf goed en wel begonnen is. Dit is een erg wenselijke situatie, omdat het zorgt voor een situatie waarin ze gestraft wordt terwijl ze huilt, omdat deze situatie zich al nagenoeg vanaf het begin voordoet. Het is erg goed wanneer een vrouw gestraft wordt terwijl ze huilt, omdat dit leidt tot een intenser gevoel van overgave.

Bij andere vrouwen werkt het precies andersom. Sommigen geven de voorkeur aan een uitgestelde straf. In plaats van dat ze steeds gespannener raken naarmate de datum en tijd waarop ze gestraft zullen worden steeds dichterbij komt, vinden ze het aangenaam om zich in deze periode geestelijk op het pak op hun billen voor te bereiden. Ze zijn op de één of andere manier in staat zich mentaal af te sluiten voor hetgeen hen te wachten staat. Op het moment zelf maakt dit het makkelijker wanneer het op hun straf aan komt, maar op termijn is het schadelijk omdat het pak op de bips op deze manier minder effectief zal zijn.

Vrouwen die de tussenliggende tijd benutten om hun emoties ten aanzien van hun straf te verdringen, houden zichzelf voor de gek. In plaats van dat ze de effecten van het pak slaag ten volste tot zich laat doordringen, laat ze het emotionele effect die het op haar zou heeft voor een deel teniet, waardoor de effectiviteit onder druk komt te staan. Het doet haar geen goed, als ze haar eigen emoties buitensluit, omdat ze op die manier haar eigen vrouwelijkheid onderdrukt. Ze werkt haar eigen overgave tegen. Dat is precies het tegenovergestelde van wat ze zou moeten doen.

Het is van belang dat zulke vrouwen hun straf zo spoedig mogelijk toegediend krijgen. Bij hen moet het uitstellen van de straf zoveel mogelijk voorkomen worden, tenzij het niet anders kan. Aan de andere kant, zal hun partner meer aan de bak moeten om ze tot overgave te brengen. Hij moet door de emotionele barrière heen zien te breken die de vrouw heeft opgetrokken, zodat haar straf tot gunstige effecten kan leiden. Dit vergt de nodige extra inspanningen van de heer des huizes en vergroot de kans op blauwe plekken op haar billen als hij haar onder handen neemt.

Als het niet voorkomen kan worden dat een straf uitgesteld moet worden, dan kan de heer des huizes zijn vrouw een hardere straf in het vooruitzicht stellen om het uitstel te compenseren en omdat ze tussenliggende tijd misbruikt door zich emotioneel voor het pak slaag af te sluiten. Op deze manier worden de negatieve effecten van haar voorbereiding weer teniet gedaan. Daarnaast zal haar duidelijk worden dat haar manier van verzet tegen haar straf contraproductief zal zijn. Haar actie zal er alleen maar toe leiden dat ze harder gestraft wordt.

Een andere reden om over te gaan tot het uitstellen van een straf is wanneer een vrouw grote problemen heeft met zich over te geven aan een pak op haar blote billen. Als ze zich zo hevig verzet tegen het pak slaag en de autoriteit van haar partner, dat ze niets anders doet dan tegenstribbelen, dan kan de straf beter even opgeschort worden. Sommige mannen gaan niet tot uitstel over, maar houden haar middels fysieke kracht onder controle, en delen het pak slaag evenzo goed uit. Andere mannen verspillen hun tijd en energie niet door het gevecht aan te gaan, vooral omdat datgene wat ze doen vooral in haar eigen belang is. Het is gigantisch vermoeiend om zo met zijn vrouw te moeten worstelen om haar in haar eigen belang onder handen te nemen. De liefdevolle huiselijke discipline is er om te zorgen dat stellen minder strijden en goede vooruitgang boeken. Wanneer een vrouw haar energie investeert in het verzet tegen haar straf, dan heeft ze geen oog voor haar eigen belangen. Haar partner geeft haar in haar eigen belang een pak op haar billen. Ze moet leren haar straf te ondergaan zonder zich hier tegen te verzetten.

Als een vrouw zich buitensporig verzet, kan de heer des huizes besluiten de straf uit te stellen, omdat dit een vrouw de gelegenheid biedt om zichzelf te herpakken en te accepteren dat ze in haar eigen belang gestraft wordt. Dit kan een kwestie van minuten zijn, uren, dagen en in bijzondere gevallen zelfs weken.

Het is natuurlijk belangrijk dat een vrouw zelf haar straf niet kan uitstellen door zich eenvoudig maar te misdragen. Op die manier zal ze beloond worden voor ongewenst gedrag. Dit is wel het laatste wat mag gebeuren. Ze moet gestraft worden voor ongewenst gedrag en er niet voor beloond worden.

Om te zorgen dat dergelijk bestraft wordt in plaats van beloond, zal de heer des huizes moeten zorgen dat ze extra gestraft wordt en dat deze extra straf in verhouding staat met de duur van het uitstel. Als ze er bijvoorbeeld voor gezorgd heeft dat haar straf met een aantal minuten uitgesteld wordt, zou ze voor deze extra minuten extra klappen moeten krijgen. Sommigen mannen geven in zo’n geval vijf, tien, twintig of vijftig extra klappen, terwijl anderen ervoor kiezen om haar een extra vijf minuten over de knie te leggen. Anderen kiezen ervoor om haar straf iedere dag dat deze uitgesteld moet worden, te verdubbelen. Anderen kiezen ervoor om gebruik te maken van een (ander) instrument als er uitgesteld moet worden wegens het gedrag van hun vrouw.  

Ze zal een extra pak op haar blote billen krijgen omdat ze er de oorzaak van geweest is dat haar straf uitgesteld moest worden. Een dergelijke straf is eerlijk en gerechtvaardig. Het kan niet zo zijn dat een vrouw de gang van zaken verstoord als ze straf krijgt, zeker niet omdat dit in haar eigen belang gegeven wordt.

Soms is het noodzakelijk dat de heer des huizes het bestraffen van zijn vrouw uitstelt, omdat hij te boos is om de straf rustig ten uitvoer te brengen. Dit besluit ligt natuurlijk in alle gevallen bij de heer des huizes, niet bij de vrouw. Hij kan de straf een half uur, of een uur, of twee uren, of zelfs een dag of langer, uitstellen. Het is mogelijk dat hij zo boos is dat hij niet in staat is om zijn vrouw op een kalme en veilige manier een pak op haar bips te geven. Om zijn vrouw effectief te kunnen straffen is het belangrijk dat hij zijn emoties onder controle heeft. Dit is ook de reden waarom de rol van leider in het gezin mannen over het algemeen beter past dan vrouwen. Een goede heer des huizes is in staat om afstand te doen van zijn emoties en zich hier niet door te laten leiden.

Het is goed dat hij zijn vrouw pas onder handen neemt als hij gekalmeerd is, wanneer de heer des huizes merkt dat hij veel bozer is dan goed is voor de situatie. Hij moet alle tijd nemen die noodzakelijk is om zijn emoties onder controle te krijgen. Sommige mannen zijn echter helemaal niet van mening dat ze hun emoties volledig onder controle moeten hebben, omdat de aanwezigheid van (gecontroleerde) boosheid een extra dimensie toevoegt aan zijn leiderschap en autoriteit wanneer hij haar een pak slaag geeft. Anderen geven er de voorkeur aan om eerst alle sporen van boosheid uit te wissen zodat ze met een helder hoofd tot actie over kunnen gaan. Het is een individuele afweging die iedere man zelf zal moeten maken.

Hoe kun je haar het beste laten weten dat je besloten hebt haar straf uit te stellen? Het moge duidelijk zijn dat dit iets is wat verbaal dient te gebeuren. Hij zal haar vertellen dat het pak op haar billen uitgesteld is.

Hij kan de straf tot een nader te bepalen dag en tijdstip uitstellen. Hij kan het pak slaag tot later op de avond uitstellen of tot de volgende dag. Dit zijn voorbeelden van uitstel tot een afgesproken moment. Op deze manier wordt de vrouw geïnformeerd wanneer de straf dan wel gaat plaatsvinden.

Het is ook mogelijk dat de heer des huizes zijn vrouw laat weten dat hij haar straf uitstelt tot het moment dat zij gekalmeerd is of tot het moment dat zij haar verzet opgegeven heeft. Bij een dergelijk uitstel is er geen alternatief moment bekend, omdat dit afhankelijk is van het gedrag en de houding van de vrouw. Het is in een dergelijk geval belangrijk om de vrouw te laten weten dat hoe langer het oponthoud zal zijn dat ze veroorzaakt, hoe meer ze er van zal lusten.

Het is mogelijk dat de heer des huizes het pak slaag uitstelt zonder dat hij haar laat weten wanneer het dan wel zal gaan plaatsvinden. Deze aanpak is bedoeld om haar nog even in het ongewisse te laten. Doordat ze in het ongewisse verblijft, zorgt de spanning er in een aantal gevallen voor dat de effectiviteit van de straf toeneemt omdat ze zich af zal vragen wat er boven haar hoofd hangt. Hoe langer de straf uitgesteld wordt, hoe meer ze zich druk kan maken over de pijn en de schaamte die ze zal voelen als ze uiteindelijk wel voor haar gedrag gestraft wordt. Ze zal zich afvragen of ze zal moeten huilen. Ze zal zich afvragen of ze van tevoren of achteraf in de hoek zal moeten staan. Ze zal zich afvragen of ze wel in staat zal zijn om zich gehoorzaam aan het pak op haar bips te onderwerpen, of dat ze zich zal verzetten en daardoor tegen extra klappen zal aanlopen. Ze zal zich afvragen welk instrument haar man zal gebruiken, als hij de gewoonte heeft zich van instrumenten te bedienen. Ze zal zich afvragen of hij haar een standje zal geven. Ze zal zich afvragen of het buiten de kamer te horen zal zijn dat ze een pak op haar billen krijgt. Ze zal zich afvragen of alleen haar bips bloot gemaakt zal worden of dat ze al haar kleren beneden haar middel moet uitdoen of dat ze zich zelfs helemaal moet uitkleden. Ze zal zich afvragen of ze voldoende gestraft zal worden zodat ze zich achteraf helemaal opgelucht en gereinigd zal voelen. Ze zal zich afvragen of de tranen snel zullen drogen als de straf erop zit of dat deze nog geruime tijd zullen blijven stromen, zodat alle negatieve gedachten en gevoelens weggespoeld zullen worden.

Al deze vragen kunnen door het hoofd van een vrouw rondspoken als haar straf uitgesteld wordt. Het zal haar misschien niet constant bezighouden, maar het zal in de periode tot ze over de knie gelegd wordt, regelmatig door haar hoofd spoken.

Het kan ook gebeuren dat de vrouw tijdelijk een alternatief voor de uitgestelde straf krijgt, zodat haar overgave bevordert wordt en ze op de een of andere manier al gestraft wordt voor wat ze misdaan heeft. Dit gebeurt in de regel in de vorm van een alternatieve straf. Ze zal te horen krijgen dat het pak op haar bips uitgesteld wordt, maar dat ze in de tussenliggende tijd een opstel moet schrijven. Of dat ze huisarrest heeft tot ze haar welverdiende pak slaag gehad heeft.

Deze vormen van alternatieve straffen zijn uitermate nuttig wanneer een pak slaag uitgesteld moet worden. Ze zorgen ervoor dat het straf proces in stand blijft. Ze zorgen ervoor dat de vrouw zich bewust blijft van de autoriteit van de man en van de consequenties van haar gedrag ook al kan ze niet per direct een pak op haar billen krijgen. Het is aan te bevelen dat een vrouw per direct een alternatieve straf krijgt op het moment dat het niet mogelijk is haar een pak op haar bips te geven. Een alternatieve straf is dan een perfecte vervanger voor een pak slaag.

Een type straf die niet uitgesteld kan worden is een pak slaag ter preventie. Wanneer een vrouw een preventief pak slaag krijgt, voorafgaande aan een situatie waarin ze mogelijk de fout in zal gaan, dan is het doel van deze billenkoek dat ze gestimuleerd wordt zich in de nabije toekomst goed te gedragen. Dat is de reden waarom een preventieve straf niet uitgesteld kan worden.

De enige mogelijkheid om een preventieve straf uit te stellen is om het op handen zijnde gebeuren uit te stellen. Wanneer een vrouw zich bijvoorbeeld regelmatig misdragen heeft wanneer ze met vriendinnen is gaan shoppen en hij besluit dat ze een preventief pak op haar bips moet hebben voor ze de deur uit mag, dan kan haar te verstaan gegeven worden dat haar uitstapje uitgesteld moet worden tot een later tijdstip. Op die manier kan de heer des huizes haar een preventief pak slaag geven voordat ze gaat winkelen op een tijdstip dat hem goed uitkomt.

Er is vaak onvoldoende flexibiliteit in de agenda van anderen om een sociaal gebeuren uit te stellen. Dit houdt helaas in dat er in het geval van een preventief pak slaag vaker sprake is van afstel dan van uitstel. In dergelijke situaties moet het voor een vrouw glashelder zijn dat haar gedrag tijdens het aankomend gebeuren om door een ringetje te halen moet zijn. Er moet haar duidelijk gemaakt worden dat ze dubbel gestraft zal worden wanneer ze zich niet weet te gedragen, omdat straffen op de voorhand er niet in zit.

Het is belangrijk dat ze zich bewust is dat dit zorgt dat een straf veel strenger zal uitvallen als ze zich wel misdraagt omdat ze wellicht in de verleiding zou kunnen komen om de heer des huizes pas op het laatste moment te informeren over een op handen zijnd gebeuren, zodat hij geen maatregelen meer kan nemen. Ze weet dat er geen tijd meer is voor een pak slaag als ze dit op het allerlaatste moment kenbaar maakt. Dit is de reden waarom ze moet weten dat ze in voorkomende gevallen veel strenger gestraft zal worden.

De uitgangspunten van een uitgestelde straf zijn in wezen heel eenvoudig. De redenen voor uitstel kunnen praktisch van aard zijn of een disciplinair karakter hebben. Zolang de discipline gehandhaafd blijft, is het geen probleem het pak op haar billen tot een nader te bepalen moment uit te stellen.